Ornament

Tropár, 8. hlas Svojimi slzami si zavlažoval neplodnú púšť. – Svojimi stonmi a úmornou prácou si ju zúrodňoval. – Bol si svetlom sveta a zázrakmi si sa preslávil, otče Sáva. – Pros Krista Boha, aby spasil naše duše.

Kondák, 8. hlas Ako dobrovoľnú a nepoškvrnenú obetu Bohu, – prinášal si seba, blažený Sáva, od svojej mladosti. – Pestoval si čnosti, – spravodlivých si utvrdzoval v konaní dobra. – Chvália ťa ako obyvateľa púšte – a my spoločne prevolávame: – „Teš sa plnej radosti, Sáva! – V Božích očiach si najbohatší.“

Bohorodičník, 8. hlas Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta“.

Prokimen, 7. hlas V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých. Verš: Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Aleluja, 6. hlas Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. Verš: Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané.

Pričasten Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Ornament