24. MAREC

24. MAREC

Utorok 24. MAREC 2020; meniny: Gabriel Deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho – presun z nasledujúceho štvrtka. [Náš prepodobný otec Zachariáš. Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie.]

Na 6. hod. Iz 40, 18-31; Liturgia vopred posvätených darov. Gn 15, 1-15; Prís 15, 7-19; Ez 43,27b - 44,4; Prís 9, 1-11 Stichiry na 10 veršov: päť stichír z utorka piateho týždňa Veľkého pôstu – nahradíme ich stichirami zo stredy piateho týždňa Veľkého pôstu (24), pričom prvú zopakujeme a poslednú vynecháme – a päť zo sviatku Zvestovania (29 – tretiu až piatu stichiru, dve z nich spievame dvakrát, alebo MaP 503). Sláva i teraz: zo sviatku (tamže). [Ap. 225. začalo (Ef 4, 14-19); Lk 25. začalo (6, 24-30)]

Liturgické čítania

SPÄŤ NA OBSAH

6. hodinka: Iz 40, 18-31; Na večierni Gn 15, 1-15; Prís 15, 7-19; [Ap. 225. začalo (Ef 4, 14-19); Lk 25. začalo (6, 24-30)]

Iz 40, 18-31
Takto hovorí Pán: Ku komu prirovnáte Pána, akúže k nemu postavíte podobu? Modlu uleje umelec, zlatník však okuje ju zlatom a strieborné retiazky pozvára. Kto chudobný je na dary, vyberie drevo, čo nehnije, nájde si múdreho majstra, aby postavil sochu, čo sa nehne. Nuž či neviete? či nepočujete? či vám nebolo oznámené od začiatku? či nechápete základy zeme? On tróni nad okruhom zeme,-jej obyvatelia sú ako kobylky-on rozťahuje sťa závoj nebesá a rozprestiera ich ako obytný stan. On obracia navnivoč vládcov, sudcov zeme mení v ničomnosť. Sotva zasadení, sotva sú zasiati, sotva pustí ich kmeň koreň do zeme, už ich aj oveje, takže uschýnajú, víchor ich sťa plevu odnáša. Komuže ma teda chcete prirovnať? Budem mu podobný?-vraví Svätý. Zdvihnite si nahor oči a viďte: Ktože ich stvoril? Ten, čo vyvádza podľa čísla ich vojsko, každú volá po mene, pre veľkú silu a nesmiernu moc nevystane ani jedna. Prečo vravíš, Jakub, a hovoríš, Izrael: Skrytá je moja púť pred Pánom a môj súd unikol môjmu Bohu!? či nevieš? či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná. On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť. Ustáva mládež a omdlieva a junač podlomená padá. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú.
Gn 15, 1-15
Pán sa prihovoril vo videní Abramovi takto: „Neboj sa Abram, ja som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká!“ Abram odpovedal: „Pane, Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom môjho domu bude damaský Eliezer.“ A Abram pokračoval: „Veď si mi nedal potomstvo a môj domorodý sluha bude mojím dedičom!“ Ale Pán mu povedal: „On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde z tvojho lona.“ Vyviedol ho von a povedal mu: „Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš!“ A uistil ho: „Také bude tvoje potomstvo!“ Abram uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Potom mu povedal: „Ja som Pán. Ja som ťa vyviedol z chaldejského Uru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu.“ On odpovedal: „Pane, Bože, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť?“ Pán mu odpovedal: „Vezmi pre mňa trojročnú kravu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holubicu!“ On to všetko vzal, rozsekol ich na polovice a polovice položil jednu oproti druhej, vtáky však nerozsekal. Keď zlietali vtáky na mŕtve telá, Abram ich odoháňal. A keď zapadalo slnko, padol na Abrama tvrdý spánok. Prepadla ho hrôza a veľká tma. A Abramovi bolo povedané: „Dobre si uvedom, že tvoje potomstvo bude prišelcom v cudzej krajine, zotročia ho a štyristo rokov budú s ním zle zaobchádzať. Ale národ, ktorému budú otročiť, budem ja súdiť. Potom vyjdú s veľkým majetkom. Ty však v pokoji odídeš k svojim otcom a pochovajú ťa vo vysokom veku.“
Prís 15, 7-19
Pery mudrcov rozsievajú vedomosť, no nie tak srdce pochábľov. Obeta bezbožných je odporná Pánovi, modlitba spravodlivých je mu však pôžitkom. Púť bezbožného príkri sa Pánovi, miluje však toho, kto nasleduje spravodlivosť. Prísny trest čaká na toho, kto schádza (zo správneho) chodníka; zomrie, kto neľúbi, keď sa mu vyčíta. Aj záhrobie a podsvetie sú odhalené pred Pánom-nuž, o čo viac srdcia ľudských synov!? Posmievač nemá rád, keď sa mu robia výčitky, nestýka sa s múdrymi. Veselé srdce rozlieva jas po tvári, bolesť srdca však zarmucuje ducha. Srdce rozumného sa zháňa za vedomosťou, lež ústa pochábľov sa vyžívajú v bláznovstve. Smutné sú všetky dni bedára, lež (človek) jasnej mysle má vždy hodokvas. Lepšie je mať málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj. Lepšia je zelenina za pokrm a láska popritom, ako vykŕmený vôl a pritom nenávisť. Vznetlivý človek nieti roztržku, trpezlivý však škriepku chlácholí. Cesta leňocha je sťaby tŕním zatarasená, lež chodník robotných je vysypávaný.
Apoštol 225. začalo (Ef 4, 14-19)
Bratia, nebuďme už malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nekráčajte, ako kráčajú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdnutosť ich srdca. Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu.
Lk 25. začalo (6, 24 - 30)
Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: Beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom! Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť.

