Ornament Ornament Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Potom prednášame všetky žalmy, ale z praktických či pastoračných dôvodov je možné modliť sa v PONDELOK A ŠTVRTOK ŽALM 53; v UTOROK A PIATOK ŽALM 54; v STREDU, SOBOTU A NEDEĽU ŽALM 90.

Žalm 53

Pane, zachráň ma pre svoje meno a svojou mocou obráň moje právo. * Bože, vyslyš moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst.

Lebo pyšní povstávajú proti mne a násilníci mi striehnu na život, * nechcú mať Boha na očiach.

Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán. * Na mojich protivníkov obráť nešťastie a rozpráš ich, veď si verný.

S radosťou ti prinesiem obetu; * meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý;

lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení * a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka.

Žalm 54

Čuj, Bože, moju modlitbu a pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj: * pohliadni na mňa a vyslyš ma.

Keď premýšľam o sebe, som rozrušený, * zmätený krikom nepriateľa a útlakom hriešnika.

Lebo ma zavaľujú bezprávím a zúrivo do mňa dorážajú. * Srdce sa vo mne chveje a padá na mňa hrôza predsmrtná.

Úzkosť a triaška idú na mňa * a zmocňuje sa ma des.

A tak si hovorím: „Ktože mi dá holubičie krídla, * aby som mohol odletieť a odpočinúť si?

Aby som mohol utiecť do diaľav a pobudnúť v samote? * Vyčkávam, kto by ma zachránil pred búrkou a víchricou.“

Pane, zmäť ich jazyky a rozdeľ; * bo v meste vidím násilie a hádky.

Na jeho hradbách dňom i nocou krúžia dokola; * v jeho strede sú neprávosť, strasti a úklady

a v jeho uliciach ustavične panuje * podvod a klam.

Lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ, to by som ešte vedel zniesť; * a keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí, azda by som sa pred ním skryl.

Ale ty, človeče, ty si predsa mne roveň, * môj dobrý známy, ba dôverný priateľ.

S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok; * v sprievode sme kráčali Božím domom.

Smrť nech sa vrhne na nich a do podsvetia nech zídu zaživa, * lebo zloba je v ich príbytkoch, je medzi nimi uprostred.

Ja však budem volať k Bohu * a Pán ma zachráni.

Večer i ráno, i napoludnie budem rozjímať a vzdychať * a vypočuje môj hlas.

Vykúpi ma v pokoji z moci tých, čo na mňa útočia, * lebo ich je mnoho proti mne.

Mňa Boh vypočuje, ale ich zrazí, on, ktorý je spred vekov. * Lebo oni sa nezmenia a Boha sa neboja.

Každý z nich vystiera ruku proti svojim druhom * a porušuje zmluvu.

Jeho slová sú hladšie ako maslo, ale v srdci strojí vojnu. * Jeho reči sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče.

Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; * a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.

Ty ich však, Bože, * zhodíš do priepastí skazy.

Krvilačníci a podvodníci nedožijú sa ani polovice svojich dní; * ale ja dúfam v teba, Pane.

Žalm 90

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva * a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; * v tebe mám dôveru, Bože môj.“

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov * a zo zhubného moru.

Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. * Jeho pravda je štítom a pancierom,

nebudeš sa báť nočnej hrôzy, * ani šípu letiaceho vo dne,

ani moru, čo sa tmou zakráda, * ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, * teba nezasiahne.

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami * a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

Lebo tvojím útočišťom je Pán, * za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

Nestihne ťa nijaké nešťastie * a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, * aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Na rukách ťa budú nosiť, * aby si si neuderil nohu o kameň.

Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, * leva i draka rozšliapeš.

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, * ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším * a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim.

Obdarím ho dlhým životom * a ukážem mu svoju spásu.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)

Ornament Žalm 70

V teba, Pane, som dúfal; * nebudem zahanbený naveky.

Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň, * nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi.

Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom na moju záchranu; * veď ty si moja opora a moje útočište.

Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika, * z ruky svojvoľníka a ničomníka.

Lebo ja, Pane, túžim za tebou, * ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.

Od matkinho lona mám v tebe oporu, od života matky si mojím ochrancom; * tebe vždy patrí môj chválospev.

Som ako zázrak pre mnohých * a ty mi mocne pomáhaš.

Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou * a nech ťa velebím deň čo deň.

Neodožeň ma v čase staroby, * neopusť ma, keď mi sily ochabnú.

