Ornament

Ornament

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov.

(ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Žalm 50

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.

Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu.

Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou.

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,

aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku * a nestranný vo svojom súde.

Naozaj som sa v neprávosti narodil * a hriešneho ma počala moja mať.

Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * a v samote mi múdrosť zjavuješ.

Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * umy ma a budem belší ako sneh.

Daj, aby som počul radosť a veselosť, * a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * a zotri všetky moje viny.

Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty.

Poučím blúdiacich o tvojich cestách * a hriešnici sa k tebe obrátia.

Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia * a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

Veď ty nemáš záľubu v obete * ani žertvu neprijmeš odo mňa.

Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema.

Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; * potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Žalm 64

Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione; * tebe tre­ba plniť sľuby v Jeruzaleme.

Ty vypočúvaš modlitby, * k tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech.

A hoci nad nami víťazia naše neprávosti, * ty nám ich odpúšťaš.

Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe, * prebývať bude v tvojich sieňach.

Naplní nás blaho­byt tvojho domu * a svätosť tvojho chrámu.

Obdivu­hodne spravodlivo nás vypočuješ, Bože, naša spása, * nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora.

Vrchy upevňuješ svojou mocou, * opásaný silou.

Tíšiš hu­kot mora, hukot jeho vĺn * aj nepokoje národov.

Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami, * radosťou napĺňaš končiny východu i zá­padu.

Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu, * zveľaďuješ jej bohatstvo.

Božia rieka je plná vody; * ľuďom pripra­vuješ zrno. Takto sa staráš o zem:

zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy, * skypruješ ju dažďami a požehná­vaš jej rastliny.

Rok korunuješ svojou dobrotou, * kade prejdeš, všade je hojnosť.

Pasienky, púšte vlaha zarosí * a pahorky sa opášu plesaním.

Čriedami oviec sa lúky pokryjú a zrnom budú oplývať doliny; * ozývať sa budú jasotom a spevom.

Žalm 65

Jasaj Bohu, celá zem; * hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.

Hovorte Bohu: „Aké úžasné sú tvoje diela. * Pre tvoju nesmiernu moc budú sa ti líškať tvoji nepriatelia.

Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, * nech ospevuje tvoje meno.”

Poďte a pozrite na Božie diela; * úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom.

More premieňa na suchú zem, rieku možno prejsť suchou nohou; * preto sa tešíme z neho.

Svo­jou mocou panuje naveky, očami pozoruje národy; * aby sa buriči nevypínali.

Velebte, národy, nášho Boha * a rozhlasujte jeho chválu;

on dal život našej duši * a chráni naše nohy pred pádom.

Veď ty, Bože, si nás vyskúšal, * pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro.

Voviedol si nás do osídla, * na plecia si nám naložil súženia.

Nechal si ľudí chodiť po našich hlavách; prešli sme cez oheň a cez vodu, * ale napokon si nám dal pookriať.

Vojdem do tvojho domu so zápalnými obetami, * splním ti sľuby,

ktoré ti zložili moje pery * a moje ústa vyriekli, keď som bol v súžení.

Boha­té žertvy ti prinesiem, pre teba spálim barance, * obe­tujem ti býčky a kozliatka.

Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží, * vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil.

Moje ústa ho vzývali * a môj jazyk velebil.

Keby som sa v srdci upriamil na neprávosť, * Pán by ma nevypočul.

Ale Boh ma vypočul, * všimol si hlas mojej vrúcnej modlitby.

Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu * a neodňal mi svoje milo­srdenstvo.

Žalm 66

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; * a tvoja tvár nech žiari nad nami,

aby sa tvoja cesta stala známou na zemi * a tvoja spása medzi všetkými národmi.

Bože, nech ťa velebia národy, * nech ťa velebia všetky národy.

Nech sa tešia a jasajú národy, * že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi.

Bože, nech ťa velebia národy, * nech ťa velebia všetky národy.

Zem vydala svoj plod; * nech nás požehná Boh, náš Boh;

nech nás Boh požehná * a nech si ho ctia všetky kon­činy zeme.

Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva: I teraz:

Žalm 67

Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, * spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.

Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa; * ako sa vosk roztápa ohňom,

tak spred Božej tváre miznú hriešnici. * Ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou a v radosti sa veseliť.

Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. * Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán.

Plesajte pred ním; on je otec sirôt a zá­chranca vdov, * on je Boh vo svojom svätom príbytku.

On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, * väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.

Bože, keď si kráčal na čele svojho ľudu * a pre­chádzal púšťou, zem sa zatriasla.

Pred tvárou Boha zo Sinaja sa rozpršala aj obloha, * pred tvárou Boha Izraela.

Zoslal si, Bože, zúrodňujúci dážď * a vzpru­žil si svoju ochabnutú krajinu.

Prebývajú v nej tvoje tvory, * pre chudobného si ju pripravil vo svojej dob­rote, Bože.

Pán vyslovuje slovo; * nesmierny zástup panien ohlasuje dobrú zvesť:

„Utekajú králi, utekajú s vojskami * a korisť delí krásavica domu.

Kým ste vy spali uprostred košiara, * striebrom sa zaskveli krídla holubice a jej pierka žltým zlatom.

Keď tam Všemo­húci rozháňal kráľov, * snehom sa zabelel Selmon.”

Vrch bášanský je vrch Boží, * pohorie Bášanu má veľa štítov.

Prečo vy, strmé štíty, závidíte vrchu, na ktorom sa Bohu zapáčilo prebývať? * Veď Boh tam bude bývať naveky.

Božích vozov sú desaťtisíce tisícov: * Pán tiah­ne zo Sinaja do svätyne.

Do výšav si vystúpil, * so se­bou si vzal zajatcov,

ľudí si prijal do daru, * aby u Pána Boha mohli bývať aj buriči.

Nech je velebený Pán deň čo deň; * nesie nás Boh, naša spása.

Náš Boh je Boh spásy, * on je Pán, čo zo smrti dáva uniknúť.

Veď Boh rozbíja hlavy svojim nepriateľom * aj vlasaté temeno tým, čo zotrvávajú v hriechoch.

I povedal Pán: „Z vr­chov Bášanu ich privediem, * vyvediem ich z morských hlbín,

aby sa tvoja noha zmáčala v krvi * a aby jazyky tvojich psov dostali podiel z nepriateľov.”

Prizerajú sa, Bože, ako vstupuješ, * ako ty môj Boh a kráľ vstupuješ do svätyne.

Na čele idú speváci, na konci zasa harfisti * a uprostred dievčatá bijúce na bubny.

Na zhromaž­deniach Boha velebte, * velebte Pána, potomci Izrae­la.”

Vpredu ich vedie mladučký Benjamín, * kniežatá Júdove v šíku bojovom, kniežatá Zabulonove, kniežatá Neftaliho.

Prejav, Bože, svoju moc, * upevni, Bože, čo si v nás vykonal.

Nech pre tvoj chrám v Jeruzaleme * králi prinášajú dary.

Zažeň obludu, čo sa skrýva v tŕstí, * čriedu býkov s teľcami národov;

nech sa ti s prútmi striebra pokoria. * Rozplaš národy, čo bažia za vojnou.

Z Egypta prídu veľmoži, * Etiópia vystrie svoje ruky k Bohu.

Spievajte Bohu, zemské kráľovstvá, * na har­fách hrajte Pánovi, hrajteže Bohu,

čo sa nesie na od­vekých nebesiach k východu; * hľa, dvíha svoj hlas, svoj mocný hlas.

Uznajte Božiu moc. * Nad Izraelom jeho veleba a jeho moc až nad oblaky.

Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni. * Boh Izraela sám dáva silu i statočnosť svojmu ľudu. Zvelebený buď, Bože.

Sláva: I teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva: I teraz:

Žalm 68

Zachráň ma, Bože, * lebo voda mi vystúpila až po krk.

V bezodnom bahne

viaznem a nemám pev­nej pôdy pod nohami, * dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval.

