Ornament

Ornament

Jeréj: Blahoslovén Bóh náš, vsehdá nýňi i prísno i vo víki vikóv. (ášče že ňísť jeréja moľáščasja, načinájem: Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. )

I mý: Amíň.

Sláva Tebí Bože náš, sláva Tebí.

Carjú nebésnyj, uťišiteľu, dúše ístiny, íže vezďí sýj i vsjá ispolňájaj, sokróvišče blahích i žízni podáteľu, priidí i vselísja v ný, i očísti ný ot vsjákija skvérny, i spasí, bláže, dúšy náša.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Priidíte, poklonímsja carévi nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, Christú, carévi, nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, i pripadém samomú Hóspodu Iisúsu Christú, carévi i Bóhu nášemu.

Psalóm 83

Kóľ vozľúblenna selénija Tvojá, * Hóspodi síl!

Želájet i skončavájetsja dušá mojá vo dvorý Hospódni, * sérdce mojé i plóť mojá vozrádovastasja o Bózi žívi.

Íbo ptíca obríte sebí chráminu, i hórlica hňizdó sebí, iďíže položít ptencý svojá; * oltarí Tvojá, Hóspodi Síl, Carjú mój i Bóže mój.

Blažéni živúščiji v domú Tvojém, * vo víki vikóv voschváľat Ťá.

Blažén múž, jemúže jésť zastuplénije jehó u Tebé; * voschoždénija v sérdci svojém položí,

vo judóľ plačévnuju, v místo jéže položí, * íbo blahoslovénije dást Zakonopolahájaj.

Pójdut ot síly v sílu: * javítsja Bóh bohóv v Sióňi.

Hóspodi Bóže Síl, uslýši molítvu mojú, * vnúši, Bóže Iákovľ.

Zaščítniče náš, vížď, Bóže, * i prízri na licé christá Tvojehó.

Jáko lúčše déň jedín vo dvórich Tvojích páče týsjašč: * izvólich primetátisja v domú Bóha mojehó páče, nežé žíti mí v selénijich hríšničich.

Jáko mílosť i ístinu ľúbit Hospóď, Bóh blahodáť i slávu dást, * Hospóď ne lišít blahích choďáščich nezlóbijem.

Hóspodi Bóže síl, * Blažén čelovík upovajáj na Ťá.

Psalóm 84

Blahovolíl jesí, Hóspodi, zémľu Tvojú, * vozvratíl jesí pľin Jákovľ:

ostávil jesí bezzakónija ľudéj Tvojích, * pokrýl jesí vsjá hrichí ích.

Ukrotíl jesí vés hňív Tvój, * vozvratílsja jesí ot hňíva járosti Tvojejá.

Vozvratí nás, Bóže spasénij nášich, * i otvratí járosť Tvojú ot nás.

Jedá vo víki prohňívaješisja na ný? * ilí prostréši hňív Tvój ot róda v ród?

Bóže, Tý obráščsja oživíši ný, * i ľúdije Tvoí vozveseľátsja o Tebí.

Javí nám, Hóspodi, mílosť Tvojú, * i spasénije Tvojé dážď nám.

Uslýšu, čtó rečét o mňí Hospóď Bóh: jáko rečét mír na ľúdi Svojá, i na prepodóbnyja Svojá, * i na obraščájuščyja serdcá k Nemú.

Obáče blíz bojáščichsja Jehó spasénije Jehó, * vselíti slávu v zémľu nášu.

Mílosť i ístina sritósťisja, * právda i mír oblobyzástasja.

Ístina ot zemlí vozsijá, * i právda s nebesé priníče,

íbo Hospóď dást bláhosť, * i zemľá náša dást plód svój.

Právda pred Ním predídet, * i položít v púť stopý svojá.

Psalóm 85

Prikloní, Hóspodi, úcho Tvojé, * i uslýši mjá, jáko níšč i ubóh jésm áz.

Sochraní dúšu mojú, jáko prepodóben jésm: * spasí rabá Tvojehó, Bóže mój, upovájuščaho na Ťá.

Pomíluj má, Hóspodi, * jáko k Tebí vozzovú vés déň.

Vozveselí dúšu rabá Tvojehó, * jáko k Tebí vzjách dúšu mojú.

