Ornament

Vchod ... ktorý si vstal z mŕtvych...

Tropár, 8. hlas Z výšin nebies zostúpil si, Dobrotivý. – Na tri dni ťa do hrobu uložili, – aby si nás zbavil večných múk. – Ty si náš život i naše vzkriesenie. – Sláva tebe, Pane.

Tropár, 7. hlas Premenil si sa na hore, Kriste Bože, – a ukázal si učeníkom svoju slávu, – nakoľko toho boli schopní. – Nech aj nám hriešnym svieti tvoje svetlo. – Na príhovor Bohorodičky, – sláva tebe, Darca svetla!

Kondák, 8. hlas Keď si vstal z mŕtvych, vzkriesil si zosnulých. – Aj Adamovi si vrátil život, – Eva sa raduje zo svojho vzkriesenia – a celý svet oslavuje tvoje zmŕtvychvstanie, Najmilostivejší.

Kondák, 7. hlas Premenil si sa na hore, Kriste Bože, – a učeníci videli tvoju slávu – ako im ľudská prirodzenosť umožnila, – aby mohli pochopiť aj tvoje utrpenie, – až budeš ukrižovaný. – A svetu aby hlásali, – že ty si skutočné Svetlo Otcovo.

Prokimen, 8. hlas Modlite sa a vzdávajte slávu – Pánovi, nášmu Bohu. Verš: Známy je Boh v Júdei a v Izraeli je jeho meno veľké.

Prokimen, 4. hlas Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! – Všetko si múdro urobil. Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Aleluja, 8. hlas Verš: Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu Spásu. Verš: Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami.

Aleluja, 8. hlas Verš: Tvoje je nebo a tvoja je zem. Verš: Blažený ľud, ktorý vie jasať!

Namiesto Dôstojné Zvelebuj, moja duša, na Tábore – premeneného Pána.

Irmos, 4. hlas Bez poškvrny si porodila Boha. – Zjavil sa na zemi v ľudskom tele. – Medzi ľuďmi prebýval. – Preto ťa všetci velebíme, Bohorodička.

Pričasten Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja. Pane, vo svetle tvojej tváre pôjdeme a z tvojho mena sa budeme tešiť naveky. Aleluja.

Ornament