Moji nepriatelia hovoria o mne * a tí, čo číhajú na môj život, radia sa spoločne

a vravia: “Boh ho opustil. * Prenasledujte ho a chyťte ho, veď ho nemá kto zachrániť.”

Nevzďaľuj sa, Bože, odo mňa, * Bože môj, ponáhľaj sa mi na pomoc.

Nech sa zahanbia a zhynú moji protivníci, * hanba a potupa nech pokryje tých, čo mi zlo chystajú.

Ja však budem úfať neprestajne * a všade budem šíriť tvoju chválu.

Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť * a tvoju spásu deň čo deň, hoci ju ani neviem vyjadriť.

Budem hovoriť o veľkých činoch Pánových; * Pane, budem spomínať len tvoju spravodlivosť.

Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti * a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné.

Až do staroby a do rokov šedivých, * Bože, neopúšťaj ma, kým nezvestujem silu tvojho ramena všetkým pokoleniam budúcim.

Tvoja moc a tvoja spravodlivosť, Bože, * siaha až po nebo, ty si stvoril veľkolepé diela: Bože, kto sa ti vyrovná?

Aké a koľké i trpké súženia dopustil si na mňa; * ale znova si ma oživil a z hlbín zeme si ma opäť vyviedol.

Zveľadíš moju česť, * prídeš a mňa potešíš.

Lebo i ja teba oslávim, tvoju vernosť budem chváliť na harfe, Bože môj, * na citare ti zahrám, Svätý Izraela.

Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam, * i moja duša, ktorú si vykúpil.

Ba i môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti deň čo deň, * keď potupa i hanba stihne tých, čo mi chystajú zlo.

Ornament Žalm 71

Bože, zver svoju právomoc kráľovi, * kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,

aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom * a podľa práva nad tvojimi chudobnými.

Vrchy nech ľudu prinesú pokoj * a pahorky spravodlivosť.

Prisúdi právo ľuďom úbohým, * poskytne pomoc deťom bedára a krivditeľa pokorí.

Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať * z pokolenia na pokolenie.

Ako dážď spadne na trávu * a ako voda, čo zem zavlažuje.

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, * kým mesiac nezhasne.

A bude panovať od mora až k moru * a od Rieky až na kraj zeme.

Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú * a jeho nepriatelia budú lízať prach.

Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, * oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.

Budú sa mu klaňať všetci králi, * slúžiť mu budú všetky národy.

On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, * i chudobného, ktorému nik nepomáha.

Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, * zachráni život úbožiakom.

A vyslobodí ich z útlaku a násilia, * lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.

Bude žiť a z Arábie zlato dostávať, * stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň.

Na zemi bude hojnosť obilia, * bude sa vlniť až po temená hôr.

Jeho ovocie bude ako Libanon * a mestá rozkvitnú ako poľná tráva.

Jeho meno nech je velebené naveky; * kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.

V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, * zvelebovať ho budú všetky národy.

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, * čo jediný koná zázraky.

Jeho vznešené meno nech je velebené naveky * a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 72

Aký dobrý je Boh voči statočným, * Boh voči tým, čo majú srdce čisté.

No mne sa temer nohy podlomili, * takmer som sa zapotácal.

Lebo som žiarlil na chvastúňov, * keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici.

Neprekáža im zhola nič, * sú zdraví a vypasení,

nesužujú sa ako iní smrteľníci, * ani netrpia ako iní ľudia.

Preto ich pýcha ovíja sťa náhrdelník * a násilnosť ich zahaľuje ako rúcho.

Akoby z tuku sa liahne ich zloba * a vybuchuje zlomyseľnosť.

Posmievajú sa a zlomyseľne hovoria, * povýšenecky sa zastrájajú.

Ústa dvíhajú proti nebu * a jazyk sa im vláči po zemi.

Sedia si na výšinách * a nezasahuje ich povodeň.

Vravia si: “Vari to vidí Boh? * A vie o tom Najvyšší?”

Hľa, to sú hriešnici: bezstarostne si žijú * a hromadia bohatstvo.

Nuž povedal som si: “Veru nadarmo som si srdce čisté zachoval * a v nevinnosti som si ruky umýval;

šľahaný som deň čo deň * a trestaný už od rána.”

Keby som si povedal: “Budem rozprávať ako oni,” * to by som, veru, zradil pokolenie tvojich synov.

Tu som sa zamyslel, aby som to pochopil; * zrejme to bolo nad moje sily,

kým som, Bože, nevstúpil do tvojej svätyne, * kde som pochopil, aký bude ich koniec.

