Ornament

POLUNOŠČNICA VOSKRÉSNA

Jeréj: Blahoslovén Bóh náš, vsehdá nýňi i prísno i vo víki vikóv.

(ášče že ňísť jeréja moľáščasja, načinájem: Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Iisúse Christé Bóže náš, pomíluj nás.)

I mý: Amíň.

Sláva Tebí Bože náš, sláva Tebí.

Carjú nebésnyj, uťišiteľu, dúše ístiny, íže vezďí sýj i vsjá ispolňájaj, sokróvišče blahích i žízni podáteľu, priidí i vselísja v ný, i očísti ný ot vsjákija skvérny, i spasí, bláže, dúšy náša.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás.

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Hóspodi, pomíluj. (6x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Priidíte, poklonímsja carévi nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, Christú, carévi, nášemu Bóhu.

Priidíte, poklonímsja, i pripadém samomú Hóspodu Iisúsu Christú, carévi i Bóhu nášemu.

Psalóm 50.

Pomíluj mjá, Bóže, po velícij mílosti tvojéj, * i po mnóžestvu ščedrót tvojích, očísti bezzakónije mojé. - Naipáče omýj mjá ot bezzakónija mojehó, * i ot hrichá mojehó očísti mjá. - Jáko bezzakónije mojé áz znáju, * i hrích mój predo mnóju jésť výnu. - Tebí jedínomu sohriších, * i lukávoje pred tobóju sotvorích: - jáko da opravdíšisja vo slovesích tvojích, * i pobidíši vnehdá sudíti tí. - Sé bo v bezzakónijich začát jésm * i vo hrisích rodí mja máti mojá. - Sé bo ístinu vozľubíl jesí, * bezvístnaja i tájnaja premúdrosti tvojejá javíl mí jesí. - Okropíši mjá issópom, i očíščusja: * omýješi mjá, i páče sňíha ubiľúsja. - Slúchu mojemú dási rádosť i vesélije, * vozrádujutsja kósti smirénnyja. - Otvratí licé tvojé ot hrích mojích, * i vsjá bezzakónija mojá očísti. - Sérdce čísto sozíždi vo mňí, Bóže, * i dúch práv obnoví vo utróbi mojéj. - Ne otvérži mené ot licá tvojehó, * i Dúcha tvojehó svjatáho ne otimí ot mené. - Vozdážď mí rádosť spasénija tvojehó, * i Dúchom Vladýčnim utverdí mja. - Naučú bezzakónnyja putém tvojím, * i nečestíviji k tebí obraťátsja. - Izbávi mjá ot krovéj, Bóže, Bóže spasénija mojehó, * vozrádujetsja jazýk mój právďi tvojéj. - Hóspodi, ustňí mojí otvérzeši, * i ustá mojá vozvisťát chvalú tvojú. - Jáko ášče by voschoťíl jesí žértvy, * dál bých úbo: vsesožžénija ne blahovolíši. - Žértva Bóhu Dúch sokrušén, * sérdce sokrušénno i smirénno Bóh ne uničižít. - Ublaží, Hóspodi, blahovolénijem tvojím Sijóna, * i da sozíždutsja sťíny jerusalímskija. - Tohdá blahovolíši žértvu právdy, voznošénije i vsesožeháemaja: * tohdá vozložát na oltár tvój telcý.

kanón Tróičnyj, tvorénije Mitrofánovo, jehóže kraestróčije: Trihúbyj pojú Bohonačálija svít.

Hlás 2. [Písň 1]

irmós: Vo hlubiňí postlá inohdá, faraonítskoje vsevójinstvo preoružénnaja síla, voplóščšejesja že Slóvo vsezlóbnyj hrích potrebílo jésť, preproslávlennyj Hospóď, slávno bo proslávisja.