Ustatý som od volania, hrdlo mi zachríplo. * Unavili sa mi oči, čo tak vyzerám svojho Boha.

Viac než mám vlasov na hlave, * je tých, čo ma bez príčiny nenávidia.

Mocnejší sú tí, čo ma prenasle­dujú, * sú to nepriatelia klamárski;

musel som vrátiť, * čo som neulúpil.

Bože, ty poznáš moju pochabosť * a moje poklesky nie sú ti skryté.

Nech sa nemusia pý­riť pre mňa tí, čo dúfajú v teba, * Pane, Bože zástupov.

Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí, * čo ťa hľadajú, Bože Izraela.

Pre teba znášam potupu * a hanba mi pokrýva tvár.

Svojim bratom som sa stal cudzincom * a synom svojej matky neznámym.

Stravuje ma hor­livosť za tvoj dom, * padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú.

V pôstoch som si dušu vyplakal, * no aj to mi bolo na potupu.

I vrecovinu som si obliekol * a príslo­večným som sa stal.

Utŕhajú si zo mňa tí, čo vysedá­vajú v bráne, * a pri víne pospevujú o mne pijani.

Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe * v tomto čase milosti.

Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu, * pre svoju vernosť mi pomôž.

Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň, * a budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov i z hlbokých vôd.

Nech ma ne­zatopí príval vôd, * nech ma nepohltí hlbina a priepasť nezavrie nado mnou pažerák. Vypočuj ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý; * pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa.

Neod­vracaj tvár od svojho služobníka, * veď, hľa, trpím; čím skôr ma vypočuj.

Príď ku mne a zachráň ma, * so zre­teľom na mojich nepriateľov ma vysloboď.

Ty poznáš moju potupu, * moju hanbu i moje zneuctenie.

Ty vidíš všetkých, * čo ma sužujú.

Potupa mi zlomila srd­ce * a ochabol som.

Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, * no takého som nestretol;

čakal som, že dakto ma poteší, * ale taký sa nenašiel.

Do jedla mi dali žlče, * a keď som bol smädný, napojili ma oc­tom.

Nech sa im ich stôl stane nástrahou, * odplatou a pohoršením.

Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli, * a nech v bedrách oslabnú navždy.

Vylej na nich svoje rozhorčenie, * nech ich zachváti páľava tvojho hnevu.

Nech spustne ich táborisko * a v ich stanoch nech nemá kto bývať.

Lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel, * a množia bolesti tomu, koho si zranil.

K ich neprávos­ti pridaj neprávosť, * nech nevojdú do tvojej spravod­livosti.

Nech sú vytretí z knihy žijúcich * a nech nie sú zapísaní medzi spravodlivými.

Som úbožiak, plný bolesti; * tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne.

Piesňou chcem Božie meno osláviť * a velebiť ho chválospev­mi.

A Pánovi to bude milšie, * ako keby som obetoval býka,

ako keby som obetoval junca, * ktorému ras­tú rožky a ratice.

Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia; * hľadajte Boha a srdce vám oživne.

Lebo Pán vypočuje chudobných * a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.

Nech ho chvália nebesia i zem, * moria a všetko, čo sa hýbe v nich.

Lebo Boh zachráni Siona, vybuduje mestá Júdove; * usadia sa tam a budú ich ma­jetkom.

A zdedia ho potomci jeho služobníkov * a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať.

Žalm 69

Bože, príď mi na pomoc; * Pane, ponáhľaj sa mi po­máhať.

Nech sa hanbia a červenajú tí, * čo mi číhajú na život.

Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, * čo mi chcú zle.

Nech ustúpia a zapýria sa tí, * čo mi hovoria: „Tak mu treba.”

No nech jasajú a radujú sa z teba tí, čo ťa hľadajú, * a nech ustavične volajú: „Nech je zvelebe­ný Boh” tí, čo tvoju spásu milujú.

No ja som úbožiak a bedár; * Bože, ponáhľaj sa ku mne.

