Ornament

Ornament

Jeréj: Blahoslovén Bóh náš, vsehdá nýňi i prísno i vo víki vikóv. (ášče že ňísť jeréja moľáščasja, načinájem: Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. )

I mý: Amíň.

Sláva Tebí Bože náš, sláva Tebí.

Carjú nebésnyj, uťišiteľu, dúše ístiny, íže vezďí sýj i vsjá ispolňájaj, sokróvišče blahích i žízni podáteľu, priidí i vselísja v ný, i očísti ný ot vsjákija skvérny, i spasí, bláže, dúšy náša.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Priidíte, poklonímsja carévi nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, Christú, carévi, nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, i pripadém samomú Hóspodu Iisúsu Christú, carévi i Bóhu nášemu.

Psalóm 83

Kóľ vozľúblenna selénija Tvojá, * Hóspodi síl!

Želájet i skončavájetsja dušá mojá vo dvorý Hospódni, * sérdce mojé i plóť mojá vozrádovastasja o Bózi žívi.

Íbo ptíca obríte sebí chráminu, i hórlica hňizdó sebí, iďíže položít ptencý svojá; * oltarí Tvojá, Hóspodi Síl, Carjú mój i Bóže mój.

Blažéni živúščiji v domú Tvojém, * vo víki vikóv voschváľat Ťá.

Blažén múž, jemúže jésť zastuplénije jehó u Tebé; * voschoždénija v sérdci svojém položí,

vo judóľ plačévnuju, v místo jéže položí, * íbo blahoslovénije dást Zakonopolahájaj.

Pójdut ot síly v sílu: * javítsja Bóh bohóv v Sióňi.

Hóspodi Bóže Síl, uslýši molítvu mojú, * vnúši, Bóže Iákovľ.

Zaščítniče náš, vížď, Bóže, * i prízri na licé christá Tvojehó.

Jáko lúčše déň jedín vo dvórich Tvojích páče týsjašč: * izvólich primetátisja v domú Bóha mojehó páče, nežé žíti mí v selénijich hríšničich.

Jáko mílosť i ístinu ľúbit Hospóď, Bóh blahodáť i slávu dást, * Hospóď ne lišít blahích choďáščich nezlóbijem.

Hóspodi Bóže síl, * Blažén čelovík upovajáj na Ťá.

Psalóm 84

Blahovolíl jesí, Hóspodi, zémľu Tvojú, * vozvratíl jesí pľin Jákovľ:

ostávil jesí bezzakónija ľudéj Tvojích, * pokrýl jesí vsjá hrichí ích.

Ukrotíl jesí vés hňív Tvój, * vozvratílsja jesí ot hňíva járosti Tvojejá.

Vozvratí nás, Bóže spasénij nášich, * i otvratí járosť Tvojú ot nás.

Jedá vo víki prohňívaješisja na ný? * ilí prostréši hňív Tvój ot róda v ród?

Bóže, Tý obráščsja oživíši ný, * i ľúdije Tvoí vozveseľátsja o Tebí.

Javí nám, Hóspodi, mílosť Tvojú, * i spasénije Tvojé dážď nám.

Uslýšu, čtó rečét o mňí Hospóď Bóh: jáko rečét mír na ľúdi Svojá, i na prepodóbnyja Svojá, * i na obraščájuščyja serdcá k Nemú.

Obáče blíz bojáščichsja Jehó spasénije Jehó, * vselíti slávu v zémľu nášu.

Mílosť i ístina sritósťisja, * právda i mír oblobyzástasja.

Ístina ot zemlí vozsijá, * i právda s nebesé priníče,

íbo Hospóď dást bláhosť, * i zemľá náša dást plód svój.

Právda pred Ním predídet, * i položít v púť stopý svojá.

Psalóm 85

Prikloní, Hóspodi, úcho Tvojé, * i uslýši mjá, jáko níšč i ubóh jésm áz.

Sochraní dúšu mojú, jáko prepodóben jésm: * spasí rabá Tvojehó, Bóže mój, upovájuščaho na Ťá.

Pomíluj má, Hóspodi, * jáko k Tebí vozzovú vés déň.