Trójičnoje i jedinonačáľnoje jestestvó božestvá, písnenno vospojím hlahóľušče: mílosti pučínu neizčerpájemuju, suščéstvennuju jáko imúšči, tebí kláňajuščichsja sobľudí i spasí, jáko čelovikoľúbec.

Íže istóčnik, i kóreň Otéc sýj, jáko vinóven, íže v Sýňi, i svjaťím tvojém Dúsi, sráslennaho božestvá trisólnečnyj sérdcu mojemú istočí svít, i pričástijem osijáj, Bohoďíteľnaho sijánija.

Sláva: Trisvítlaja jedínice Bohonačáľnaja, vés razorí hrichóv i strastéj mojích mrák, svítlych lučéj tvojích sladčájšimi pričaščéňmi, i sotvorí mja tvojejá nepristúpnyja slávy chrám i síň prečístuju.

Bohoródičen: Tók drévnij jestestvá nášeho, stradávšij bezmístno, i k tlí popólzšijsja prečístaja, voplóščsja vo utróbi tvojéj Bóh Slóvo, čelovikoľúbňi osijá, i Bohonačáliju trisvítlomu nás tájno naučí.

[Písň 3]

irmós: Na kámeni mjá víry utverdív, razširíl jesí ustá mojá na vrahí mojá, vozveselí bo sja dúch mój, vnehdá píti: ňísť svját, jákože Bóh náš, i ňísť práveden, páče tebé Hóspodi.

Rávenstvom jestestvá Bohonačálije jedinočéstnoje slávľu ťá lícy: živót bo ot životá tý proizšéd netľínno, jedín sýj Bóh náš, i ňísť svját, páče tebé Hóspodi.

Tý číny neveščéstvennyja i nebésnyja sostávil jesí, jáko zercála tvojejá dobróty: Tróice nerazďíľnoje jedinonačálije, píti neprestánno tebí: no i nýňi náše ot brénnych úst prijimí chvalénije.

Sláva: Utverdí na kámeni víry, i razširí ľubvé tvojejá pučínoju serdcá i mýsľ tvojích ráb, jedínice trisólnečnaja: tý bo Bóh náš, na nehóže upovájušče, da ne posramímsja.

Bohoródičen: Íže vsják préžde sostáv osuščestvovávyj tvári, vo utróbi tvojéj osuščestvovásja, neizčétnoju bláhostiju Bohoródice, i svít trisólnečnyj vsím vozsijá jedínaho Božestvá i Hospóďstva.

Sidálen, hlás 2. Podóben: blahoutróbija: Jehdá v načáľi Adáma sozdál jesí Hóspodi, tohdá Slóvu tvojemú ipostásnomu vozopíl jesí blahoutróbne: sotvorím po nášemu podóbiju, Dúch že svjatýj soprisútstvovaše soďíteľ. Ťímže vopijém tí: tvórče Bóže náš, sláva tebí.

Sláva, i nýňi, Bohoródičen: Jehdá k nám Bóh prijití izvóli, tohdá v tvojú prečístaja, čisťíjšuju utróbu vselísja, i spasé tobóju čelovíčeskoje smišénije, darovávyj vsím cárstvo nebésnoje. Ťímže vopijém tí, Bohoródice čístaja, rádujsja Vladýčice.

[Písň 4]

irmós: Pojú ťa, slúchom bo Hóspodi uslýšach i užasóchsja, do mené bo ídeši, mené iščjá zablúždšaho. Ťím mnóhoje tvojé snizchoždénije, jéže na mjá, proslavľáju mnohomílostive.

Razumíti ťá nižé čínove móhut neveščéstvenniji ánheľstiji, jedínice, Tróice beznačáľnaja: no úbo mý brénnym jazýkom tvojú súščestvennuju bláhosť vospivájem, i víroju slávim.

Sýj sozdáteľ jestestvá čelovíčeskaho, vsederžíteľu, vsé mojé vídiši nýňi, jáko vsevídec nemožénije: ťímže uščédri rabá tvojehó, i k žízni lúčšej páki vozvedí.

