Ornament

Tropár, 5. hlas Veriaci, oslavujme Slovo, – večné ako Otec i Svätý Duch, – lebo pre nás sa zrodilo z Márie Panny. – Ospevujme ho a klaňajme sa mu. – Veď v tele vystúpilo na Kríž. – Pretrpelo hrôzy smrti a vzkriesilo zosnulých – svojím slávnym zmŕtvychvstaním.

Tropár, 3. hlas Svätý apoštol Šimon, pros milostivého Boha, – aby daroval našim dušiam odpustenie hriechov.

Kondák, 2. hlas Všetci dnes uctievame svätého apoštola Šimona, – ktorý s láskou hlásal Kristovu náuku, – obohacoval ňou duše zbožných ľudí. – Teraz stojí pred prestolom Božej slávy, – raduje sa s anjelmi. – Prihovára sa u Boha za spásu našich duší.

Kondák, 4. hlas Temné sú oči mojej duše, Kriste, – preto k tebe prichádzam ako slepý od narodenia – a kajúcne volám: – „Ty jediný si svetlo všetkých, – čo prebývajú v temnotách.“

Prokimen, 8. hlas Modlite sa a vzdávajte slávu – Pánovi, nášmu Bohu. Verš: Známy je Boh v Júdei a v Izraeli je jeho meno veľké.

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 8. hlas Verš: Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou. Verš: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku.

Aleluja, 1. hlas Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Namiesto Dôstojné Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“

Irmos Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa, sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.

Pričasten Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľnosti sa napite. Aleluja. Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Ornament