Vozveselí dúšu rabá Tvojehó, * jáko k Tebí vzjách dúšu mojú.

Jáko Tý, Hóspodi, bláh i krótok, i mnohomílostiv * vsím prizyvájuščym Ťá.

Vnuší, Hóspodi, molítvu mojú, * i vonmí hlásu molénija mojehó.

V déň skórbi mojejá vozzvách k Tebí, * jáko uslýšal mjá jesí.

Ňísť podóben Tebí v bozích, Hóspodi, * i ňísť po ďilóm Tvojím.

Vsí jazýcy, jelíki sotvoríl jesí, * priídut i poklóňatsja pred Tobóju, Hóspodi,

i proslávjat ímja Tvojé, jáko vélij jesí Tý, * i tvorjáj čudesá, Tý jesí Bóh Jedín.

Nastávi mjá, Hóspodi, na púť Tvój, i pojdú vo ístiňi Tvojéj; * da vozveselítsja sérdce mojé bojátisja ímene Tvojehó.

Ispovímsja Tebí, Hóspodi Bóže mój, vsím sérdcem mojím, * i proslávľu ímja Tvojé v vík:

jáko mílosť Tvojá vélija na mňí, * i izbávil jesí dúšu mojú ot áda preispodňíjšaho.

Bóže, zakonoprestúpnicy vostáša na mjá, * i sónm deržávnych vzyskáša dúšu mojú, i ne predložíša Tebé pred sobóju.

I Tý, Hóspodi Bóže mój, ščédryj i mílostivyj, * dolhoterpilívyj, i mnohomílostivyj i ístinnyj,

prízri na mjá i pomíluj mjá, * dážď deržávu Tvojú ótroku Tvojemú, i spasí sýna rabý Tvojejá.

Sotvorí so mnóju známenije vo bláho, * i da víďat nenavíďaščiji mjá,

i postyďátsja, jáko Tý, Hóspodi, * pomóhl mí i uťíšil mjá jesí.

I páki:

Sotvorí so mnóju známenije vo bláho, * i da víďat nenavíďaščiji mjá,

i postyďátsja, jáko Tý, Hóspodi, * pomóhl mí i uťíšil mjá jesí.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva, i nýňi:

Ornament

Psalóm 32

Rádujtesja, právedniji, o Hóspoďi, * právym podobájet pochvalá.

Ispovídajtesja Hóspodevi v húslech, * vo psaltíri desjatostrúnňim pójte Jemú.

Vospójte Jemú písň nóvu, dóbri pójte Jemú so vosklicánijem: * jáko právo slóvo Hospódne, i vsjá ďilá Jehó v víri.

Ľúbit mílostyňu i súd Hospóď, * mílosti Hospódni ispólň zemľá.

Slóvom Hospódnim nebesá utverdíšasja, * i dúchom úst Jehó vsjá síla ích.

Sobirájaj jáko mích vódy morskíja, * polahájaj v sokróviščach bézdny.

Da ubojítsja Hóspoda vsjá zemľá, ot Nehóže da podvížutsja vsí živúščiji po vselénňij. * Jáko Tój rečé, i býša, Tój poveľí, i sozdášasja.

Hospóď razorjáet sovíty jazýkov, otmetájet že mýsli ľudéj, * i otmetájet sovíty kňazéj.

Sovít že Hospódeň vo vík prebyváet, * pomýšlenija sérdca Jehó v ród i ród.

Blažén jazýk, jemúže jésť Hospóď Bóh jehó, * ľúdi, jáže izbrá v nasľídije Sebí.

S nebesé prizrí Hospóď, * víďi vsja sýny čelovíčeskija.

Ot hotóvaho žilíšča Svojehó * prizrí na vsjá živúščyja na zemlí.

Sozdávyj na jedíňi serdcá ích, * razumivájaj na vsjá ďilá ích.

Ne spasájetsja cár mnóhoju síloju, * i ispolín ne spasétsja mnóžestvom kríposti svojejá.

Lóž kóň vo spasénije, * vo mnóžestvi že síly svojejá ne spasétsja.