Ty si moja po­moc a môj osloboditeľ, * Pane, nemeškaj.

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, * Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. * I v jedného Pána Ježiša Krista, * jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; * Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, * splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrz neho bolo všetko stvorené. * On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. * A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. * Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, * bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. * A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. * A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. * I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca [i Syna]. * Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. * V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. * Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov * a očakávam vzkriesenie mŕtvych, * a život budúceho veku. Amen.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropár, 2. hlas

Nestvorený Tvorca všetkého, čo jestvuje, * otvor naše ústa, aby sme zvestovali tvoju chválu a volali: * Svätý, svätý, svätý si, Bože. * Na príhovor svojich apoš­tolov, prorokov a mučeníkov zmiluj sa nad nami.

Sláva:

Bože, stvoril si nás na svoj obraz a podobu, * prij­mi našu víťaznú pieseň: * Svätý, svätý, svätý si, Bože. * Na príhovor všetkých svojich svätých zmiluj sa nad nami.

I teraz:

Z lôžka a zo spánku si ma pozdvihol, Pane. * Osvieť mi rozum a srdce, a otvor moje ústa, * aby som ťa spe­vom oslávil, Svätá Trojica: * Svätý, svätý, svätý si, Bože. * Na príhovor Bohorodičky zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa. (40x)

Modlitba svätého Bazila

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k svojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva: I teraz:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Ak je prítomný kňaz: V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás, a tvoja tvár nech žiari nad nami.

Amen.

Ak nie je, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Modlitba svätého Bazila

Vládca, Bože Otče všemocný, Pane, jednorodený Synu, Ježišu Kriste a Svätý Duchu, jediné božstvo, je­diná moc, zmiluj sa nado mnou hriešnym a spôsobom, ktorý ty poznáš, zachráň ma, svojho nehodného slu­žobníka, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Modlitba svätého Eustratia

Bože, velebím ťa, lebo si zhliadol na moju poní­ženosť a nevydal si ma do rúk mojich nepriateľov, ale v súženiach si pomohol mojej duši. Aj naďalej ma chráň a zošli mi svoju milosť, lebo moja duša je zmätená a tŕpne hrôzou, aký bude jej koniec, až sa odlúči od tela poškvrneného hriechom, či ju neuchváti zlomyseľný satan a neuvrhne ju do večných temnôt za spáchané

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Žalm 120

Svoj zrak upieram na vrchy: * príde mi odtiaľ pomoc?

Pomoc mi príde od Pána, * ktorý stvoril nebo i zem.

Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, * nezdriemne ten, čo ťa stráži.

Nedrieme veru, ani nespí * ten, čo stráži Izraela.

Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita * po tvojej pravici.

Za dňa ťa slnko nezraní * ani mesiac za noci.

Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; * Pán ti bude chrániť život.

Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod * odteraz až naveky.

Žalm 133

Zvelebujte Pána, všetci služobníci Pánovi, * čo bdiete v noci v dome Pánovom.

Zdvíhajte svoje ruky k svätyni * a zvelebujte Pána.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, * ktorý stvoril nebo i zem.

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

**Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i

vždycky i na veky vekov. A**men.

Tropár, 2. hlas

Spomeň si, Pane, keďže si dobrý, na svojich služobníkov * a odpusť im, akokoľvek sa v živote prehrešili. * Lebo nik nie je bez hriechu, len ty sám. * A ty môžeš udeliť zosnulým pokoj.

Tropár, 8. hlas

Hĺbkou svojej múdrosti všetko riadiš s láskou k človeku * a dávaš každému, Tvorca jediný, čo je osožné. * Daruj, Pane, odpočinutie dušiam svojich služobníkov, * lebo svoju nádej vkladali do teba, * nášho Boha, Stvoriteľa a Pôvodcu.

Sláva, kondák, 8. hlas

Medzi svätými, Kriste, * duše svojich služobníkov obdaruj pokojom. * Tam, kde niet bolesti, trápenia ani stonu, * iba život nekonečný.