Sláva: Jedínicy načáľnyja nesmísna trí líca vospivájem, jáko svójstvenne imúščaja, i razďíľňi ipostási: no úbo sojedinéna i nerazďíľna, v sovíťi že, i slávi, i Božeství.

Bohoródičen: Chrám ťá číst i preneporóčen, prisnoďívo Bohoródice, vseďíteľ obríte jedínu jávi ot víka, v ňúže vséľsja: voobrazí čelovíčeskoje jestestvó, jáko čelovikoľúbec.

[Písň 5]

irmós: Prosviščénije vo ťmí ležáščich, spasénije otčájannych Christé Spáse mój, k tebí útreňuju carjú míra, prosvití mja sijánijem tvojím: inóho bo rázvi tebé Bóha ne znáju.

Jáko vsjáčeski na vsjá súščyja tvojehó prómysla, mirodárnyja prostirájaj lučý, i spasíteľnyja, carjú míra, sobľudí mja v míri tvojém: tý bo živót i mír vsjáčeskomu.

Mojséju v kupiňí jáko javílsja jesí v viďíniji óhnenňi, ánhel naréklsja jesí Ótčeje Slóvo, jéže k nám tvojé predjavľája prišéstvije: ímže vsím jávi vozvistíl jesí deržávu Bohonačálija jedínaho, trijipostásnuju.

Sláva: Jáže jestéstvennuju, soprisnosúščnuju slávu predlóžiši, jedinonačáľňijšaja Tróice svjatája, vospivájuščich ťá pravoslávnoju víroju, tvojejá slávy víďiti spodóbi, beznačáľnuju, i jedínu zarjú trisólnečnuju.

Bohoródičen: Soderžíteľnyj po suščestvú sýj Bóh Slóvo, vsím vikóm, Ďívo Máti, vo črévi tvojém uderžásja neizrečénno, čelovíki prizyvája ko jedínstvu jedínaho Hospóďstva.

[Písň 6]

irmós: V bézdňi hrichóvňij vaľájasja, neizsľídnuju milosérdija tvojehó prizyváju bézdnu: ot tlí Bóže mjá vozvedí.

Volíteľu mílosti, pomíluj v ťá vírujuščich, Bóže trisólnečne, i prehrišénij izbávi, i strastéj, i bíd, rabý tvojá. [Dváždy.]

Sláva: Neizrečénnoju pučínoju bláhosti, neobmýslimuju tvojehó sijánija, i trisijánnaho Božestvá svitodáteľnuju zarjú podážď mí.

Bohoródičen: Neizrečénne Ďívo, výšnij čelovík býsť iz tebé, v čelovíka po vsemú obólksja, i svítom mjá trisólnčnym ozarí.

Sidálen, hlás 2. Podóben: blahoutróbija: Blahoutróbija pučínu nám prostrýj, prijimí nás mílostive, prízri na ľúdi ťá slávjaščyja, prijimí písň prosjáščich ťá, Tróice jedínice beznačáľnaja: na ťá bo upovájem vsích Bóha, prehrišénij dáti proščénije.

Sláva, i nýňi, Bohoródičen: Blahoutróbija róždši istóčnik, mílostiva tý jesí blahája Bohoródice: tý bo vírnych jedíno zastuplénije, tý skorbjáščich uťišénije. Ťímže tebí nýňi vsí víroju pripádajem, obristí razrišénije ľútych, obohaťíjuščesja jedínoju tebé pómoščiju.

[Písň 7]

irmós: Óbrazu zlatómu na póli deíri služímu, trijé tvojí ótrocy nebrehóša bezbóžnaho veľínija: posreďí že ohňá vvérženi, orošájemi pojáchu: blahoslovén jesí Bóže otéc nášich.