Sé óči Hospódni na bojáščyjasja Jehó, * upovájuščyja na mílosť Jehó.

Izbáviti ot smérti dúšy ích, * i prepitáti já v hlád.

Dušá že náša čájet Hóspoda, * jáko Pomóščnik i Zaščítiteľ náš jésť.

Jáko o Ném vozveselítsja sérdce náše, * i vo ímja svjatóje Jehó upováchom.

Búdi, Hóspodi, mílosť Tvojá na nás, * jákože upováchom na Ťá.

Ornament

Psalóm 33

Blahoslovľú Hóspoda na vsjákoje vrémja, * výnu chvalá Jehó vo usťích mojích.

O Hóspoďi pochválitsja dušá mojá, * da uslýšat krótcyji i vozveseľátsja.

Vozvelíčite Hóspoda so mnóju * i voznesém ímja Jehó vkúpi.

Vzyskách Hóspoda i uslýša mjá, * i ot vsích skorbéj mojích izbávi mjá.

Pristupíte k Nemú i prosvitítesja, * i líca váša ne postyďátsja.

Séj níščij vozzvá, i Hospóď uslýša í, * i ot vsích skorbéj jehó spasé í.

Opolčítsja Ánhel Hospódeň ókrest bojáščichsja Jehó, * i izbávit ích.

Vkusíte i vídite, jáko bláh Hospóď; * blažén múž, íže upovájet Náň.

Bójtesja Hóspoda, vsí svjatíji Jehó, * jáko ňísť lišénija bojáščymsja Jehó.

Bohátiji obniščáša i vzalkáša, * vzyskájuščiji že Hóspoda ne lišátsja vsjákaho bláha.

Priídite, čáda, poslúšajte mené, * stráchu Hospódňu naučú vás.

Któ jésť čelovík choťáj živót, * ľubjáj dní víďiti bláhi?

Uderží jazýk tvój ot zlá, * i ustňí tvoí, jéže ne hlahólati ľstí.

Uklonísja ot zlá i sotvorí bláho. * Vzyščí míra, i požení í.

Óči Hospódni na právednyja, * i úši Jehó v molítvu ích.

Licé že Hospódne na tvorjáščyja zlája, * jéže potrebíti ot zemlí pámjať ích.

Vozzváša právedniji, i Hospóď uslýša ích, * i ot vsích skorbéj ích izbávi ích.

Blíz Hospóď sokrušénnych sérdcem, * i smirénnyja dúchom spasét.

Mnóhi skórbi právednym, * i ot vsích ích izbávit já Hospóď.

Chranít Hospóď vsjá kósti ích, * ni jedína ot ních sokrušítsja.

Smérť hríšnikov ľutá, * i nenavíďaščiji právednaho prehrišát.

Izbávit Hospóď dúšy ráb Svoích, * i ne prehrišát vsí, upovájuščiji na Nehó.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Ornament

Psalóm 34

Sudí, Hóspodi, obíďaščyja mjá, * poborí borjúščyja mjá.

Priimí orúžije i ščít, * i vostáni v pómošč mojú.

Izsúni méč, i zakľučí soprotív hoňáščich mjá, * rcý duší mojéj: spasénije tvojé jésm Áz.

Da postyďátsja i posrámjatsja íščuščii dúšu mojú, * da vozvraťátsja vspjáť i postyďátsja mýsľaščiji mí zlája.

Da búdut jáko prách préd licém vítra, * i Ánhel Hospódeň oskorbľája ích.

Da búdet púť ích tmá i póľzok, * i Ánhel Hospódeň pohoňájaj ích:

jáko túne skrýša mí páhubu síti svojejá, * vsúje ponosíša duší mojéj.

Da priídet jemú síť, júže ne vísť, * i lovítva, júže skrý, da obímet í, i v síť da vpádet v ňú.

Dušá že mojá vozrádujetsja o Hóspoďi? * Vozveselítsja o spasénii Jehó.

Vsjá kósti mojá rekút: Hóspodi, Hóspodi, któ podóben Tebí? * Izbavľájaj níšča iz rukí krípľšich jehó, i níšča, i ubóha ot raschiščájuščich jehó.

