Ornament

Tropár, 1. hlas Raduj sa, Milostiplná Bohorodička Panna, – lebo z teba vzišlo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš. – On je svetlo tých, čo prebývajú v temnotách. – Veseľ sa aj ty, Starec spravodlivý, – lebo si mal v náručí Spasiteľa našich duší, – toho, čo nám daroval vzkriesenie.

Kondák, 1. hlas Kriste Bože, svojím narodením si posvätil život Panny – a požehnal si ruky Simeona, – ako mu Boh prisľúbil, – aj nám si daroval spásu. – Udeľ pokoj rozvadenému ľudstvu. – Posilňuj svoju nevestu Cirkev. – Ty si najlepší priateľ ľudí.

Prokimen, 3. hlas Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi. Verš: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Aleluja, 8. hlas Verš: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova. Verš: Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela tvojho ľudu.

Namiesto Dôstojné Panenská Bohorodička, – nádej kresťanov, – ujmi sa, chráň a zachovaj v teba dúfajúcich. Nositeľ Boha, Simeon, – príď a vezmi v náruč Krista, – zrodeného z najsvätejšej Panny Márie.

Irmos, 3. hlas Pozerajme, veriaci, na predpis Starého zákona, – aby každý prvorodený bol zasvätený Bohu, – ako na predobraz. – Tým oslavujeme prvorodené Slovo večného Otca, – Syna, ktorý sa narodil z Matky, čo muža nepoznala.

Pričasten Vezmem kalich spásy a budem vzývať – meno Pánovo. Aleluja.

Ornament