Večiereň

SPÄŤ NA OBSAH

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše. Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (12x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu. Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu. Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Žalm 103

Dobroreč, duša moja, Pánovi; * Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký. - Odel si sa do slávy a veleby, * do svetla si sa zahalil ako do rúcha. - Nebesia rozpínaš ako stan, * nad vodami si buduješ komnaty. - Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, * na krídlach vánku sa prechádzaš. - Vetry sú tvojimi poslami, * ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. - Zem si postavil na jej základoch, * nevychýli sa nikdy, nikdy. - Oceán ju prikryl sťa odev, * nad vrchmi vody zastali. - Pred tvojou hrozbou odtiekli, * zhrozili sa pred tvojím hlasom hromovým. - Vybehli na vrchy, stiekli do údolia, * na miesto, ktoré si im vyhradil. - Položil si hranicu a neprekročia ju * ani viac nepokryjú zem. - Prameňom dávaš stekať do potokov, * čo tečú pomedzi vrchy - a napájajú všetku poľnú zver * aj divým oslom hasia smäd. - Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, * spomedzi konárov zaznieva ich pieseň. - Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, * plodmi svojich diel sýtiš zem. - Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok * a byli, aby slúžila človeku. - Zo zeme vyvádzaš chlieb i víno, * čo obveseľuje srdce človeka; - olejom rozjasňuješ jeho tvár * a chlieb dáva silu srdcu človeka. - Sýtia sa stromy Pánove * aj cédre Libanonu, čo on zasadil. - Na nich si vrabce hniezda stavajú * a na ich vrcholcoch bývajú bociany. - Vysoké štíty patria kamzíkom, * v skalách sa skrývajú svište. - Na určovanie času si Mesiac utvoril; * Slnko vie, kedy má zapadať. - Prestieraš tmu a nastáva noc, * a povylieza všetka lesná zver. - Levíčatá ručia za korisťou * a pokrm žiadajú od Boha. - Len čo vyjde slnko, utiahnu sa * a ukladajú sa v svojich dúpätách. - Vtedy sa človek ponáhľa za svojím dielom, * za svojou prácou až do večera. - Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! * Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva. - Tu more veľké, dlhé a široké, * v ňom sa hemžia plazy bez počtu, živočíchy drobné i obrovské. - Po ňom sa plavia lode * i Leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v ňom ihral. - Všetko to čaká na teba, * že im dáš pokrm v pravý čas. - Ty im ho dávaš a ony ho zbierajú; * otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami. - Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú; * odnímaš im dych a hneď hynú, a vracajú sa do prachu. - Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené, * a obnovuješ tvárnosť zeme. - Pánova chvála nech trvá naveky; * zo svojich diel nech sa teší Pán. - Pozrie sa na zem a rozochvieva ju, * dotkne sa vrchov a ony chrlia dym. - Po celý život chcem spievať Pánovi * a svojmu Bohu hrať, kým len budem žiť.- Kiež sa mu moja pieseň zapáči; * a ja sa budem tešiť v Pánovi. - Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov nech už niet. * Dobroreč, duša moja, Pánovi. - Slnko vie, kedy má zapadať, * prestieraš tmu a nastáva noc. - Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! * Všetko si múdro urobil.

Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Počas toho, ako ľud prednáša 103. žalm, kňaz sa modlí nasledujúce, tzv. svitilničné modlitby (prípadne aspoň jednu z nich).

PRVÁ MODLITBA

Pane, štedrý a milosrdný, plný dobra a trpezlivosti, zhliadni na našu modlitbu a prijmi hlas našich prosieb. Daj nám znamenie lásky, uveď nás na svoju cestu, aby sme kráčali v tvojej pravde. Naplň naše srdcia radosťou, aby sme mali bázeň pred tvojím svätým menom: lebo ty si veľký, ty robíš zázraky. Ty jediný si Boh a niet ti rovného medzi bohmi. Pane, mocný v milosti a dobrotivý v sile, pomáhaš, utešuješ a zachraňuješ všetkých, čo dúfajú v tvoje sväté meno. Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

DRUHÁ MODLITBA

Pane, nekarhaj nás vo svojom rozhorčení a netrestaj nás vo svojom hneve, ale zaobchádzaj s nami podľa svojho milosrdenstva, lekár našich duší. Priveď nás do prístavu tvojej vôle, osvieť oči našich sŕdc na poznanie tvojej pravdy a daj nám zvyšok dnešného dňa i celý náš život prežiť bez hriechu a v pokoji pre modlitby Bohorodičky a všetkých svätých. Lebo tvoja je vláda a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

TRETIA MODLITBA

Pane, Bože náš, rozpomeň sa na nás hriešnych a nepotrebných služobníkov, keď vzývame tvoje sväté a poklonyhodné meno. Nezahanbi nás, lebo čakáme od teba milosti, ale daj nám všetko, o čo prosíme, na spásu a dovoľ nám, aby sme ťa milovali celým srdcom, mali bázeň pred tebou a vo všetkom konali tvoju vôľu. Lebo ty si dobrý a človeka milujúci Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

ŠTVRTÁ MODLITBA

Neutíchajúcimi piesňami a ustavičnými chválospevmi ťa ospevujú sväté anjelské mocnosti. Aj naše ústa naplň svojou chválou, aby ju vzdávali veľkoleposti tvojho svätého mena. Na príhovor Bohorodičky a všetkých svätých nám daj nasledovať ťa spolu so všetkými, ktorí žijú v opravdivej bázni pred tebou a zachovávajú tvoje prikázania. Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

PIATA MODLITBA

Požehnaný si, Pane, Bože vševládny, ty poznáš myšlienky človeka, poznáš aj naše potreby a spĺňaš ich v oveľa väčšej miere, než prosíme alebo by sme sa nazdali. Láskyplný Kráľu, nadovšetko dobrý, dovoľ nám podľa množstva tvojej štedrosti s čistým svedomím vzývať tvoje sväté meno. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, a všetko vykonaj na náš úžitok podľa svojej prozreteľnosti. Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

ŠIESTA MODLITBA

Pane, Pane, svojou prečistou rukou udržiavaš všetko, si voči nám trpezlivý. Ty si sa kajal za našu zlobu. Rozpamätaj sa na svoju štedrosť a milosrdenstvo, navštív nás svojou dobrotou a daj nám aj vo zvyšku tohto dňa uniknúť pred rozmanitými nástrahami zlého. A milosťou svojho Svätého Ducha zachovaj náš život bezúhonný. Skrze milosrdenstvo a lásku tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený, spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

SIEDMA MODLITBA

Veľký a obdivuhodný Bože, nevýslovnou dobrotou a nesmiernou múdrosťou riadiš všetko a dávaš nám pozemské dobrá ako záruku sľúbeného kráľovstva. Ty si dal, že sme sa v uplynutej časti dňa uchránili od zla. Daj, aby sme aj zostávajúcu zakončili bez poškvrny pred tvojou svätou slávou a ospevovali teba, nášho jediného, dobrého a láskyplného Boha. Veď ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

ÔSMA MODLITBA

Veľký, najvyšší Bože, jediný nesmrteľný, ktorý žiješ v neprístupnom svetle. Svojou premúdrosťou si všetko stvoril, oddelil si svetlo od tmy, slnko si ustanovil, aby vládlo dňu, mesiac a hviezdy, aby vládli noci. Nám hriešnym dovoľuješ v túto hodinu stáť pred tvojou tvárou vo vyznávaní a spievať ti večerný chválospev. Ty sám, láskyplný Vládca, učiň našu modlitbu ako kadidlo a prijmi ju ako ľúbeznú vôňu. Daj, aby nastávajúci večer a nasledujúca noc boli pokojné. Zaodej nás zbraňami svetla. Osloboď nás od nočného strachu, od všetkého, čo prichádza s tmou. A daj nám spánok, ktorý si daroval nám na upokojenie našej slabosti, zbavený všetkých nástrah diabla. Ach, Vládca, darca dobra, nech sa kajáme aj na lôžkach, spomínajúc aj počas noci tvoje meno. Nech osvietení tvojimi prikázaniami vstaneme s duchovnou radosťou oslavovať tvoju milosť. Prednášame modlitby a prosby tvojmu milosrdenstvu za naše hriechy a za všetkých ľudí. Navštív ich svojou láskou a na orodovanie Bohorodičky. Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Modlime sa v pokoji k Pánovi. Ľ: Pane, zmiluj sa. (po každej prosbe) Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi. Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi. Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi. Za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi. Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu (povie meno), za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud modlime sa k Pánovi. Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime sa k Pánovi. Za toto mesto (alebo Za túto obec alebo Za tento svätý dom), za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlime sa k Pánovi. Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy modlime sa k Pánovi. Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu modlime sa k Pánovi. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze modlime sa k Pánovi. Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Ľ: Tebe, Pane. K: Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen.

KATIZMA 10

Žalm 70

V teba, Pane, som dúfal; * nebudem zahanbený naveky. - Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň, * nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi. - Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom na moju záchranu; * veď ty si moja opora a moje útočisko. - Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika, * z ruky svojvoľníka a ničomníka. - Lebo ja, Pane, túžim za tebou, * ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti. - Od matkinho lona mám v tebe oporu, od života matky si mojím ochrancom; * tebe vždy patrí môj chválospev. - Som ako zázrak pre mnohých * a ty mi mocne pomáhaš. - Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou * a nech ťa velebím deň čo deň. - Neodožeň ma v čase staroby, * neopusť ma, keď mi sily ochabnú. - Moji nepriatelia hovoria o mne * a tí, čo číhajú na môj život, radia sa spoločne - a vravia: „Boh ho opustil. * Prenasledujte ho a chyťte ho, veď ho nemá kto zachrániť.” - Nevzďaľuj sa, Bože, odo mňa, * Bože môj, ponáhľaj sa mi na pomoc. - Nech sa zahanbia a zhynú moji protivníci, * hanba a potupa nech pokryje tých, čo mi zlo chystajú. - Ja však budem úfať neprestajne * a všade budem šíriť tvoju chválu. - Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť * a tvoju spásu deň čo deň, hoci ju ani neviem vyjadriť. - Budem hovoriť o veľkých činoch Pánových; * Pane, budem spomínať len tvoju spravodlivosť. - Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti * a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné. - Až do staroby a do rokov šedivých, * Bože, neopúšťaj ma, kým nezvestujem silu tvojho ramena všetkým pokoleniam budúcim. - Tvoja moc a tvoja spravodlivosť, Bože, * siaha až po nebo, ty si stvoril veľkolepé diela: Bože, kto sa ti vyrovná? - Aké a koľké i trpké súženia dopustil si na mňa; * ale znova si ma oživil a z hlbín zeme si ma opäť vyviedol. - Zveľadíš moju česť, * prídeš a mňa potešíš. - Lebo i ja teba oslávim, tvoju vernosť budem chváliť na harfe, Bože môj, * na citare ti zahrám, svätý Izraela. - Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam, * i moja duša, ktorú si vykúpil. - Ba i môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti deň čo deň, * keď potupa i hanba stihne tých, čo mi chystajú zlo.

Žalm 71

Bože, zver svoju právomoc kráľovi, * kráľovmu synovi svoju spravodlivosť, - aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom * a podľa práva nad tvojimi chudobnými. - Vrchy nech ľudu prinesú pokoj * a pahorky spravodlivosť. - Prisúdi právo ľuďom úbohým, * poskytne pomoc deťom bedára a krivditeľa pokorí. - Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať * z pokolenia na pokolenie. - Ako dážď spadne na trávu * a ako voda, čo zem zavlažuje. - V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, * kým mesiac nezhasne. - A bude panovať od mora až k moru * a od rieky až na kraj zeme. - Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú * a jeho nepriatelia budú lízať prach. - Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, * oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby. - Budú sa mu klaňať všetci králi, * slúžiť mu budú všetky národy. - On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, * i chudobného, ktorému nik nepomáha. - Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, * zachráni život úbožiakom. - A vyslobodí ich z útlaku a násilia, * lebo v jeho očiach je vzácna ich krv. - Bude žiť a z Arábie zlato dostávať, * stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň. - Na zemi bude hojnosť obilia, * bude sa vlniť až po temená hôr. - Jeho ovocie bude ako Libanon * a mestá rozkvitnú ako poľná tráva. - Jeho meno nech je velebené naveky; * kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá. - V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, * zvelebovať ho budú všetky národy. - Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, * čo jediný koná zázraky. - Jeho vznešené meno nech je velebené naveky * a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!

Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x) Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva: I teraz:

Žalm 72

Aký dobrý je Boh voči statočným, * Boh voči tým, čo majú srdce čisté. - No mne sa temer nohy podlomili, * takmer som sa zapotácal. - Lebo som žiarlil na chvastúňov, * keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici. - Neprekáža im zhola nič, * sú zdraví a vypasení, - nesužujú sa ako iní smrteľníci * ani netrpia ako iní ľudia. - Preto ich pýcha ovíja sťa náhrdelník * a násilnosť ich zahaľuje ako rúcho. - Akoby z tuku sa liahne ich zloba * a vybuchuje zlomyseľnosť. - Posmievajú sa a zlomyseľne hovoria, * povýšenecky sa zastrájajú. - Ústa dvíhajú proti nebu * a jazyk sa im vláči po zemi. - Sedia si na výšinách * a nezasahuje ich povodeň. - Vravia si: „Vari to vidí Boh? * A vie o tom Najvyšší?” - Hľa, to sú hriešnici: bezstarostne si žijú * a hromadia bohatstvo. - Nuž povedal som si: „Veru nadarmo som si srdce čisté zachoval * a v nevinnosti som si ruky umýval; - šľahaný som deň čo deň * a trestaný už od rána.” - Keby som si povedal: „Budem rozprávať ako oni,” * to by som, veru, zradil pokolenie tvojich synov. - Tu som sa zamyslel, aby som to pochopil; * zrejme to bolo nad moje sily, - kým som, Bože, nevstúpil do tvojej svätyne, * kde som pochopil, aký bude ich koniec. - Naozaj ich staviaš na pôdu šmykľavú * a vrháš ich do záhuby. - Ako vychádzajú navnivoč! * Náhle je po nich, hynú od hrôzy. - Ako sen prebúdzajúceho sa človeka, * tak sa rozplynú, keď zakročíš ty, Pane. - Moje srdce je plné trpkosti * a celé vnútro doráňané. - Hlúpy som bol a nechápavý, * a pred tebou som bol ako dobytča. - Ale ja som stále pri tebe * a ty mi držíš pravicu. - Vedieš ma podľa svojho zámeru * a nakoniec ma prijmeš do slávy. - Veď kohože mám na nebi? * A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší. - Hynie mi telo i srdce, * no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý. - Hľa, ako hynú všetci, čo sa vzďaľujú od teba, * zatracuješ všetkých, čo sú ti neverní. - Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti * a v Pánu Bohu svoju nádej mať - a ohlasovať všetky jeho diela * v bránach dcéry sionskej.

Žalm 73

Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol * a prečo si hnevom zahorel proti ovciam tvojej pastviny? - Pamätaj na svoj ľud, * ktorý je tvoj odprvoti. - Vykúpil si výhonok svojho dedičstva, * vrch Sion, na ktorom prebývaš. - Namier svoje kroky k večným zrúcaninám: * nepriateľ spustošil celú svätyňu. - Tí, čo ťa nenávidia, ryčia uprostred tvojho miesta svätého, * vztyčujú svoje zástavy na znak víťazstva. - Podobajú sa tým, čo sa veľmi rozháňajú sekerou v hustom lese. * Tak vylamujú brány chrámové a stŕhajú ich sekerou i hákom. - Podpálili tvoju svätyňu, * príbytok tvojho mena až do základu zneuctili. - V srdci si povedali: „Zničme ich všetkých odrazu, * a vypálili tvoje sväté miesta v krajine. - Nevidíme naše zástavy, niet už proroka * a nik z nás nevie, dokedy to potrvá. - Bože, dokedy sa bude rúhať nepriateľ? * Vari naveky bude protivník urážať tvoje meno? - Prečo odťahuješ svoju ruku * a prečo v lone držíš pravicu? - Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov * a spásne skutky konal na zemi. - More si svojou mocou rozdvojil * a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách. - Leviatanovi si hlavy roztĺkol, * za pokrm si ho dal morským obludám. - Ty si dal vyvrieť žriedlam i potokom * a vyschnúť riekam nevysychajúcim. - Tvoj je deň, tvoja je aj noc, * ty si utvoril nebeské svetlá i slnko. - Ty si zemi ustanovil hranice; * že je leto a zima, to si ty zariadil. - Pamätaj, Pane, na to, že sa to tebe rúha nepriateľ * a nerozumný ľud tvoje meno uráža. - Nevydaj divej zveri tých, čo ťa oslavujú, * a nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov. - Zhliadni na svoju zmluvu, * veď násilníci si rozložili stany po celej krajine. - Pokorný nech sa s hanbou nevracia, * chudák a bedár budú tvoje meno velebiť. - Vstaň, Bože, a ujmi sa svojej veci, * maj na pamäti urážky, ktorými ťa hlupák častuje deň čo deň. - Nezabúdaj na krik svojich nepriateľov, * veď hurhaj vzbúrencov sa stále stupňuje.

Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x) Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva: I teraz:

Žalm 74

Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame, * rozhlasujeme tvoje skutky zázračné. - Ja sám určím čas * a vykonám spravodlivý súd. - Hoc by sa roztápala zem a triasli všetci, čo na nej bývajú, * ja pevne držím jej stĺpy. - Chvastúňom hovorím: „Nevystatujte sa!” * A previnilcom: „Nedvíhajte hlavy! - Nedvíhajte hlavy vysoko, * proti Bohu nehovorte bezočivosti.” - Veď ani od východu, ani od západu, * ani z púšte neprichádza povýšenie. - Ale sudcom je sám Boh: * jedného ponižuje, druhého povyšuje. - Lebo v Pánovej ruke je kalich * plný čistého vína s korením. - On z neho nalieva, až po kvasnice ho musia vyprázdniť, * všetci hriešnici zeme budú z neho piť. - Lež ja naveky chcem ohlasovať * a ospevovať Boha Jakubovho. - Pozrážam všetku pýchu hriešnikov, * no spravodliví vztýčia svoje hlavy.

Žalm 75

Známy je Boh v Judei * a v Izraeli je jeho meno veľké. - V Jeruzaleme má stan * a na Sione príbytok. - Tam polámal lesklé luky * aj štít, aj meč a zbroj vojnovú. - Ty, zázračný, žiariš z vrchov plienenia; * olúpení boli chrabrí bojovníci. - A teraz spia svoj sen, * ochabli ruky všetkých hrdinov. - Bože Jakubov, keď si ty pohrozil, * zmeraveli jazdci aj kone. - Si hrozný; kto sa môže vzoprieť proti tebe, * keď sa rozhneváš? - Z neba si vyniesol rozsudok; * zem sa zatriasla a zatíchla, - keď povstal Boh a súdil, * aby zachránil všetkých tichých na zemi. - Lebo teba oslávi aj hnev človeka * a tí, čo sa vyhnú hnevu, budú sláviť tvoj sviatočný deň. - Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a plňte ich; * všetci, čo vôkol neho stojíte, prineste dary hroznému. - Tomu, čo kniežatám smelosť odníma * a pre zemských kráľov je postrachom.

Žalm 76

Hlasne volám k Pánovi, * k Bohu volám a on ma počuje. - Boha hľadám v deň svojho súženia, * vystieram svoje ruky za noci neúnavne. - Moja duša sa nechce dať potešiť, * na Boha myslím a vzdychám, uvažujem a klesám na duchu. - Viečka mi držíš v bdelosti, * som rozrušený a nevládzem hovoriť. - Premýšľam o dňoch minulých * a dávne roky mám na mysli. - Za noci rozjímam vo svojom srdci, premýšľam a v duchu sa pýtam: * Vari Boh zavrhuje naveky a viac sa nezmiluje? - Vari je navždy koniec jeho dobrote, * prestalo jeho slovo z pokolenia na pokolenie? - Či Boh zabúda na zmilovanie, * či pre hnev zdržiava svoje zľutovanie? - Vtedy som si povedal: „To je tá bolesť moja, * že sa pravica Najvyššieho odvrátila odo mňa." - Pamätám, Pane, na tvoje skutky, * pamätám na dávne zázraky. - O všetkých tvojich dielach rozmýšľam * a uvažujem o tvojich činoch. - Bože, tvoja cesta je svätá. * Ktorý boh je taký veľký, ako je náš Boh? - Ty si Boh, ty konáš zázraky, * národom si dal poznať svoju moc. - Svojím ramenom si vyslobodil svoj ľud, * synov Jakubových a Jozefových. - Bože, uzreli ťa vody, uzreli ťa vody a rozbúrili sa * i zvírili sa hlbiny. - Oblaky vychrlili prúdy vôd, v mračnách hrom zadunel * a zôkol-vôkol tvoje šípy šľahali. - Ako hrmot kolies zaburácal tvoj hrom, * blýskavica ožiarila zemekruh, zem sa zachvela a zatriasla. - Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody tvoje chodníky, * ale tvoje stopy nikde nebadať. - Ako ovce si viedol svoj ľud * rukou Mojžiša a Árona.

Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi. Ľ: Pane, zmiluj sa. Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Ľ: Tebe, Pane. K: Lebo ty vládneš a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen.

