Ornament

Tropár, 3. hlas Svätí apoštoli, proste milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy.

Tropár, 4. hlas Boh, večná pravda, ukázal ťa svojmu stádu – ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanlivosti. – Tvoja pokora ťa povýšila a chudoba obohatila, – otče, arcipastier Mikuláš. – Pros Krista Boha, – aby spasil naše duše.

Tropár, 1. hlas Ctihodná Mária Magdaléna, – nasledovala si Krista, ktorý sa narodil z Panny. – Zachovala si jeho náuku i zákony. – Preto oslavujeme tvoju pamiatku, – aby sme na príhovor tvojich modlitieb – dosiahli odpustenie hriechov.

Kondák, 2. hlas Neohrozených kazateľov a hlásateľov pravdy Božej, – svojich vyvolených učeníkov, – prijal si, Pane, do nebeskej slávy – a obdaril ich večným pokojom. – Ich mučenícka smrť ti bola milšia ako všetky obetné dary, – lebo ty jediný prenikáš do hlbín srdca.

Kondák, 3. hlas Svätý, bol si v Myrách vysluhovateľom sviatostí. – Plnil si príkaz Kristovho evanjelia. – Svoj život si zasvätil službe ľudu. – Aj nevinných si zachránil pred smrťou. – Pre svoj dôverný styk s milosrdným Bohom – dosiahol si veľkú svätosť.

Kondák, 3. hlas Preslávna Magdaléna, – stála si pod Krížom Spasiteľovým. – Znášala si muky spolu s Matkou Spasiteľa i s inými ženami. – Ronila si bolestné slzy a obetovala ich na slávu Božiu, volajúc: – „Aký to neslýchaný div! – Stvoriteľ tvorstva sa podrobil mukám. – Sláva tvojej moci, Kriste!“

Bohorodičník, 3. hlas Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Prokimen, 7. hlas Spravodlivý sa teší v Pánovi – a spolieha sa na neho. Verš: Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, keď volám k tebe.

Prokimen, 4. hlas Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni, – Boh Izraela. Verš: Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.

Aleluja, 1. hlas Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Aleluja, 4. hlas Verš: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú. Verš: Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.

Aleluja, 1. hlas Verš: Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vypočul môj nárek. Verš: Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.

Pričasten Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja. Vo večnej pamäti bude spravodlivý. – Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Ornament