Jáko Tý, Hóspodi, bláh i krótok, i mnohomílostiv * vsím prizyvájuščym Ťá.

Vnuší, Hóspodi, molítvu mojú, * i vonmí hlásu molénija mojehó.

V déň skórbi mojejá vozzvách k Tebí, * jáko uslýšal mjá jesí.

Ňísť podóben Tebí v bozích, Hóspodi, * i ňísť po ďilóm Tvojím.

Vsí jazýcy, jelíki sotvoríl jesí, * priídut i poklóňatsja pred Tobóju, Hóspodi,

i proslávjat ímja Tvojé, jáko vélij jesí Tý, * i tvorjáj čudesá, Tý jesí Bóh Jedín.

Nastávi mjá, Hóspodi, na púť Tvój, i pojdú vo ístiňi Tvojéj; * da vozveselítsja sérdce mojé bojátisja ímene Tvojehó.

Ispovímsja Tebí, Hóspodi Bóže mój, vsím sérdcem mojím, * i proslávľu ímja Tvojé v vík:

jáko mílosť Tvojá vélija na mňí, * i izbávil jesí dúšu mojú ot áda preispodňíjšaho.

Bóže, zakonoprestúpnicy vostáša na mjá, * i sónm deržávnych vzyskáša dúšu mojú, i ne predložíša Tebé pred sobóju.

I Tý, Hóspodi Bóže mój, ščédryj i mílostivyj, * dolhoterpilívyj, i mnohomílostivyj i ístinnyj,

prízri na mjá i pomíluj mjá, * dážď deržávu Tvojú ótroku Tvojemú, i spasí sýna rabý Tvojejá.

Sotvorí so mnóju známenije vo bláho, * i da víďat nenavíďaščiji mjá,

i postyďátsja, jáko Tý, Hóspodi, * pomóhl mí i uťíšil mjá jesí.

I páki:

Sotvorí so mnóju známenije vo bláho, * i da víďat nenavíďaščiji mjá,

i postyďátsja, jáko Tý, Hóspodi, * pomóhl mí i uťíšil mjá jesí.

Sláva, i nýňi:

Allilúia, allilúia, allilúia. Sláva tebí, Bóže. (3x)

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva, i nýňi:

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Tropár, hlás 8.

Íže v devjátyj čás nás rádi plótiju smérť vkusívyj, * umertví plóti nášeja mudrovánije, ** Christé Bóže, i spasí nás.

Stích 1: Da priblížitsja molítv mojá pred Ťá, Hóspodi, po slovesí tvojemú vrazumí mjá.

Íže v devjátyj čás nás rádi plótiju smérť vkusívyj, * umertví plóti nášeja mudrovánije, ** Christé Bóže, i spasí nás.

Stích 2: Da vnídet prošénije mojé pred Ťá, Hóspodi, po slovesí Tvojemú izbávi mjá.

Íže v devjátyj čás nás rádi plótiju smérť vkusívyj, * umertví plóti nášeja mudrovánije, ** Christé Bóže, i spasí nás.

Sláva, i nýňi, Bohoródičen:

Íže nás rádi roždéjsa ot Ďívy, * i raspjátije preterpív, blahíj, * ísprovérhij smértiju smérť, * i voskresénije javléj jáko Bóh, * ne prézri, jáže sozdál jesí rukóju tvojéju: * javí čelovikoľúbije Tvojé, mílostive, * priimí róždšuju Ťá Bohoródicu moľáščujusja za ný, * i spasí, Spáse náš, ľúdi očájannyja.

Ne predážď nás do koncá ímene Tvojehó rádi, i ne razorí zavíta Tvojehó, i ne otstávi mílosti Tvojejá ot nás, Avraáma rádi vozľúblennaho ot Tebé, i za Isaáka rabá Tvojehó, i Isráiľa svjatáho Tvojehó.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Kondák: hlás 7: Ne ktomú plámennoje orúžije chranít vrát jedémskich, na týja bo nájde preslávnyj soúz, drévo kréstnoje, smértnoje žálo, i ádova pobída prohnásja. Predstál bo jesí Spáse mój, vopijá súščym vo áďi: vnídite páki v ráj.