I teraz, 8. hlas

Blahoslavenou ťa nazývajú všetky pokolenia, Bohorodička Panna, * lebo v tebe prebýval ten, ktorého svet pojať nemôže, * nekonečný Kristus, Boh náš. * Aj my sme blažení, že máme v tebe pomocnicu. * Ty sa ustavične modlíš za nás * a moc kráľovstva upevňuješ svojimi modlitbami. * Preto ti ďakujeme a voláme: * Raduj sa, Požehnaná, Pán s tebou!

Pane, zmiluj sa. (12x)

Modlitba

Spomeň si, Pane, v nádeji na vzkriesenie a večný život na našich zosnulých otcov i bratov a sestry, i na všetkých, ktorí zbožne a vo viere skončili svoj život. Odpusť im všetky hriechy, dobrovoľné i nedobrovoľné, ktorých sa dopustili, skutkom, slovom alebo myšlienkou. A umiestni ich na mieste svetla, blaženosti, kde niet bolesti, zármutku a utrpenia, kde žiari svetlo tvojej tváre a kde sa všetko raduje tvojej večnej svätosti. Daruj im i nám svoje kráľovstvo, udeľ nám účasť na tvojej nevýslovnej a večnej blaženosti a šťastí tvojho nekonečného a blaženého života. Lebo ty si život a vzkriesenie, a pokoj svojich zosnulých služobníkov, Kriste Bože náš, a my ti vzdávame slávu spolu s tvojím Otcom i s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Tropáre, 6. hlas

Zmiluj sa , Pane, nad nami, * zmiluj sa nad nami, * lebo nijakú inú obranu nemáme, * len túto modlitbu ti ako svojmu Vládcovi my hriešni prednášame: * Zmiluj sa nad nami.

Sláva:

Pane, zmiluj sa nad nami, * veď v teba dúfame. * Nehnevaj sa veľmi na nás, * ani nepamätaj na naše neprávosti, * ale aj teraz na nás láskavo zhliadni * a zbav nás našich nepriateľov. * Veď ty si náš Boh a my sme tvoj ľud, * všetci sme dielom tvojich rúk * a vzývame tvoje meno.

I teraz:

Požehnaná Bohorodička, * otvor nám bránu milosrdenstva. * V teba dúfame, nedaj nám zahynúť, * ale daj, aby sme sa skrze teba zbavili svojich bied, * veď ty si záchrana kresťanského rodu.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša túto ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva: I teraz:)

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x)

Kňaz: Prosme, aby naše mesto (alebo obec, alebo svätý dom) i ostatné mestá, obce a celá krajina boli uchránené od hladu, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupobitia, ohňa, meča, vpádu nepriateľa a vzájomného nepriateľstva. Nech náš milostivý, blahosklonný, láskavý, dobrý a človeka milujúci Boh odvráti všetok svoj hnev, ktorý si zaslúžime, a nech nás zbaví svojho budúceho spravodlivého rozhorčenia, a zmiluje sa nad nami.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (12x)

Zvolanie:

Kňaz: Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej všetkých končín zeme, i tých, čo sú ďaleko na mori; milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Ak sa modlí kňaz, zvoláva: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Malé prepustenie: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, berieme: Sláva, i teraz. Pane, zmiluj sa (3x) Požehnaj. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Pri súkromnej modlitbe prednášame po prepustení túto modlitbu až po Amen, ďalej už nie. Pri spoločnej modlitbe ju vynechávame a modlíme sa hneď od Požehnajte ma:

