Ornament

Tropár, 3. hlas Veseľte sa, nebesá, a plesaj, zem, – lebo svojou pravicou Pán urobil veľký čin: – Svojou smrťou premohol smrť – a stal sa prvorodeným z mŕtvych. – Vyslobodil nás z útrob pekiel – a svetu preukázal veľké milosrdenstvo.

Tropár, 4. hlas Učitelia celého sveta, – čnosťami ste žiarili ako apoštoli. – Proste Vládcu všetkých, – aby daroval pokoj svetu – a našim dušiam veľkú milosť.

Kondák, 3. hlas Vstal si slávne z hrobu, Kriste, – a vyslobodil si nás z väzenia smrti. – Dnes plesá Adam, raduje sa Eva. – Spolu s nimi aj proroci a patriarchovia – ustavične ospevujú moc tvojho božského kráľovstva.

Kondák, 4. hlas Do svojich blažených príbytkov, Pane, – tam, kde je večná radosť, – prijal si svojich svätých a pravdy Božie hlásajúcich učiteľov. – Milé ti boli ich námahy aj smrť, – milšie ako zápalné obety. – Len ty jediný vieš dokonale osláviť svojich svätých.

Bohorodičník, 4. hlas Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 3. hlas Spievajte Bohu nášmu, spievajte, spievajte – Kráľovi nášmu, spievajte. Verš: Tlieskajte rukami, všetky národy, jasajte Bohu hlasom radostným.

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 3. hlas Verš: Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky. Verš: Buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy.

Aleluja, 4. hlas Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Pričasten Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja. Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Ornament