Ornament

Tropár, 8. hlas Z výšin nebies zostúpil si, Dobrotivý. – Na tri dni ťa do hrobu uložili, – aby si nás zbavil večných múk. – Ty si náš život i naše vzkriesenie. – Sláva tebe, Pane.

Tropár, 7. hlas Ako drahocenný poklad ukrytý v poli, * zažiarila v Klokočove tvoja ikona, Prečistá, * uprostred modliaceho sa chudobného ľudu, * ktorý na nej uzrel slzy hojne tečúce. * My ich, Matka, prijímame ako prejav tvojho súcitu v našich ťažkostiach * a zároveň ako výzvu k obráteniu; * preto k tebe pokorne voláme: * Pros, Dobrotivá, Krista z teba zrodeného, * aby spasil naše duše.

Kondák, 8. hlas Keď si vstal z mŕtvych, vzkriesil si zosnulých. – Aj Adamovi si vrátil život, – Eva sa raduje zo svojho vzkriesenia – a celý svet oslavuje tvoje zmŕtvychvstanie, Najmilostivejší.

Kondák, 8. hlas Tebe, láskavá Vládkyňa, Bohorodička, * prinášame pieseň vďaky a chvály. * Viac než slová prihovárajú sa k nám tvoje slzy; * nachádzame v nich posilu, útechu i odvahu. * Zastávaj sa svojho ľudu, aby ti mohol stále spievať: * Raduj sa, Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

Prokimen, 8. hlas Modlite sa a vzdávajte slávu – Pánovi, nášmu Bohu. Verš: Známy je Boh v Júdei a v Izraeli je jeho meno veľké.

Prokimen, 4. hlas
Sám Kráľ zatúžil za tvojou krásou * on je tvoj Pán, vzdaj mu poklonu. Verš: Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri, jej odevom sú zlaté tkanivá.

Aleluja, 8. hlas Verš: Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu Spásu. Verš: Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami.

Aleluja, 2. hlas Verš: Čuj, dcéra, a pozoruj, a nakloň svoj sluch. Verš: O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.

Pričasten Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja. Vezmem kalich spásy a budem vzývať - meno Pánovo. Aleluja.

Ornament