Vostávše na mjá sviďítele neprávedniji, * jáže ne víďach, voprošáchu mjá.

Vozdáša mí lukávaja vóz blahája, * i bezčádije duší mojéj.

Áz že, vnehdá oní stužáchu mí, oblačáchsja vo vrétišče, * i smirjách postóm dúšu mojú, i molítva mojá v ňídro mojé vozvratítsja.

Jáko blížnemu, jáko brátu nášemu, * táko uhoždách, jáko pláča i sítuja, táko smirjáchsja.

I na mjá vozveselíšasja i sobrášasja: sobrášasja na mjá rány, * i ne poznách, razďilíšasja, i ne umilíšasja.

Iskusíša mjá, podražníša mjá podražnénijem, * poskrežetáša na mjá zubý svoími.

Hóspodi, kohdá úzriší? * Ustrój dúšu mojú ot zloďíjstva ích, ot lév jedinoródnuju mojú.

Ispovímsja Tebí v cérkvi mnózi, * v ľúdech ťážcich voschvaľú Ťá.

Da ne vozrádujutsja o mňí vraždújuščiji mí neprávedno, * nenavíďaščiji mjá túne i pomizájuščiji očíma.

Jáko mňí úbo mírnaja hlahólachu * i na hňív lésti pomyšľáchu.

Razširíša na mjá ustá svojá, ríša: * bláhože, bláhože, víďiša óči náši.

Víďil jesí, Hóspodi, da ne premolčíši. * Hóspodi, ne otstupí ot mené. Vostáni, Hóspodi, i vonmí sudú mojemú, Bóže mój * i Hóspodi mój, na prjú mojú.

Sudí mí, Hóspodi, po právďi Tvojéj, Hóspodi Bóže mój, * i da ne vozrádujutsja o mňí.

Da ne rekút v serdcách svoích: bláhože, bláhože duší nášej, * nižé da rekút: požróchom jehó.

Da postyďátsja i posrámjatsja vkúpi rádujuščijisja zlóm mojím, * da oblekútsja v stúd i srám veleríčujuščii na mjá.

Da vozrádujutsja i vozveseľátsja choťáščiji právdy mojejá, i da rekút výnu: * da vozvelíčitsja Hospóď, choťáščiji míra rabú Jehó.

I jazýk mój poučítsja právďi Tvojéj, * vés déň chvaľí Tvojéj.

Ornament

Psalóm 35

Hlahólet prebezzakónnyj sohrišáti v sebí: * ňísť strácha Bóžija préd očíma jehó.

Jáko uľstí préd ním obristí * bezzakónije svojé i voznenavíďiti.

Hlahóly úst jehó bezzakónije i lésť, * ne voschoťí razumíti jéže ublažíti.

Bezzakónije pomýsli na lóži svojém: * predstá vsjákomu putí nebláhu, o zlóbi že ne nehodová.

Hóspodi, na nebesí mílosť Tvojá * i ístina Tvojá do óblak.

Právda Tvojá, jáko hóry Bóžija, suďbý Tvojá bézdna mnóha: * čelovíki i skotý spaséši Hóspodi.

Jáko umnóžil jesí mílosť Tvojú, Bóže, * sýnove že čelovíčestiji v króvi krilú Tvojéju naďíjatisja ímut.

Upijútsja ot túka dómu Tvojehó, * i potókom sládosti Tvojejá napojíši já.

Jáko u Tebé istóčnik živóta, * vo svíťi Tvojém úzrim svít.

Probávi mílosť Tvojú víduščym Ťá * i právdu Tvojú právym sérdcem.

Da ne priídet mňí nohá hordýni, * i ruká hríšniča da ne podvížit mené.

Támo padóša vsí ďílajuščiji bezzakónije: * izrinovéni býša, i ne vozmóhut státi.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Ornament

Psalóm 36

Ne revnúj lukávnujuščym, * nižé zavídi tvorjáščym bezzakónije.

Zané jáko travá skóro ízsšut, * i jáko zélije zláka skóro otpadút.

Upováj na Hóspoda i tvorí blahostýňu, * i naselí zémľu, i upaséšisja v bohátstvi jejá.

