Ornament

Tropár, 2. hlas Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. – Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. – Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, – lebo si pokrstil Predpovedaného. – Ochotne si trpel za pravdu. – V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, – ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu – a nám dal veľkú milosť.

Tropár, 3. hlas Keď ste šírili pravú vieru Kristovu, – hasli ohniská bludov. – Zvíťazili ste a tým ste okrášlili Cirkev. – Všetkých ste obohatili pravdou, – preto aj teraz proste Krista Boha, – aby aj nám daroval mnoho milostí.

Kondák, 3. hlas Dnes neplodná rodí Kristovho predchodcu, – ktorý je splnením všetkých proroctiev. – On v Jordáne pokrstil Krista, – ako to predpovedali Písma. – Tým sa stal prorokom, kazateľom i predchodcom Božieho Slova.

Kondák, 4. hlas Vodcovia a biskupi, – oddaní pravde a zbožnosti, – veľkí obrancovia Kristovej Cirkvi! – Zachovajte aj naďalej všetkých v pravde – a proste Krista Boha, – aby nám udelil veľa milostí.

Bohorodičník, 4. hlas Tvoje narodenie, Prečistá, – zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, – Adama a Evu večnej smrti. – Aj tvoj ľud ho oslavuje – zbavený dedičnej viny. – Preto ti vďačne spieva: – „Neplodná Anna porodila Bohorodičku – a darkyňu nášho života.“

Prokimen, 7. hlas Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho. Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

Prokimen, 7. hlas V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

Aleluja, 4. hlas Verš: Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu. Verš: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

Aleluja, 2. hlas Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú. Verš: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.

Pričasten Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja. Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Ornament