Tým, ktorí nás nenávidia a krivdia nám, odpusť, Pane, milujúci človeka. Tým, ktorí nám preukazujú dobro, odplať dobrom. Našim bratom (a sestrám), a príbuzným daruj to, čo si prosia na spásu a večný život. Chorých navštív a dopraj im zdravie. Sprevádzaj plaviacich sa po mori a buď pri putujúcich. Bojuj po boku tých, ktorí spravujú našu krajinu. Daruj odpustenie hriechov tým, ktorí nám slúžia a milujú nás, a zmiluj sa vo svojom veľkom milosrdenstve nad tými, ktorí nás nehodných prosili o modlitby. Spomeň si, Pane, na našich zosnulých otcov a bratov (a sestry), a daruj im pokoj tam, kde svieti svetlo tvojej tváre. Spomeň si, Pane, na našich prenasledovaných bratov (a sestry), a zbav ich každého útoku. Spomeň si, Pane, na darcov a dobrodincov v tvojich svätých cirkvách a daruj im to, čo si prosia na spásu a večný život. Spomeň si, Pane, aj na nás, tvojich pokorných, hriešnych a nehodných služobníkov. Osvieť náš rozum svetlom tvojej múdrosti a veď nás po ceste tvojich prikázaní, na príhovor našej prečistej Vládkyne Bohorodičky Márie, vždy Panny, a všetkých tvojich svätých, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Po prepustení sa kňaz skláňa pred modliacimi sa hovoriac:

Požehnajte ma, úctyhodní otcovia a bratia (i sestry), a odpustite mne hriešnemu, čím som zhrešil v tento deň (alebo túto noc ) i po všetky dni svojho života, slovom, skutkom či myšlienkou, alebo všetkými mojimi zmyslami duchovnými, či telesnými.

A všetci spolu odpovedajú:

Boh nech ti odpustí a zmiluje sa nad tebou, úctyhodný otče.

Potom sa všetci spoločne skláňajú pred predstaveným alebo kňazom a prosia o odpustenie:

Požehnaj ma, úctyhodný otče, a odpusť mne hriešnemu, čím som zhrešil v tento deň (alebo túto noc ) a po všetky dni svojho života, slovom, skutkom či myšlienkou, alebo všetkými mojimi zmyslami duchovnými, či telesnými.

Predstavený alebo kňaz odpovedá:

Boh nech vám svojou milosťou odpustí vaše hriechy a zmiluje sa nad vami všetkými.

Modlime sa za nášho Svätého Otca, veľkňaza všeobecnej Cirkvi (povie meno), rímskeho pápeža.

Ľud: Boh nech ho spasí a zmiluje sa nad ním.

Modlime sa za tých, čo spravujú našu krajinu.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu (povie meno).

Boh nech ho spasí a zmiluje sa nad ním.

Modlime sa za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno).

Boh nech ho spasí a zmiluje sa nad ním.

Modlime sa za všetkých katolíckych biskupov.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za šľachetných zakladateľov tohto svätého chrámu (alebo tohto svätého domu).

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

[Modlime sa za našich úctyhodných otcov, protoarchimandritu (povie meno), archimandritu (povie meno), protoigumena (povie meno), igumena (povie meno).

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.]

Modlime sa za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov (a sestry) v Kristovi.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za vyslaných a za tých, ktorí sú vzdialení.

Boh nech ich ochraňuje a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za našich dobrodincov.

Boh nech im to vynahradí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme (alebo tomto svätom dome).

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za tých, ktorí nás nenávidia, a za tých, ktorí nás milujú.

Boh nech im odpustí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za vyslobodenie zajatých.

Boh nech ich vyslobodí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za cestujúcich.

Boh nech ich sprevádza na ich ceste.

Modlime sa za chorých a trpiacich.

Boh nech ich pozdvihne a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za zarmútených a väznených.

Boh nech ich navštívi a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za všetkých pravoverných kresťanov.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za hojnosť plodov zeme.

Boh nech rozmnoží plody zeme.

Ak je veľký svätý, kňaz tu končí slovami: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Ak nie je veľký svätý, pokračuje:

Spomeňme si na zbožných predstaviteľov našej vlasti.

Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na zakladateľov tohto svätého chrámu (alebo tohto svätého domu).

Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na našich rodičov a príbuzných.

Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na našich zosnulých otcov a bratov (i sestry).

Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na tých, ktorí zahynuli pri obrane katolíckej viery.

Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na tu pochovaných a zapísaných i na všetkých pravoverných kresťanov.

Večná im pamiatka.

Kňaz: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Ornament