Hóspodi, pomíluj. (40x)

Íže na vsjákoje vrémja i na vsjákij čás, na nebesí i na zemlí poklaňájemyj i slávimyj, Bóže blahíj, dolhoterpilívyj i mnohomílostivyj, právednyja ľubjáj, i hríšnyja mílujaj, vsjá zovýj ko spaséniju, obiščánija rádi búduščich bláh: sám, Hóspodi, primí í náša v čás séj molítvy, i isprávi živót náš k zápovidem Tvojím, dúšy náša osvjatí i ťilesá očísti, pomyšlénija isprávi, rázum ucilomúdri i istrézvi, i izbávi nás ot vsjákija skórbi, zól i boľíznej, i ohradí nás svjatými ánhely Tvojími, jáko da opolčénijem ích sobľudájemi i nastavľájemi, dostíhnem v jedínstvo víry, i v rázum neprikosnovénnyja Tvojejá slávy: jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amíň.

Hóspodi, pomíluj. (3x) Sláva, i nýňi:

Čestňíjšuju Cheruvím i slávňijšuju bez sravnénija Serafím, bez istľínija Bóha Slóva róždšuju súščuju Bohoródicu ťá veličájem.

Ímenem Hóspodnim blahosloví ótče.

Jeréj: Bóže, uščédri ný, i blahosloví ny, prosviti licé tvojé na ný, i pomíluj ný.

(ášče že ňísť jeréja moľáščasja, hlahólem: Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. )

Lík: Amiň.

Molitva sv. Jefrema:

Jerej: Hóspodi i Vladýko životá mojehó, duch unýnija, nebrežénija, ľubonačálija í prazdnoslóvija otžení ot mené. Poklon dozemnyj.

Duch že cilomúdrija i smirenomúdrija, terpínija í ľubvé dáruj mí nedostójnomu rabú tvojemú. Poklon dozemnyj.

Hóspodi Carjú, dážď mňí zríti mojá sohrišénija i ne osuždáti bráta mojehó, jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amiň. Poklon dozemnyj.

12 malych poklónov, hlahóľušče na kíjždo poklón:

Bóže, mílostiv búdi mňi hríšnomu.

Bóže, očísti hrichí moja i pomíluj mjá.

Bez čislá sohriších, Hóspodi, prostí mjá.

i páki: Hóspodi i Vladýko životá mojehó, duch unýnija, nebrežénija, ľubonačálija í prazdnoslóvija otžení ot mené. Duch že cilomúdrija i smirenomúdrija, terpínija í ľubvé dáruj mí nedostójnomu rabú tvojemú. Hóspodi Carjú, dážď mňí zríti mojá sohrišénija i ne osuždáti bráta mojehó, jáko blahoslovén jesí vo víki vikóv, amiň. Poklon dozemnyj.

Táže:

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Hospodi pomíluj. (12x)

Posém molítvu sijú, svjatáho Vasílija velíkaho:

Vladýko Hóspodi Isúse Christé Bóže, naš dolhoterpívyj o nášich sohrišénijich, i dáže do nýňišnaho časá privedýj nás, v óň že na životvorjáščem drévi vísja, blahorazúmnomu razbójniku, íže v ráj putesotvoríl jesí vchód, i smértiju smérť razrušíl jesí: očísti nás hríšnych, i nedostójnych ráb tvojích: sohrišíchom bo i bezzakónnovachom, í ňísmy dostójni vozvestí očesá náša, i vozzríti na vysotú nebésnuju, zané ostávichom púť právdy tvojejá, i chodíchom v vóľach serdéc nášich, no mólim tvojú bezmírnuju bláhosť: poščadí nás Hóspodi po mnóžestvu mílosti tvojejá, i spasí nás ímeni tvojehó rádi svjatáho, jáko ísčezóša v sujeťí dníje náši, izmí nás iz rukí soprotívnaho, i ostávi nám hrichí náša, i umertví plotskóje náše mudrovánije, da vétchaho otložívše čelovíka, v nóvaho oblecémsja, i tebí poživém nášemu Vladýci i Blahoďíteľu: i táko tvojím posľídujušče poveľínijem, vo víčnyj pokój dostíhnem, iďíže jésť vsích veseľáščichsja žilíšče: Tý bo jesí voístinnu ístinnoje vesélije i rádosť ľúbjaščich ťáa Christé Bóže náš, i tebí slávu vozsylájem, so beznačáľnym tvojím Otcém, i presvjatým, i blahím, i životvorjáščim tvojím Dúchom, nýňi prísno, í vo víki vikóv, amíň.

