Ornament Ornament Počas svätej štyridsiatnice pripájame obednicu za modlitbu deviatej hodinky. Po modlitbe Vládca, Pane Ježišu Kriste: začíname takto:

Vo svojom kráľovstve spomeň si na nás, Pane, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Verš: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. (malá poklona)

Blažení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Verš: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. (malá poklona)

Blažení plačúci, lebo oni budú potešení.

Verš: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. (malá poklona)

Blažení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Verš: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. (malá poklona)

Blažení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Verš: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. (malá poklona)

Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Verš: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. (malá poklona)

Blažení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Verš: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. (malá poklona)

Blažení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

Verš: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. (malá poklona)

Blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Verš: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. (malá poklona)

Blažení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať, a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť.

Verš: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. (malá poklona)

Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.

Verš: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. (malá poklona)

Sláva: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. (malá poklona)

I teraz: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. (malá poklona)

Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. (trikrát s veľkou poklonou)

Sláva i teraz:

Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Vládca, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Svätý, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Nebeský zbor ťa ospevuje a volá: „Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy.“

Verš: Na neho hľaďte a budete žiariť, a tvár vám nesčervenie hanbou.

Nebeský zbor ťa ospevuje a volá: „Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy.“

Sláva:

Zbor svätých anjelov a archanjelov ťa so všetkými nebeskými mocnosťami ospevuje a volá: „Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy.“

I teraz:

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, * Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. * I v jedného Pána Ježiša Krista, * jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; * Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, * splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. * On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. * A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny, a stal sa človekom. * Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, * bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. * A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. * A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. * I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca [i Syna]. * Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. * V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. * Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov * a očakávam vzkriesenie mŕtvych * a život budúceho veku. Amen.

Oslab, zabudni a odpusť, Bože, naše hriechy, dobrovoľné i nedobrovoľné, vykonané slovom, skutkom, vedome či nevedome, rozumom, či myšlienkou, vo dne, alebo v noci, všetky nám odpusť, veď si dobrý a miluješ človeka.

Otče náš:

Kondák, 4. hlas Dobrovoľne si pnel na kríži, Kriste. * Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. * Poteš svätú Cirkev. * Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi, * pomáhaj jej a obdaruj pokojom ** i trvalými úspechmi.

Kondák, 4. hlas

Znášaním utrpenia si umŕtvil pyšného nepriateľa, mučeník; * smrť mečom si pretrpel spolu s tými, * čo s tebou trpeli, najmúdrejší Kodrat. * Preto oslavujeme vašu ctihodnú pamiatku, volajúc: * Spomeňte si na nás pred Vládcom, ** neporaziteľní mučeníci.

Sláva: Medzi svätými, Kriste, * duše svojich služobníkov obdaruj pokojom. * Tam, kde niet bolesti, trápenia ani stonu, iba život nekonečný. I teraz: Nezahanbiteľná zástankyňa kresťanov, * nenahraditeľná prostredníčka u Tvorcu. * Nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, * ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, * veď ťa stále vzývame, * predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

Pane, zmiluj sa. (40x)
Sláva: I teraz:
Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
V mene Pánovom požehnaj, otče.
Kňaz: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a tvoja tvár nech žiari nad nami. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Modlitba svätého Efréma Sýrskeho

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (veľká poklona)
Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky.**
(veľká poklona)
Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen.
(veľká poklona)_

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona)
Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona)
Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky.
Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Ak ďalej pokračujeme modlitbou večierne, prednášame rovno Poďte, pokloňme sa: (3x) a hneď Žalm 103. V opačnom prípade prednášame prepustenie.

Ak sa modlí kňaz, zvoláva: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.
Malé prepustenie: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, berieme: Sláva, i teraz. Pane, zmiluj sa (3x) Požehnaj. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.