Naozaj ich staviaš na pôdu šmykľavú * a vrháš ich do záhuby.

Ako vychádzajú navnivoč! * Náhle je po nich, hynú od hrôzy.

Ako sen prebúdzajúceho sa človeka, * tak sa rozplynú, keď zakročíš ty, Pane.

Moje srdce je plné trpkosti * a celé vnútro doráňané.

Hlúpy som bol a nechápavý * a pred tebou som bol ako dobytča.

Ale ja som stále pri tebe * a ty mi držíš pravicu.

Vedieš ma podľa svojho zámeru * a nakoniec ma prijmeš do slávy.

Veď kohože mám na nebi? * A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.

Hynie mi telo i srdce, * no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.

Hľa, ako hynú všetci, čo sa vzďaľujú od teba, * zatracuješ všetkých, čo sú ti neverní.

Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti * a v Pánu Bohu svoju nádej mať

a ohlasovať všetky jeho diela * v bránach dcéry sionskej .

Ornament Žalm 73

Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol * a prečo si hnevom zahorel proti ovciam tvojej pastviny?

Pamätaj na svoj ľud, * ktorý je tvoj odprvoti.

Vykúpil si výhonok svojho dedičstva, * vrch Sion, na ktorom prebývaš.

Namier svoje kroky k večným zrúcaninám: * nepriateľ spustošil celú svätyňu.

Tí, čo ťa nenávidia, ryčia uprostred tvojho miesta svätého, * vztyčujú svoje zástavy na znak víťazstva.

Podobajú sa tým, čo sa veľmi rozháňajú sekerou v hustom lese. * Tak vylamujú brány chrámové a stŕhajú ich sekerou i hákom.

Podpálili tvoju svätyňu, * príbytok tvojho mena až do základu zneuctili.

V srdci si povedali: “Zničme ich všetkých odrazu, * a vypálili tvoje sväté miesta v krajine.

Nevidíme naše zástavy, niet už proroka * a nik z nás nevie, dokedy to potrvá.

Bože, dokedy sa bude rúhať nepriateľ? * Vari naveky bude protivník urážať tvoje meno?

Prečo odťahuješ svoju ruku * a prečo v lone držíš pravicu?

Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov * a spásne skutky konal na zemi.

More si svojou mocou rozdvojil * a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách.

Leviatanovi si hlavy roztĺkol, * za pokrm si ho dal morským obludám.

Ty si dal vyvrieť žriedlam i potokom * a vyschnúť riekam nevysychajúcim.

Tvoj je deň, tvoja je aj noc, * ty si utvoril nebeské svetlá i slnko.

Ty si zemi ustanovil hranice; * že je leto a zima, to si ty zariadil.

Pamätaj, Pane, na to, že sa to tebe rúha nepriateľ * a nerozumný ľud tvoje meno uráža.

Nevydaj divej zveri tých, čo ťa oslavujú, * a nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov.

Zhliadni na svoju zmluvu, * veď násilníci si rozložili stany po celej krajine.

Pokorný nech sa s hanbou nevracia, * chudák a bedár budú tvoje meno velebiť.

Vstaň, Bože, a ujmi sa svojej veci, * maj na pamäti urážky, ktorými ťa hlupák častuje deň čo deň.

Nezabúdaj na krik svojich nepriateľov, * veď hurhaj vzbúrencov sa stále stupňuje.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 74

Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame, * rozhlasujeme tvoje skutky zázračné.

Ja sám určím čas * a vykonám spravodlivý súd.

Hoc by sa roztápala zem a triasli všetci, čo na nej bývajú, * ja pevne držím jej stĺpy.

Chvastúňom hovorím: “Nevystatujte sa!” * A previnilcom: “Nedvíhajte hlavy!

Nedvíhajte hlavy vysoko, * proti Bohu nehovorte bezočivosti.”

Veď ani od východu, ani od západu, * ani z púšte neprichádza povýšenie.

Ale sudcom je sám Boh: * jedného ponižuje, druhého povyšuje.

Lebo v Pánovej ruke je kalich * plný čistého vína s korením.

On z neho nalieva, až po kvasnice ho musia vyprázdniť, * všetci hriešnici zeme budú z neho piť.

Lež ja naveky chcem ohlasovať * a ospevovať Boha Jakubovho.

Pozrážam všetku pýchu hriešnikov, * no spravodliví vztýčia svoje hlavy.