Nasladísja Hóspodevi, * i dást tí prošénija sérdca Tvojehó.

Otkrýj ko Hóspodu púť tvój * i upováj na Ného, i Tój sotvorít:

i izvedét, jáko svít, právdu tvojú * i suďbú tvojú, jáko polúdne.

Povinísja Hóspodevi i umolí Jehó. * Ne revnúj spíjuščemu v putí svojém, čelovíku, tvorjáščemu zakonoprestuplénije.

Prestáni ot hňíva i ostávi járosť, * ne revnúj jéže lukávnovati.

Zané lukávnujuščiji potrebjátsja, terpjáščiji že Hóspoda, * tíji nasľíďat zémľu.

I ješčé málo, i ne búdet hríšnika, * i vzýščeši místo jehó, i ne obrjáščeši.

Krótcyji že nasľíďat zémľu * i naslaďátsja o mnóžestvi míra.

Nazirájet hríšnyj právednaho * i poskrežéščet náň zubý svoími.

Hospóď že posmíjétsja jemú, zané prozirájet, * jáko priídet déň jehó.

Méč izvlekóša hríšnicy, naprjahóša lúk svój, * nizložíti ubóha i níšča, zakláti právyja sérdcem.

Méč ích da vnídet v serdcá ích, * i lúcy ích da sokrušátsja.

Lúčše máloje právedniku, * páče bohátstva hríšnych mnóha.

Zané mýšcy hríšnych sokrušátsja, * utverždájet že právednyja Hospóď.

Vísť Hospóď putí neporóčnych, * i dostojánije ích vo vík búdet.

Ne postyďátsja vo vrémja ľútoje, * i vo dnéch hláda nasýťatsja, jáko hríšnicy pohíbnut.

Vrázi že Hospódni, kúpno proslávitisja ím i voznestísja, * isčezajúšče jáko dým isčezóša.

Zajémlet hríšnyj i ne vozvratít, * právednyj že ščédrit i dajét.

Jáko blahoslovjáščiji Jehó nasľíďat zémľu, * klenúščiji že Jehó potrebjátsja.

Ot Hóspoda stopý čelovíku ispravľájutsja, * i putí jehó voschóščet ziló.

Jehdá padét, ne razbijétsja, * jáko Hospóď podkripľájet rúku jehó.

Juňíjšij bých, íbo sostaríchsja, i ne víďich právednika ostávlena, * nižé símeni jehó prosjášča chľíby.

Vés déň mílujet i vzajím dajét právednyj, * i símja jehó vo blahoslovénije búdet.

Uklonísja ot zlá i sotvorí bláho, * i vselísja vo vík víka.

Jáko Hospóď ľúbit súd i ne ostávit prepodóbnych Svojích, vo vík sochraňátsja. * Bezzakónnicy že izženútsja, i símja nečestívych potrebítsja.

Právednicy že nasľíďat zémľu * i vseľátsja vo vík víka na néj.

Ustá pravednaho poučatsja premudrosti, * i jazyk jeho vozhlaholet sud.

Zakon Boha jehó v sérdci jehó, * i ne zápnutsja stopý jehó.

Smatrjájet hríšnyj právednaho * i íščet jéže umertvíti jehó.

Hospóď že ne ostávit jehó v rukú jehó, * nižé osúdit jehó, jehdá súdit jemú.

Poterpí Hóspoda i sochraní púť Jehó, i voznesét ťá, * jéže nasľíditi zémľu, vnehdá potrebľátisja hríšnikom úzriši.

Víďich nečestívaho prevoznosjáščasja i výsjaščasja, * jáko kédry Livánskija.

I mímo idóch, i sé ne bí, i vzyskách jehó, * i ne obrítesja místo jehó.

Chraní nezlóbije i vížď pravotú, * jáko jésť ostánok čelovíku mírnu.

Bezzakónnicy že potrebjátsja vkúpi: * ostáncy že nečestívych potrebjátsja.

Spasénije že právednych ot Hóspoda, * i Zaščítiteľ ích jésť vo vrémja skórbi.