Ustavľáješi prísno ánheľskaja vójinstva k nepreložéniju, jedíne sýj neizmínne i trijipostásne Hóspodi: pokaží úbo i mojé sérdce neprelóžno vsehdá, vo jéže sláviti ťá tépľi, i vospiváti blahočéstno. [Dváždy.]

Sláva: Lícy úmniji neveščéstvennych suščéstv, tvojími lučámi Bóže jedinonačáľne, i trisólnečne, ozarjájemi byvájut, položénijem vtoríji svítove: íchže i mené sijáňmi, i pričástijem pokaží svít, jáko svetoďíteľ trisijánen.

Bohoródičen: Napravľáti nás i vozvyšáti k nebesém ne oskuďíj, tebé ľúbjaščich, íže za neizrečénnoje čelovikoľúbije, býv čelovík vo utróbi Ďívy, i obožív čelovíka, i na prestóľi slávy so Otcém siďáj.

[Písň 8]

irmós: O podóbiji zláťi nebréhše treblážénniji júnoši, neizménnyj i živýj Bóžij óbraz víďivše, sredí ohňá vospiváchu: osuščestvovánnaja da pojét Hóspoda vsjá tvár, i prevoznósit vo vsjá víki.

Nepristúpnaja Tróice soprisnosúščnaja, sobeznačáľnaja, Bohonačáľnaja, neizmínnaja vo vsích, kromí svitonósnych svójstv, vsjákij lukávyj uprazdní soprotivoležáščich sovít, i stužénija démonov, nevrédna sobľudájaj mjá prísno, Hóspodi vsích. [Dváždy.]

Sláva: Premúdri i vsemóščňie, neopísannoje, trisólnečnoje jedinonačálije sostávľšeje mír, i sobľudájuščeje v nevredímom číňi vsesoveršénnom, vselísja v mojé sérdce, píti i sláviti ťá nemólčno s líki ánheľskimi vo vsjá víki.

I nýňi: Premúdroste Ótčaja, nepostižíme, neizrečénne, Bóžij Slóve, neprelóžnoje tvojé jestestvó ne izminív, jestestvó čelovíčeskoje mílostivne vosprijál jesí: i jedínstvennuju Tróicu čestí vsích naučíl jesí, jáko Hóspodonačálije vsích vikóv.

[Písň 9]

irmós: Jáže préžde sólnca svitíľnika Bóha vozsijávšaho, plótski k nám prišédšaho, iz bokú ďivíču neizrečénno voplotívšaja, blahoslovénnaja vsečístaja, ťá Bohoródice veličájem.

Ot svíta beznačáľna, sobeznačálen Sýn svít vozsijá, i sojestéstvennyj svít Dúch izýde, neizrečénno Bohoľípno, netľínnu roždestvú uverjájemi, vkúpi že i neizrečénnomu ischoždéniju.

Vozsijáj v serdcách trisólnečnoje Božestvó, vospivájuščich ťá, trisijánnym svítom tvojím: i dážď rázum jéže vo vsích razumíti, i ďíjati tvojé choťínije blahóje i soveršénnoje, i veličáti i sláviti ťá.

Sláva: Neizčéten jestestvóm sýj jáko Bóh, neizčétnuju pučínu ščedrót jáko imíja, uščédrila jesí Tróice préžde: táko i nýňi uščédri rabý tvojá, i ot prehrišénij izbávi, i napástej i obstojánij.

Bohoródičen: Spasí mja Bóže mój, ot vsjákaho iskušénija i ozloblénija, íže v trijéch lícich vospivájemyj neskazánno, jedínstvenňi Bóh i vsesíľnyj, i tvojé stádo sochraní, Bohoródicy molítvami.

Posém tropári sijá:

Dostójno jésť bohopodóbňi sláviti ťá, Trójce svjatája, bezpreďíľnuju i presúščstvennuju, i vseblaháho Bóha nášeho,júže pojút vsí zemnoródniji, i slavoslóvjat síly nebésnyja, ot vsích vírno poklaňájemuju, jedínicu po suščestvú triypostásnuju.

