Ornament

Tropár, 5. hlas Lukáš, pôvodca Skutkov apoštolských – i prekrásneho Kristovho evanjelia, – obohatil Cirkev o to, čo dovtedy nebolo napísané. – Oslavujme ho piesňami ako slávneho apoštola i lekára, – ktorý liečil neduhy tela aj bolestné rany duše.

Kondák, 2. hlas Oslavujme Bohom omilosteného Lukáša, – hlásateľa pravej náuky a kazateľa nevýslovných tajomstiev, – hviezdu, čo ožaruje nebo Cirkvi. – Slovo si ho zvolilo spolu s Pavlom za učiteľa národov. – Lebo len Kristus pozná tajomstvá srdca.

Bohorodičník, 2. hlas Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, – aby sa za nás ustavične modlila. – Stala sa našou pevnou nádejou. – Darca života ju uviedol do večnej blaženosti, – lebo v jej panenskom lone prijal telo.

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 1. hlas Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Pričasten Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Ornament