Ornament Žalm 75

Známy je Boh v Judei * a v Izraeli je jeho meno veľké.

V Jeruzaleme má stan * a na Sione príbytok.

Tam polámal lesklé luky * aj štít, aj meč a zbroj vojnovú.

Ty, Zázračný, žiariš z vrchov plienenia; * olúpení boli chrabrí bojovníci.

A teraz spia svoj sen, * ochabli ruky všetkých hrdinov.

Bože Jakubov, keď si ty pohrozil, * zmeraveli jazdci aj kone.

Si hrozný; kto sa môže vzoprieť proti tebe, * keď sa rozhneváš?

Z neba si vyniesol rozsudok; * zem sa zatriasla a zatíchla,

keď povstal Boh a súdil * aby zachránil všetkých tichých na zemi.

Lebo teba oslávi aj hnev človeka * a tí, čo vyhnú hnevu, budú sláviť tvoj sviatočný deň.

Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a plňte ich; * všetci, čo vôkol neho stojíte, prineste dary Hroznému.

Tomu, čo kniežatám smelosť odníma * a pre zemských kráľov je postrachom.

Ornament Žalm 76

Hlasne volám k Pánovi, * k Bohu volám a on ma počuje.

Boha hľadám v deň svojho súženia, * vystieram svoje ruky za noci neúnavne.

Moja duša sa nechce dať potešiť, * na Boha myslím a vzdychám, uvažujem a klesám na duchu.

Viečka mi držíš v bdelosti, * som rozrušený a nevládzem hovoriť.

Premýšľam o dňoch minulých * a dávne roky mám na mysli.

Za noci rozjímam vo svojom srdci, premýšľam a v duchu sa pýtam: * Vari Boh zavrhuje naveky a viac sa nezmiluje?

Vari je navždy koniec jeho dobrote, * prestalo jeho slovo z pokolenia na pokolenie?

Či Boh zabúda na zmilovanie, * či pre hnev zdržiava svoje zľutovanie?

Vtedy som si povedal: “To je tá bolesť moja, * že sa pravica Najvyššieho odvrátila odo mňa.”

Pamätám, Pane, na tvoje skutky, * pamätám na dávne zázraky.

O všetkých tvojich dielach rozmýšľam * a uvažujem o tvojich činoch.

Bože, tvoja cesta je svätá. * Ktorý boh je taký veľký, ako je náš Boh?

Ty si Boh, ty konáš zázraky, * národom si dal poznať svoju moc.

Svojím ramenom si vyslobodil svoj ľud, * synov Jakubových a Jozefových.

Bože, uzreli ťa vody, uzreli ťa vody a rozbúrili sa * i zvírili sa hlbiny.

Oblaky vychrlili prúdy vôd, v mračnách hrom zadunel * a zôkol-vôkol tvoje šípy šľahali.

Ako hrmot kolies zaburácal tvoj hrom, * blýskavica ožiarila zemekruh, zem sa zachvela a zatriasla.

Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody tvoje chodníky, * ale tvoje stopy nikde nebadať.

Ako ovce si viedol svoj ľud * rukou Mojžiša a Árona.

Sláva: I teraz:

Ornament

Ornament

Tropár, 6. hlas

Ty si v šiesty deň a o šiestej hodine * na kríž pribil trúfalý Adamov hriech v raji spáchaný. * Roztrhaj tiež dlžobný úpis našich prehrešení, * Kriste, Bože, a zachráň nás.

Verš: Čuj, Bože, moju modlitbu, * pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj.

Ty si v šiesty deň a o šiestej hodine * na kríž pribil trúfalý Adamov hriech v raji spáchaný. * Roztrhaj tiež dlžobný úpis našich prehrešení, * Kriste, Bože, a zachráň nás.

Verš: Ja však budem volať k Bohu * a Pán ma zachráni.

Ty si v šiesty deň a o šiestej hodine * na kríž pribil trúfalý Adamov hriech v raji spáchaný. * Roztrhaj tiež dlžobný úpis našich prehrešení, * Kriste, Bože, a zachráň nás.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen, bohorodičník:

Keďže nemáme dostatok odvahy pre množstvo našich hriechov, * ty, Bohorodička Panna, pros toho, ktorý sa z teba narodil, * veď mnoho zmôže modlitba Matky k Vládcovej dobrosrdečnosti. * Neprehliadni modlitby hriešnych, Prečistá, * lebo ten, ktorý sa rozhodol aj trpieť za nás, * je milosrdný a má moc zachrániť.