Hospodonačáľnuju Cheruvím, Bohonačáľnuju bez sravnénija Serafím, nerazďíľnuju Trójcu vo jedínstvi, súščeje Bohonačálije, ťá veličájem.

Otcú beznačáľnomu i Bóhu, sobeznačáľnomu Slóvu so Dúchom poklaňájusja, nerazlúčnoje jedíno sojediňájemoje suščestvó, tričíslennuju jedínicu písňmi počtím.

Vospojím vsí Bohoľípno písňmi vospiváňmi božéstvennymi, Otcá, i Sýna, i Dúcha božéstvennaho, triypostásnujuderžávu, jedíno cárstvo, i hospóďstvo.

Lučezárnyja tvojá mólnija vozsijáj mí, Bóže mój, triypostásne Vseďíteľu, i dóm mjá pokaží tvojejá nepristúpnyja slávy, svítel i svitonósen i neizmínen.

Jehóže trepéščut i trjasútsja Cherúvimy, i slavoslóvjat ánheľskaja vójinstva, ot Ďívy neizrečénno voplóščšahosja, Christá Žiznodávca stráchom proslávim.

Dostójno jésť vseblahohovíjno molíti ťá so slezámi, vsemílostivaho i vseščédraho, i Spása dúš nášych.

Prijmí slézi, Carjú, prijmí rydánije okajánnhao i pláč, i izbávi mjá plámene i ťmý vňíšnyja, i božéstvennaho cárstvija óbščnika mjá sotvorí.

Sláva: Ótče vsederžíteľu, Slóve Bóžij, vsesvjatýj Dúše, jedína sláva i óbraz, jedíno cárstvo i božestvó i vlásť, pomíluj i spasí poklaňájuščichsja tebí.

I nýňi, bohoródičen: Iz mértvych víďivši tvojehó Sýna, prečístaja Ďívo, voskrésšaho bohoľípno, rádosti neizrečénnyja tvár ispolňášesja: Tohó slávjašče, tebé veličájem.

Posém Dostójno jésť jáko voístinnu blažíti Ťá Bohoródicu, prisnoblažénnuju i preneporóčnuju, i Máter Bóha nášeho. Čestňíjšuju Cheruvím, i slavňíjšuju bez sravnénija Serafím, bez istľínija Bóha Slóva róždšuju, súščuju Bohoródicu ťá veličájem.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás.

Svjatýj Bóže, svjatýj krípkij, svjatýj bezsmértnyj, pomíluj nás.

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Presvjatája Tróice pomíluj nás: Hóspodi, očísti hrichí náša: Vladýko, prostí bezzakónija náša: svjatýj, posití, i iscilí némošči náša, ímene Tvojehó rádi.

Hóspodi, pomíluj. (3x)

Sláva Otcú, i Sýnu, i Svjatómu Dúchu.

I nýňi i prísno, i vo víki vikóv, amíň.

Ótče naš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvije Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľíb náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénije, no izbávi nás ot lukávaho.

Jeréj: Jáko tvojé jesť cárstvo, i síla, i sláva, Otcá i Sýna, i Svjatáho Dúcha, nýňi, i prísno, i vo víki vikóv.

Amíň.

ipakoj, hlás 2. Po strásti šédša vo hrób žený, vo jéže pomázati ťílo tvojé Christé Bóže, víďiša ánhely vo hróbi, i užasóšasja: hlás bo slýšachu ot ních, jáko voskrése Hospóď, dáruja mírovi véliju mílosť.

Hóspodi pomíluj 40x

Svj. Sláva tebí, Christé Bóže, upovánije náše, sláva tebí.

