Hlavicka

Ornament Žalm 98

Pán kraľuje, traste sa, národy; * tróni nad cherubmi, chvej sa zem.

Veľký je Pán na Sione, * a vyvýšený nad všetky národy.

Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, * lebo je sväté.

Mocný kráľ spravodlivosť miluje: * ty si ustanovil, čo je správne, právo a spravodlivosť v Jakubovi ty vysluhuješ.

Velebte Pána, nášho Boha, * a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.

Mojžiš a Áron, jeho kňazi, * a Samuel, ctiteľ jeho mena,

vzývali Pána a on ich vypočul, * z oblačného stĺpa k nim hovoril.

A zachovávali jeho svedectvo * a prikázania, ktoré im dal.

Pane, Bože náš, ty si ich vypočul, * Bože, ty si bol k nim milostivý, no nenechal si bez trestu ich priestupky.

Velebte Pána, nášho Boha, na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte, * lebo svätý je Pán, Boh náš.

Ornament Žalm 99

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. * S plesaním vstupujte pred jeho tvár.

Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, * sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; * chváľte ho a velebte jeho meno.

Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky * a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

Ornament Žalm 100

Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, * zahrať ti, Pane, na harfe.

Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života; * kedyže prídeš ku mne?

Chcem kráčať v nevinnosti srdca * uprostred svojej čeľade.

Nesprávne predsavzatia si nerobím, * podvodníka mám v nenávisti; ten nemá ku mne prístup.

Skazené srdce sa mi prieči, * zlomyseľníka nechcem znať.

Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím. * Kto má oko pyšné a srdce naduté, toho neznesiem.

Moje oči hľadajú verných v krajine, aby prebývali so mnou. * Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť.

V mojom dome nebude bývať pyšný človek * a luhár neobstojí pred mojimi očami.

Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v krajine * a z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

Sláva: I teraz:

Žalm 101

Pane, vyslyš moju modlitbu * a moje volanie nech dôjde ku tebe.

Neskrývaj svoju tvár predo mnou; * v deň môjho súženia nakloň ku mne svoj sluch.

Kedykoľvek ťa budem vzývať, * čím skôr ma vypočuj.

Lebo moje dni sa tratia ako dym * a kosti mám rozpálené sťa pahreba.

Moje srdce je zdeptané ako tráva a vysychá, * takže zabúdam jesť svoj chlieb.

Od samého náreku * som iba kosť a koža.

Som ako pelikán na púšti, * ako kuvik uprostred zrúcanín.

Nemôžem spať * a som ako osamelý vrabec na streche.

Moji nepriatelia ma potupujú každý deň, * preklínajú ma tí, čo zúria proti mne.

Veď popol jedávam ako chlieb * a nápoj miešam so slzami;

to pre tvoj hnev a výčitky, * lebo ty si ma najprv vyzdvihol a potom odsotil.

Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa, * a ja schnem sťa tráva.

Ale ty, Pane, trváš večne * a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie.

Vstaň a zľutuj sa nad Sionom, lebo už je čas, * aby si sa nad ním zľutoval, lebo už je tu ten čas.

Veď tvoji služobníci milujú jeho kamene * a ľútostia nad jeho troskami.

Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania * a tvojej slávy všetci zemskí králi;

lebo Pán vystaví Sion * a zjaví sa vo svojej sláve.

Zhliadne na modlitbu núdznych * a nepohrdne ich prosbami.

Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce * a obnovený ľud oslávi Pána.

Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne * a z nebies pozerá na zem;

čuje nárek zajatých * a odsúdeným na smrť vracia slobodu,

aby na Sione hlásali meno Pánovo * a v Jeruzaleme jeho slávu,

keď sa tam zídu vospolok národy * a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi.

Cestou mi sily podlomil * a skrátil moje dni.

Hovorím: „Bože môj, neber ma v polovici mojich dní; * tvoje roky trvajú z pokolenia na pokolenie.

Na začiatku si stvoril zem, * aj nebesia sú dielom tvojich rúk.

Ony sa pominú, ale ty zostaneš; * rozpadnú sa sťa odev, vymeníš ich ako rúcho a zmenia sa.

Ale ty ostávaš vždy ten istý * a tvoje roky sú bez konca.

Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí * a ich potomstvo bude pevné pred tebou.“


Ornament Žalm 102

Dobroreč, duša moja, Pánovi * a celé moje vnútro jeho menu svätému.

Dobroreč, duša moja, Pánovi * a nezabúdaj na jeho dobrodenia.

Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, * on lieči všetky tvoje neduhy;

on vykupuje tvoj život zo záhuby, * on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou;

on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, * preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.

Pán koná spravodlivo * a prisudzuje právo všetkým utláčaným.

Mojžišovi zjavil svoje cesty * a synom Izraela svoje skutky.

Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

Nevyčíta nám ustavične naše chyby, * ani sa nehnevá naveky.

Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, * ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.

Lebo ako vysoko je nebo od zeme, * také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja.

Ako je vzdialený východ od západu, * tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.

Ako sa otec zmilúva nad deťmi, * tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.

Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; * pamätá, že sme iba prach.

Ako tráva sú dni človeka, * odkvitá sťa poľný kvet.

Ledva ho vietor oveje, už ho niet, * nezostane po ňom ani stopa.

No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť * voči tým, čo sa ho boja

a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, * tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.

Pán si pripravil trón v nebesiach; * kraľuje a panuje nad všetkými.

Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, * udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová a plníte jeho príkazy.

Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, * jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.

Dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela, všade, kde on panuje. * Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Ornament Žalm 103

Dobroreč, duša moja, Pánovi; * Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Odel si sa do slávy a veleby, * do svetla si sa zahalil ako do rúcha.

Nebesia rozpínaš ako stan, * nad vodami si buduješ komnaty.

Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, * na krídlach vánku sa prechádzaš.

Vetry sú tvojimi poslami, * ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.

Zem si postavil na jej základoch, * nevychýli sa nikdy-nikdy.

Oceán ju prikryl sťa odev, * nad vrchmi vody zastali.

Pred tvojou hrozbou odtiekli, * zhrozili sa pred tvojím hlasom hromovým.

Vybehli na vrchy, stiekli do údolia, * na miesto, ktoré si im vyhradil.

Položil si hranicu a neprekročia ju, * ani viac nepokryjú zem.

Prameňom dávaš stekať do potokov, * čo tečú pomedzi vrchy

a napájajú všetku poľnú zver * aj divým oslom hasia smäd.

Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, * spomedzi konárov zaznieva ich pieseň.

Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, * plodmi svojich diel sýtiš zem.

Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok * a byli, aby slúžila človeku.

Zo zeme vyvádzaš chlieb i víno, * čo obveseľuje srdce človeka;

olejom rozjasňuješ jeho tvár * a chlieb dáva silu srdcu človeka.

Sýtia sa stromy Pánove * aj cédre Libanonu, čo on zasadil.

Na nich si vrabce hniezda stavajú * a na ich vrcholcoch bývajú bociany.

Vysoké štíty patria kamzíkom, * v skalách sa skrývajú svište.

Na určovanie času si mesiac utvoril; * slnko vie, kedy má zapadať.

Prestieraš tmu a nastáva noc * a povylieza všetka lesná zver.

Levíčatá ručia za korisťou * a pokrm žiadajú od Boha.

Len čo vyjde slnko, utiahnu sa * a ukladajú sa v svojich dúpätách.

Vtedy sa človek ponáhľa za svojím dielom, * za svojou prácou až do večera.

Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! * Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva.

Tu more veľké, dlhé a široké, * v ňom sa hemžia plazy bez počtu, živočíchy drobné i obrovské.

Po ňom sa plavia lode * i Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v ňom ihral.

Všetko to čaká na teba, * že im dáš pokrm v pravý čas.

Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú; * otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami.

Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú; * odnímaš im dych a hneď hynú a vracajú sa do prachu.

Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené * a obnovuješ tvárnosť zeme.

Pánova chvála nech trvá naveky; * zo svojich diel nech sa teší Pán.

Pozrie sa na zem a rozochvieva ju, * dotkne sa vrchov a ony chrlia dym.

Po celý život chcem spievať Pánovi * a svojmu Bohu hrať, kým len budem žiť.

Kiež sa mu moja pieseň zapáči; * a ja sa budem tešiť v Pánovi.

Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov nech už niet. * Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Slnko vie, kedy má zapadať, * prestieraš tmu a nastáva noc.

Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! * Všetko si múdro urobil.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz: