Ornament

21. novembra

Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý. Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov (Lk 1, 21-23).

Čítanie z rečí nášho otca Izáka de Stella (Sermo XLVI, 18-19): Zachariáš vidí anjela a má strach. Počuje prísľub, ale nedôveruje. Preto je potrestaný mlčaním až do času, kým sa prísľub nenaplní. Aj ľudský rozum, keď počúva o nebeských tajomstvách a Božích prisľúbeniach, o veciach, ktoré nechápe, diví sa a váha, usiluje sa pochopiť, ako sa to môže stať. Ale pretože ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú (1 Kor 2, 9), hoc aj ľudský rozum verí, ostáva nemý až do dňa videnia. Ale keď sa ukáže, čím budeme, lebo už teraz sme Božie deti a čím budeme, to sa ešte neukázalo (1 Jn 3, 2), vtedy zajasá nevýslovnou radosťou a bude volať: Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud (Lk 1, 68). Rozum zatiaľ splodí vo viere to, čo nie je schopný vysloviť slovami a vôľa počne v láske to, čo oko ešte nerozpoznáva. Nádej prostredníctvom veľkej trpezlivosti nosí pod srdcom mysle to, čo túži uzrieť. Nosiac pod srdcom prvotiny Ducha – a ovocie Ducha je láska (Gal 5, 22) – Alžbeta vzdychá v pôrodných bolestiach až do času, keď sa zjaví sláva Božích detí (Rim 8, 19.22). Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, raduje sa (Jn 16, 21) a narodenie tohto chlapca poteší mnohých (Lk 1, 14). Tak sa budú spoločne tešiť vonkajší aj vnútorný človek a spoločne budú plesať, keď budú spoločne oslávení.

Stichiry, 1. hlas: podoben: Nebésnych činov: Svietnik pripravený Bohom, * priateľ vždy jestvujúceho Svetla, Ženícha, * veľký svetlonos Slnka slávy, * živý hlas Božieho Slova, *predchodca Pánovho príchodu * teraz sa počína po anjelovom oznámení.

Verš: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Zaujal si miesto po Jeho pravici, * ó, božský obetník Kristovej príjemnej vône. * Dobre si bojoval za to, aby ho spoznali. * Veď tak si bol spoznaný skrze znak, Predchodca, * keď anjel stál na pravej strane * a predobrazil ťa vo Svätyni Svätých.

Sláva: I teraz, 6.hlas: Dnes z neplodného lona, * vypučal plod modlitby, Ján Predchodca. * Raduj sa, púšť, a jasaj, ľudstvo, * lebo hľa, prichádza hlásateľ pokánia, * prijíma telo v lone svojej matky. * Príďte a radujte sa z jeho slávneho počatia. * Milovníci sviatku, jasajme a volajme: * Najväčší zo žien zrodený, * neprestaň prosiť za tých, čo s vierou slávia * Bohom dané tvoje počatie, * aby sme našli očistenie hriechov * a veľkú milosť.

Ornament