Sláva i nýňi: Hóspodi pomíluj 3x blahosloví:

Svj: Christós ístinnyj Bóh náš, molítvami prečístyja svojeá Mátere, prepodóbnych i bohonósnych otéc nášich, i vcsích svjatých, pomílujet i spasét nás, jáko bláh i čelovikoľúbec.

Ľ. Amíň

Po odpúsťi jeréj tvorít poklonénije bratijí, hlahóľa:

Blahoslovíte, otcý čestníji, brátije i séstry, i prostíte mňí hríšnomu, jáže sohriších v séj déň (ilí šiju nóšč), i vo vsjá dní životá mojehó slóvom, ďílom ilí pomyšlénijem, i vsími molími čuvstvy dušévnymi i ťilésnymi.

I vsí otviščájut kúpno:

Bóh da prostít i pomílujet ťá, čestnýj ótče.

Po sém vsí kúpno tvorját poklonénije nastojáteľu ilí jeréju, proščénija prosjášče:

Blahosloví, ótče čestnýj, i prostí mňí hríšnomu, jáže sohriších v séj déň (ilí šiju nóšč), i vo vsjá dní životá mojehó slóvom, ďílom ilí pomyšlénijem, i vsími molími čivstvy dušévnymi i ťilésnymi.

Nastojáteľ ilí jeréj otviščájet:

Blahodátiju svojéju Bóh da prostít sohrišénija váša, i pomílujet vsích vás.

Táže po proščéniji hlahólet nastojáteľ ilí jeréj:

Pomolímsja o svjaťíjšem vselénsťim archijeréji nášem (ímja rék), pápi rímsťim.

Ľ. Bóh da spasét i pomílujet

O blahovírňim nároďi nášem, prederžáščich vlastéch nášich

Ľ. Bóh da spasét i pomílujet

O preosvjaščenňíjšem archijepískopi i Mitropolíťi nášem kýr (ímja rék),

Ľ. Bóh da spasét i pomílujet

O bohoľubívim jepískopi nášem kýr (ímja rék),

Ľ. Bóh da spasét i pomílujet

O vsjácim jepískopstvi katholíčesťim

Ľ. Bóh da spasét i pomílujet

O blahorodných ktítorich svjatáho chráma (ilí svjatýja obíteli sejá)

Ľ. Bóh da spasét i pomílujet

O vsečestňíjšich otcích nášich protoarhimandríťi ímja rék, archimandríťi ímja rék, protoihúmeňi ímja rék, ihuméňi ímja rék,

Ľ. Bóh da spasét i pomílujet

O otcích nášich duchovných, i vséj vo Chrisťí brátiji i sestrách nášich.

Ľ. Bóh da spasét i pomílujet

O póslannych i v otšéstviji súščich

Ľ. Bóh da sochranít i pomílujet.

O tvorjáščich nám mílostyňu.

Ľ: Bóh da vozdást i pomílujet.

O služáščich i poluťívšich vo svjaťím chrámi sém (ilí svjaťíj obíteli séj)

Ľ. Bóh da spasét i pomílujet

O nenavíďaščich, i ľúbjaščich nás.

Ľ. Bóh da prostít i pomílujet

O izbavléniji pľinénnych.

Ľ. Bóh da svobodit i pomílujet

O plávajuščich i putešéstvujuščich

Ľ. Bóh da isprávit plávanije i putešéstvije ích.

O nedúhujuščich i strážduščich

Ľ. Bóh vozstávit i pomílujet

O skorbjáščich i v temnících siďáščich

Ľ. Bóh da positít i pomílujet

O vsích pravoslávňich christijáňich

Ľ. Bóh da spasét i pomílujet

O umnožéniji plodóv zemných

Ľ. Bóh da umnožit plodý zemnýja.

Ášče jest neďiľa, ilí prázdnik, ilí naróčityj svjatýj, hlahólet:

Molítvami svjatých otéc nášich, Hóspodi Isúse Christé Bóže náš, pomíluj nás.

Ľ. Amíň

Ornament