Tropár proroctva, 6. hlas

Milosrdný a preveľmi milosrdný Pane, * ktorý všetko udržiavaš, ** zošli svoje milosrdenstvo na svoj ľud.

Sláva i teraz, 6. hlas

Milosrdný a preveľmi milosrdný Pane, * ktorý všetko udržiavaš, ** zošli svoje milosrdenstvo na svoj ľud.

Prokimen, 6. hlas: Pán kraľuje, nech sa raduje zem.

Verš: Nech sa veselí veľké množstvo ostrovov.

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (42,5 – 16)

Tak hovorí Pán Boh, ktorý stvoril nebesá a rozostrel ich, ktorý upevnil zem a jej rastlinstvo, ktorý na nej dáva dych ľudu a vzduch tým, čo po nej chodia: „Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti vzal som ťa za ruku; utvoril som ťa a zmluvou s ľudom som ťa urobil, svetlom pohanov, aby si slepým otvoril oči a väzňov vyviedol zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.“ , „Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Predošlé veci, hľa, prišli a ja oznamujem nové, dám vám ich počuť skôr než vyklíčia.“ Spievajte Pánovi pieseň novú, jeho chválospev od končín zeme, vy, čo vystupujete na more a čo ho napĺňa, ostrovy a tí, čo na nich bývajú. Nech jasá púšť a jej osady, dvory, v ktorých býva Kedar, nech plesajú obyvatelia Sely, a z temena vrchov nech volajú! Nech vzdávajú česť Pánovi a jeho slávu nech hlásajú ostrovom! Ako bohatier kráča Pán, ako bojovník vzbudzuje zápal, volá, ba kričí bojovne, vrhá sa na nepriateľov. „Bol som ticho od pradávna, mlčal som, premáhal som sa. Ako tá, čo rodí, budem kričať, dychčať a chrčať zároveň. Spustoším vrchy a kopce, dám zvädnúť všetkej ich zeleni, rieky obrátim na ostrovy a studnice vôd vysuším. A povediem slepých cestou, čo nepoznajú, po im neznámych chodníkoch ich odprevadím. Tmu pred nimi obrátim na svetlo a hrboľaté cesty na rovinu. Toto sú skutky, ktoré urobím a neodstúpim od nich.“

Prokimen, 7. hlas: Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo Pán vykonal obdivuhodné veci, zachránila ho jeho pravica.

Verš: Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Pane, príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, * lebo sme veľmi úbohí. * Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, * a vysloboď nás; * a pre svoje meno odpusť nám hriechy.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Kondák, 6. hlas

Duša moja, duša moja, vstaň! Prečo spíš? * Blíži sa koniec a máš byť prečo znepokojená! * Vzpriam sa teda, nech ťa ušetrí Kristus Boh, ** ktorý je všade a všetko napĺňa.

Pane, zmiluj sa. (40x)

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov.

Amen.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva: I teraz:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.**

Amen.

Modlitba svätého Efréma Sýrskeho

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (veľká poklona)

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona)

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona)

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona)

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí.

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky.

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Potom nasleduje táto modlitba:

Bože a Pane mocností, Tvorca celého sveta, pre milosrdenstvo tvojej nenapodobiteľnej veľkodušnosti si zoslal svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby zachránil náš rod. Úctyhodným Krížom si roztrhal dlžobný úpis našich hriechov, a tak si zvíťazil nad kniežatstvami a mocnosťami temnoty. Ty sám, Vládca, milujúci človeka, prijmi aj tieto ďakovné a prosebné modlitby nás hriešnych, osloboď nás od každého zhubného a temného prehrešenia a od všetkých viditeľných i neviditeľných nepriateľov, ktorí sa nám usilujú ublížiť. Prikovaj naše telá k bázni pred tebou a neodkloň naše srdcia k zlým slovám alebo myšlienkam, ale tvojou láskou zraň naše duše. Nech k tebe ustavične vzhliadame a nech nás vedie tvoje svetlo, aby sme pozerali na teba, neprístupné a večné svetlo a vzdávali tak neprestajnú chválu a vďaku tebe, Otcovi, ktorý nemá počiatku, spolu s tvojím jednorodeným Synom i s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. A**men.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.**

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.**

Malé prepustenie: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, berieme: Sláva, i teraz. Pane, zmiluj sa (3x) Požehnaj.**

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. A**men.

Ornament