Jeréj: Sláva tebi, Christé Bóže, upovánije náše, sláva tebí.

Lík: Sláva Otcú, i Sýnu, i svjatómu Dúchu, i nýňi i prísno, i vo víki vikóv. Amíň. Hóspodi, pomíluj. (3x) Blahosloví.

Jeréj: Christós ístinnyj Bóh náš, molítvami prečístyja svojejá Mátere, prepodóbnych i bohonósnych otéc nášich i vsích svjatých, pomílujet i spasét nás, jáko bláh i čelovikoľúbec.

Lík: Amíň.

Ášče mírjan molítsja, hlahólet tókmo: Čestňíjšuju Cheruvím: Sláva, i nýňi: Hóspodi, pomíluj (3x) Hóspodi, blahosloví. Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás. Amíň.

I ábije pojém tropár, hlás 6:

Krestú tvojemú poklaňájemsja Vladýko, i svjatóje voskresénije tvojé slávim. Tríždy.

Kláňajuščymsja že brátijam pojém samohlásny sijá,

hlás 2: Prijidíte vírniji, životvorjáščemu drévu poklonímsja, na némže Christós cár slávy vóleju rúci rasprostér, voznesé nás na pérvoje blažénstvo, íchže préžde slástiju ukrád vráh, izhnány ot Bóha sotvorí. Prijidíte vírniji, drévu poklonímsja, ímže spodóbichomsja nevídimych vráh sokrušíti hlavý. Prijidíte vsjá otéčestvija jazýk, krest Hospódeň písňmi počtím: rádujsja kreste, pádšaho Adáma soveršénnoje izbavlénije! O tebí vírniji chváľatsja, jáko tvojéju síloju ismáiľteskija ľúdi deržávno pokarjájuščiji. Tebé nýňi so stráchom christijáne cilújem: na tebí prihvozdívšahosja Bóha slávim, hlahóľušče: Hóspodi na tóm prihvozdívyjsja pomíluj nás, jáko bláh i čelovikoľúbec.

Hlás 8: Dnés Vladýka tvári, i Hospóď slávy, na kresťí prihvoždájetsja i v rébra probodájetsja, žélči i ócta vkušájet, sládosť cerkóvnaja: vincém ot térnija oblahájetsja: pokryvájaj nébo óblaki, odéždeju oblačítsja poruhánija: i zaušájetsja brénnoju rukóju, rukóju sozdávyj čelovíka. Po pleščéma bijén byvájet, oďivájaj nébo óblaki. Zaplevánija i rány prijémlet, ponošénija i zaušénija: i vsjá terpít mené rádi osuždénnaho, izbáviteľ mój i Bóh, da spasét mír ot prélesti, jáko blahoutróben.

Sláva, hlás 8: Dnés neprikosnovénnyj suščestvóm, prikosnovén mňí byvájet, i stráždet strásti, svoboždájaj mjá ot strastéj. Svít podavájaj sľipým, ot bezzakónnych ustén oplevájetsja, i dajét pleščí za pľinénnyja na rány. Sehó čístaja Ďíva i Máti na kresťí zrjášči, boľíznenno viščáše: uvý mňí čádo mojé, čtó sijé sotvoríl jesí? Krásnyj dobrótoju páče vsích čelovík, bezdychánnyj, bezzráčnyj javľáješisja, ne imíja vída, nižé dobróty. Uvý mňí mój svíte! Ne mohú spjášča zríti ťá, utróboju ujazvľájusja, i ľútoje orúžije sérdce mojé prochódit. vospiváju tvojá strásti, poklaňájusja blahoutróbiju tvojemú, dolhoterpilíve sláva tebí.

I nýňi, hlás tójže: Dnés proróčeskoje ispólnisja slóvo: sé bo poklaňájemsja na místo, iďíže stojásťi nózi tvojí Hóspodi: i dréva spasénija vkusívše, hrichóvnych strastéj svobódu ulučíchom, molítvami Bohoródicy, jedíne čelovikoľúbče.

I vzémletsja čestnýj krest, i vnósjat jehó v sosudochranítelnicu. Ornament