Potom: Pane, ja volám k tebe:, 3. hlas:

Žalm 140

Pane, ja volám k tebe, * vyslyš ma: Vyslyš ma, Pane. * Pane, ja volám k tebe, * vypočuj hlas môj. * Keď volám k tebe. * Vyslyš ma, Pane. Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo * a pozdvihnutie mojich rúk * ako obeť večerná. * Vyslyš ma, Pane.

Bože, stráž nad mojimi rečami * a dozeraj na moje slová. - Nedovoľ, aby sa mi srdce naklonilo k zlému, * aby som sa dal na bezbožné skutky so zločincami a zasadal si s nimi na hostinách. - Nech ma radšej statočný človek uderí a priateľ pokarhá, * ale nech mi bezbožníci olejom nekropia hlavu na privítanie, - lebo tým by som sa stal * účastným na ich zločinoch. - Budú vydaní Božej spravodlivosti * a ľudia uznajú že moje slová boli pravdivé. - Ich kosti budú pohodené na okraji hrobu * ako kusy dreva a úlomky skál roztrúsené po zemi. - Ale moje oči sa obracajú k tebe, Pane a Bože môj, * k tebe sa utiekam, ochraňuj môj život. - Ochráň ma pred osídlom, čo mi nastrojili, * pred nástrahami zlých ľudí. - Nech bezbožní popadajú do vlastných sietí, * zatiaľ čo ja prejdem bezpečne pomimo.

Žalm 141

Zo všetkých síl volám k Bohu o pomoc, * hlasite prosím Boha o zľutovanie. - Predkladám mu svoje ťažkosti, * rozprávam mu o svojich úzkostiach. - Ja klesám na duchu, * ale ty, Bože, vieš, kade mám ísť. - Na chodníku, ktorým sa uberám, * nastavili mi osídlo. - Obzerám sa napravo * a nik sa ku mne nepriznáva, - nemám výhľad na útek, * nikomu nezáleží na mojom živote. - Bože, k tebe úpenlivo volám. * Ty si moje útočisko, ty si všetko, čo mám na tomto svete. - Vypočuj moje volanie o pomoc, * lebo som úplne vyčerpaný. - Zachráň ma pred mojimi prenasledovateľmi, * lebo sú silnejší odo mňa.

Verš 10: Vyveď ma zo žalára, * aby som tvoje meno mohol velebiť.

Verš 9: Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa, * keď mi priazeň prejavíš.

Žalm 129

Verš 8: Z hlbín volám k tebe, Pane; * Pane, vypočuj môj hlas.

Verš 7: Nakloň svoj sluch * k mojej úpenlivej prosbe.

Verš 6: Ak si budeš, Pane, neprávosť uchovávať v pamäti, * Pane, kto obstojí? * Ale u teba je odpustenie hriechov.

(3. hlas, podoben Krestojavlénno:) Večné Slovo Božie, daroval si nám čas pôstu, * aby sme sa vrátili, * žili a nezahynuli. * Pomôž nám, Kriste, aby sme sa ti zaľúbili, * s úprimnou kajúcnosťou ťa oslávili, * ako hriešnica, ktorá sa úprimne polepšila. * Za vonnú masť a horké slzy * dostala odpustenie hriechov.

Verš 5: Spolieham sa na teba, Pane. * Moja duša sa spolieha na tvoje slovo. * Moja duša dúfa v Pána.

Ako slepec plný dôvery k tebe volám: * „Synu Boží, osvieť oči môjho srdca. * Volám k tebe s pokornou Kanaánčankou, * zmiluj sa nado mnou, Štedrý, * lebo moju dušu mučí démon rozkoší. * Zbav ma temnôt náruživostí * a môj ďalší život urob čistým, * aby som mohol velebiť tvoje milosrdenstvo.

Verš 4: Väčšmi ako strážcovia vyčkávajú dennicu, * nech dúfa Izrael v Pána.

(8. hlas, podoben Bohozvánnyj múčenik:) Dnes nad slnko jasnejšie nám zažiarila Božia milosť zdržanlivosti. * Ona naše duše osvecuje * a zaháňa ako mraky naše náruživosti. * Preto sa poponáhľajme a veľkodušne ju objímme, * aby sme radostne dokončili božský zápas. * Prijmime ju a vďačne volajme ku Kristovi: * „Posväť, dobrotivý, všetkých, ktorí sa vytrvalo postia.“

Verš 3: Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. * On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.

(8. hlas, podoben Chodatáich slezámi:) Celý život som strávil s márnotratnými a mýtnikmi, * či sa môžem aspoň v starobe kajať za svoje hriechy? * Stvoriteľu všetkého a lekár chorých, * zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.

Žalm 116

Verš 2: Chváľte Pána, všetky národy. * Oslavujte ho, všetci ľudia.

