Ornament

1. antifóna Jasaj Bohu, celá zem, – hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás. Hovorte Bohu: „Aké úžasné sú tvoje diela. – Pre tvoju nesmiernu moc budú sa ti líškať tvoji nepriatelia. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás. Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, – nech ospevuje tvoje meno. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

2. antifóna Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás, – a tvoja tvár nech žiari nad nami. Spas nás, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, tebe spievame: Aleluja. Aby sa tvoja cesta stala známou na zemi – a tvoja spása medzi všetkými národmi. Spas nás, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, tebe spievame: Aleluja. Bože, nech ťa velebia národy, – nech ťa velebia všetky národy. Spas nás, Synu Boží, ktorý si vstal z mŕtvych, tebe spievame: Aleluja.

3. antifóna Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, – spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia. Kristus slávne vstal z mŕtvych: Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa, – ako sa vosk roztápa ohňom. Kristus slávne vstal z mŕtvych: Tak spred Božej tváre miznú hriešnici, – ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať. Kristus slávne vstal z mŕtvych:

Vchod Na zhromaždeniach Boha velebte, – velebte Pána, potomci Izraela.

Tropár Kristus slávne vstal z mŕtvych, – smrťou smrť premohol – a tým, čo sú v hroboch, – život daroval.

Kondák, 8. hlas Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, – a zničil si vládu pekla. – Vstal si ako víťaz, Kriste Bože. – Pozdravil si ženy: „Pokoj vám!“ – Apoštolom si mier daroval – a mŕtvym vzkriesenie.

Namiesto Svätý Bože Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. Aleluja.

Prokimen, 8. hlas Po celej zemi rozlieha sa ich hlas – a ich slová až po končiny sveta. Verš: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

Aleluja, 1. hlas Verš: Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. Verš: Boh, ktorý v zhromaždení budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú.

Namiesto Dôstojné Anjel zvestoval Požehnanej: – „Prečistá Panna, raduj sa. – Plesaj, Nepoškvrnená. – Tvoj Syn tretieho dňa vstal z hrobu – a zosnulých vzkriesil. – Radujte sa, ľudia!“

Irmos Osvieť sa, osvieť sa, nový Jeruzalem. – Hľa sláva Pánova ťa ožiarila. – Raduj sa a plesaj teraz, Sion. – A ty, prečistá Bohorodička, – teš sa zo vzkriesenia svojho Syna.

Pričasten Telo Kristovo prijmite. – Z prameňa nesmrteľnosti sa napite. Aleluja.

Namiesto Požehnaný, ktorý prichádza: Videli sme svetlo pravé: Nech sa naplnia ústa naše: Nech je požehnané Pánovo meno: a Sláva: I teraz: v prepustení sa berie Tropár sviatku až do zakončenia sviatku.

Tropár (cirkevnoslovansky) Christos voskrese iz mertvych, – smertiju smerť poprav, – i suščym vo hrobich – život darovav.

Ornament