Ornament

Vchod Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – premenil si sa na hore, tebe spievame: Aleluja.

Tropár, 7. hlas Premenil si sa na hore, Kriste Bože, – a ukázal si učeníkom svoju slávu, – nakoľko toho boli schopní. – Nech aj nám hriešnym svieti tvoje svetlo. – Na príhovor Bohorodičky, – sláva tebe, Darca svetla!

Kondák, 7. hlas Premenil si sa na hore, Kriste Bože, – a učeníci videli tvoju slávu – ako im ľudská prirodzenosť umožnila, – aby mohli pochopiť aj tvoje utrpenie, – až budeš ukrižovaný. – A svetu aby hlásali, – že ty si skutočné Svetlo Otcovo.

Prokimen, 4. hlas Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! – Všetko si múdro urobil. Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Aleluja, 8. hlas Verš: Tvoje je nebo a tvoja je zem. Verš: Blažený ľud, ktorý vie jasať!

Namiesto Dôstojné Zvelebuj, moja duša, na Tábore – premeneného Pána.

Irmos, 4. hlas Bez poškvrny si porodila Boha. – Zjavil sa na zemi v ľudskom tele. – Medzi ľuďmi prebýval. – Preto ťa všetci velebíme, Bohorodička.

Pričasten Pane, vo svetle tvojej tváre pôjdeme a z tvojho mena sa budeme tešiť naveky. Aleluja.

Ornament