Hlavicka

Žalm 108

Bože, chvála moja, nemlč, * lebo sa proti mne otvorili ústa hriešnika a ústa podvodníka.

Hovoria proti mne lživým jazykom, * zahŕňajú ma nenávistnými rečami a napádajú ma bez príčiny.

Za moju lásku broja proti mne; * ale ja sa modlím.

Zlom sa mi odplácajú za dobré * a nenávisťou za lásku.

Postav nad neho hriešnika. * Žalobca nech stojí po jeho pravici.

Keď ho budú súdiť, nech vyjde ako odsúdený * a jeho modlitba nech mu bude hriechom.

Jeho dní nech je čím menej * a jeho úrad nech prevezme iný.

Jeho deti nech ostanú sirotami * a vdovou jeho manželka.

Jeho synovia nech sa voslep túlajú a nech žobrú, * nech ich vyženú z ich spustošených príbytkov.

Nech ho úžerník oberie o celý majetok * a plody jeho práce nech rozchvacujú cudzí.

Nech mu nik nepreukáže milosrdenstvo * a nech sa nik nezľutuje nad jeho sirotami.

Jeho potomstvo nech vyhynie, * nech je vytreté v ďalšom pokolení ich meno.

Pán nech pamätá na neprávosť jeho otcov * a hriech jeho matky nech sa nezotrie.

Pán nech ich má stále pred očami * a nech vyhladí ich pamiatku zo zeme.

Za to, že mu ani nenapadlo byť milosrdným, ale prenasledoval bedára a žobráka * a skľúčeného v srdci chcel usmrtiť.

Miloval kliatbu, nech ho teda postihne; * nechcel požehnanie, nech sa teda vzdiali od neho.

Preklínanie si obliekal sťa odev, * nech vojde do jeho vnútra ako voda a do jeho kostí ako olej.

Nech mu je šatou, ktorou sa odeje, * a pásom, ktorým sa vždy opáše.

Tak nech Pán odplatí tým, čo na mňa žalujú * a zle hovoria proti mne.

Ale ty, Pane, Pane, pre svoje meno sa ma zastaň, * veď tvoje milosrdenstvo je láskavé;

zachráň ma, lebo ja som úbohý a chudobný * a moje srdce je vo mne ranené.

Odchádzam ako tieň, ktorý sa nakláňa, * striasajú ma ako kobylku.

Od pôstu sa mi podlamujú kolená, * a telo mi chradne bez oleja.

Som im už len na posmech; * keď ma vidia, potriasajú hlavou.

Pomôž mi, Pane, Bože môj, * zachráň ma podľa svojho milosrdenstva.

Nech poznajú, že to tvoja ruka, * že si to ty, Pane, urobil.

Oni nech preklínajú, * ty však žehnaj;

nech sú zahanbení tí, čo vystupujú proti mne, * a tvoj služobník nech sa raduje.

Nech hanba pokryje tých, čo ma osočujú, * a potupa nech ich zahalí ako plášť.

Veľmi budem oslavovať Pána svojimi ústami, * budem ho chváliť uprostred zástupov,

lebo on stojí po pravom boku chudáka, * aby ho zachránil pred jeho sudcami.

Sláva: I teraz:

Žalm 109

Pán povedal môjmu Pánovi: “Seď po mojej pravici, * kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.”

Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: * panuj uprostred svojich nepriateľov.

Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvätnej nádhere. * Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.

Pán prisahal a nebude ľutovať: * “Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.”

Pán je po tvojej pravici, * v deň svojho hnevu kráľov porazí.

Súdiť bude národy: nakopia sa mŕtvoly; * po šírej zemi hlavy rozdrví.

Cestou sa napije z potoka * a potom hlavu zdvihne.


Žalm 110

Z celého srdca chcem oslavovať Pána * v zbore spravodlivých i v zhromaždení.

Veľké sú diela Pánove; * nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu.

Nádherné a vznešené sú jeho diela, * jeho spravodlivosť platí naveky.

Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; * Pán je milosrdný a milostivý.

Pokrm dal tým, čo sa ho boja; * svoju zmluvu má stále na mysli.

Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu * a dal im dedičstvo pohanov;

pravdivé a spravodlivé * sú diela jeho rúk.

Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy, upevnené naveky, * založené na pravde a spravodlivosti.

Vykúpenie poslal svojmu ľudu, * zmluvu uzavrel naveky.

Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu; * bohabojnosť je počiatok múdrosti

a múdro robia všetci, čo ju pestujú; * jeho chvála ostáva naveky.

Ornament Žalm 111

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána * a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

Jeho potomstvo bude mocné na zemi, * pokolenie spravodlivých bude požehnané.

V jeho dome bude úspech a bohatstvo, * jeho spravodlivosť ostane naveky.

Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, * milosrdný, milostivý a spravodlivý.

V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, * čo svoj majetok čestne spravuje; nikdy nezakolíše.

Vo večnej pamäti bude spravodlivý, * nebude sa báť zlej zvesti.

Jeho srdce je pevné, * dôveruje v Pána,

bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, * kým nepokorí svojich nepriateľov.

Rozdeľuje a dáva chudobným; jeho dobročinnosť potrvá naveky * a jeho moc a sláva budú stále rásť.

Hriešnik to uvidí a zanevrie, * zubami bude škrípať a hynúť závisťou.

Želanie hriešnikov * vyjde nazmar.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Ornament Žalm 112

Chváľte, služobníci Pánovi, * chváľte meno Pánovo.

Nech je velebené meno Pánovo * odteraz až naveky.

Od východu slnka až po západ * nech je oslávené meno Pánovo.

Vyvýšený je Pán nad všetky národy * a jeho sláva nad nebesia.

Kto je ako Pán, náš Boh, * čo tróni na výsostiach,

a predsa dbá o všetko nepatrné * na nebi i na zemi?

Z prachu dvíha chudobného * a zo smetiska povyšuje bedára

a dáva mu sedieť vedľa kniežat, * vedľa kniežat svojho ľudu.

Neplodnej dáva bývať v dome * ako šťastnej matke detí.