I pomóžet ím Hospóď, i izbávit ích, i ízmet ích ot hríšnik, * i spasét ích, jáko upováša na Nehó.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Ornament

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Tropár, hlás 8.

Íže v devjátyj čás nás rádi plótiju smérť vkusívyj, * umertví plóti nášeja mudrovánije, ** Christé Bóže, i spasí nás.

Stích 1: Da priblížitsja molítv mojá pred Ťá, Hóspodi, po slovesí tvojemú vrazumí mjá.

Íže v devjátyj čás nás rádi plótiju smérť vkusívyj, * umertví plóti nášeja mudrovánije, ** Christé Bóže, i spasí nás.

Stích 2: Da vnídet prošénije mojé pred Ťá, Hóspodi, po slovesí Tvojemú izbávi mjá.

Íže v devjátyj čás nás rádi plótiju smérť vkusívyj, * umertví plóti nášeja mudrovánije, ** Christé Bóže, i spasí nás.

K sim že stichóm pripivájem: Íže v devjátyj čás: vés do koncá, i poklaňájemsja po jedínoždy.

Sláva, i nýňi, Bohoródičen:

Íže nás rádi roždéjsa ot Ďívy, * i raspjátije preterpív, blahíj, * ísprovérhij smértiju smérť, * i voskresénije javléj jáko Bóh, * ne prézri, jáže sozdál jesí rukóju tvojéju: * javí čelovikoľúbije Tvojé, mílostive, * priimí róždšuju Ťá Bohoródicu moľáščujusja za ný, * i spasí, Spáse náš, ľúdi očájannyja.

Ne predážď nás do koncá ímene Tvojehó rádi, i ne razorí zavíta Tvojehó, i ne otstávi mílosti Tvojejá ot nás, Avraáma rádi vozľúblennaho ot Tebé, i za Isaáka rabá Tvojehó, i Isráiľa svjatáho Tvojehó.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Troparí, hlás 8.

Víďa razbójnik načáľnika žízni, na kresťí vísjašča, * hlahólaše: ášče ne bý Bóh býl voplóščsja, * íže s námi raspnýjsja, * ne bý sólnce lučý svojá potaílo, * nižé bý zemľá trepéščušči trjaslásja: ** no vsjá terpjáj, pomjaní mjá Hópspodi, vo cárstviji tvojém.

Sláva:

Posreďí dvojú razbójniku mírilo právednoje obritésja krést Tvój: * óvomu úbo nizvodímu vo ád ťahotóju chulénija: * druhómu že lehčáščusja ot prehrišénij, ko poznániju bohoslóvija: ** Christé Bóže, sláva tebí.

I nýňi:

Áhnca i pástyrja i spása míra, * na kresťí zrjášči róždšaja ťá, hlahólaše slezjášči: * mír úbo rádujetsja, prijémľa izbavlénije, * utróba že mojá horít, zrjášči tvojé raspjátije, ** jéže za vsích terpíši, sýne i Bóže mój.

Hóspodi, pomíluj. (40x)

Íže na vsjákoje vrémja i na vsjákij čás, na nebesí i na zemlí poklaňájemyj i slávimyj, Bóže blahíj, dolhoterpilívyj i mnohomílostivyj, právednyja ľubjáj, i hríšnyja mílujaj, vsjá zovýj ko spaséniju, obiščánija rádi búduščich bláh: sám, Hóspodi, primí í náša v čás séj molítvy, i isprávi živót náš k zápovidem Tvojím, dúšy náša osvjatí i ťilesá očísti, pomyšlénija isprávi, rázum ucilomúdri i istrézvi, i izbávi nás ot vsjákija skórbi, zól i boľíznej, i ohradí nás svjatými ánhely Tvojími, jáko da opolčénijem ích sobľudájemi i nastavľájemi, dostíhnem v jedínstvo víry, i v rázum neprikosnovénnyja Tvojejá slávy: jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amíň.

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Čestňíjšuju Cheruvím i slávňijšuju bez sravnénija Serafím, bez istľínija Bóha Slóva róždšuju súščuju Bohoródicu ťá veličájem.

Ímenem Hóspodnim blahosloví ótče.

Jeréj: Bóže, uščédri ný, i blahosloví ny, prosviti licé tvojé na ný, i pomíluj ný.

(ášče že ňísť jeréja moľáščasja, hlahólem: Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. )

Lík: Amiň.

Molitva sv. Jefrema:

Jerej: Hóspodi i Vladýko životá mojehó, duch unýnija, nebrežénija, ľubonačálija í prazdnoslóvija otžení ot mené. Poklon dozemnyj.

Duch že cilomúdrija i smirenomúdrija, terpínija í ľubvé dáruj mí nedostójnomu rabú tvojemú. Poklon dozemnyj.

Hóspodi Carjú, dážď mňí zríti mojá sohrišénija i ne osuždáti bráta mojehó, jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amiň. Poklon dozemnyj.

12 malych poklónov, hlahóľušče na kíjždo poklón:

Bóže, mílostiv búdi mňi hríšnomu.

Bóže, očísti hrichí moja i pomíluj mjá.

Bez čislá sohriších, Hóspodi, prostí mjá.

i páki: Hóspodi i Vladýko životá mojehó, duch unýnija, nebrežénija, ľubonačálija í prazdnoslóvija otžení ot mené. Duch že cilomúdrija i smirenomúdrija, terpínija í ľubvé dáruj mí nedostójnomu rabú tvojemú. Hóspodi Carjú, dážď mňí zríti mojá sohrišénija i ne osuždáti bráta mojehó, jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amiň. Poklon dozemnyj.

Táže:

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Hospodi pomíluj. (12x)

Posém molítvu sijú, svjatáho Vasílija velíkaho:

Vladýko Hóspodi Isúse Christé Bóže, naš dolhoterpívyj o nášich sohrišénijich, i dáže do nýňišnaho časá privedýj nás, v óň že na životvorjáščem drévi vísja, blahorazúmnomu razbójniku, íže v ráj putesotvoríl jesí vchód, i smértiju smérť razrušíl jesí: očísti nás hríšnych, i nedostójnych ráb tvojích: sohrišíchom bo i bezzakónnovachom, í ňísmy dostójni vozvestí očesá náša, i vozzríti na vysotú nebésnuju, zané ostávichom púť právdy tvojejá, i chodíchom v vóľach serdéc nášich, no mólim tvojú bezmírnuju bláhosť: poščadí nás Hóspodi po mnóžestvu mílosti tvojejá, i spasí nás ímeni tvojehó rádi svjatáho, jáko ísčezóša v sujeťí dníje náši, izmí nás iz rukí soprotívnaho, i ostávi nám hrichí náša, i umertví plotskóje náše mudrovánije, da vétchaho otložívše čelovíka, v nóvaho oblecémsja, i tebí poživém nášemu Vladýci i Blahoďíteľu: i táko tvojím posľídujušče poveľínijem, vo víčnyj pokój dostíhnem, iďíže jésť vsích veseľáščichsja žilíšče: Tý bo jesí voístinnu ístinnoje vesélije i rádosť ľúbjaščich ťáa Christé Bóže náš, i tebí slávu vozsylájem, so beznačáľnym tvojím Otcém, i presvjatým, i blahím, i životvorjáščim tvojím Dúchom, nýňi prísno, í vo víki vikóv, amíň.

Jeréj: Sláva tebi, Christé Bóže, upovánije náše, sláva tebí.

Lík: Sláva Otcú, i Sýnu, i svjatómu Dúchu, i nýňi i prísno, i vo víki vikóv. Amíň. Hóspodi, pomíluj. (3x) Blahosloví.

Jeréj: Christós ístinnyj Bóh náš, molítvami prečístyja svojejá Mátere, prepodóbnych i bohonósnych otéc nášich i vsích svjatých, pomílujet i spasét nás, jáko bláh i čelovikoľúbec.

Lík: Amíň.

Ášče mírjan molítsja, hlahólet tókmo: Čestňíjšuju Cheruvím: Sláva, i nýňi: Hóspodi, pomíluj (3x) Hóspodi, blahosloví. Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. Amíň.

Ornament