Ťarchou nedbanlivosti som zdržiavaný, * váľam sa v špine zasiahnutý Beliálovým šípom, * tvoj obraz vo mne je v rozklade. * Napraviteľ nedbalých a osloboditeľ hriešnikov. * Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.

Verš 1: Lebo veľké je jeho milosrdenstvo voči nám * a pravda Pánova trvá na veky.

Bol som na pohoršenie ľuďom, * ako pozemský som robil pozemsky, * vstúpil som do manželstva podľa tvojho zákona * a prestúpil som ho poškvrniac svoje lôžko. * Z hliny som urobený, neprehliadni svoje stvorenie.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Bol som nájomcom svojej duše, * nerozvážne som rozhodoval o tele, * bol som vystavený na posmech démonom, * otročil som vášniam a nemiestnym nerestiam. * Navštív ma vo svojej veľkej dobrote, ty, prenasledovateľ démonov. * Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Dobrovoľne som zhrešil viac ako všetci, * preto som opustený. * Mám protivníka svojej duše, * prešibanosť tela, ktorá ma zatemňuje. * Svetlo tých, čo sú vo tme a vodca blúdiacich. * Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

„Žiť bude,” volá prorok, „moja duša, Pane, a chváliť ťa, * vezmi ma, zablúdené ovča a pripočítaj ma k svojmu stádu, * daj mi čas pokánia, aby som stonajúc volal: * „Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.”

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Zhrešil som, zhrešil, * prestúpil som tvoje prikázania, Kriste, Bože, * buď mi milostivým dobrodincom, * aby som videl vnútornými očami a utiekol pred tmou. * S bázňou ti volám: * „Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.”

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Divá zver sa ma zmocnila, * osloboď ma pred ňou, Vládca. * Chceš ako Stvoriteľ spasiť a priviesť k poznaniu pravdy všetkých ľudí, * s nimi spas i mňa. * Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Buď mi liekom, Dobrodinec, * mojou spásou a záchranou, * neodožeň ma ale zhliadni na mňa ležiaceho v neprávostiach. * Zdvihni ma ako všemocný, * aby som i ja zvestoval tvoje skutky a volal: * „Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.”

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Schoval som talent mne daný, * ako nerozumný sluha som ho zakopal do zeme. * Odsúdil som sa však a stal sa nepotrebným. * Neodvažujem sa ďalej prosiť teba. * Poľutuj ma bez hnevu, aby som i ja volal: * „Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.”

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Vysušil si jazero bôľu, * keď sa žena, chorá na krvotok, dotkla obruby tvojho rúcha. * Prijmem odpustenie hriechov, keď sa ťa dotýkam s neochvejnou vierou. * Prijmi i mňa tak ako ju a uzdrav moju bolesť. * Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Máš sedieť na prestole, * ty, ktorý si slovom stvoril nebo i zem. * My všetci máme stáť pred tebou a rozprávať ti svoje hriechy. * Pred tým ma však prijmi na pokánie. * Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Pozri okom plným dobroty * a buď mi milostivý, jediný Spasiteľ, * daruj prúdy liekov mojej biednej a kajúcej duši. * Umy ju od blata mojich skutkov, aby som volal: * „Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.”

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Meč si pripravil Beliál, * chystal sa uloviť moju pokornú dušu, * urobiac ma neschopného osvietenia, * múdrosťou tvojej tváre. * Panujúci v sile, vytiahni ma z jeho osídel. * Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Celý som sa oddal strastiam, * zanechal som zákon a božské Písma. * Od všetkého ma uzdrav, Dobrodinec, * pre mňa si sa stal tým, čím som ja teraz, Blažený. * Obráť ma, Štedrý, nepodrobený strastiam. * Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Márnotratnica slzami kropí tvoje prečisté a čestné nohy, * všetkých uisťujúc, že stačí dotyk a je možné prijať rozhrešenie hriechov. * Jej vieru daj i mne, Spasiteľ, keď k tebe volám: * „Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.”

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Očisť škvrnu na mojej duši, * pre mňa si strádal a telom sa stal dieťaťom. * Kvapku svojho milosrdenstva si poslal, * chorého kajúcnika si umyl od škvrny a uzdravil chorých. * Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Upevni, Vládca, moju dušu, * aby sa k tebe utiekala a stále ti slúžila. * Ty si totiž môj pokrov a ochranca, * zástanca i pomoc. * Učiň ma hodným, Slovo Božie, volať s dôverou: * „Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.”

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Hradbou neporušiteľnou, buď nám Ježišu Spasiteľu * a milostivý Bože, * lebo sme oklamaní padli zvykmi a skutkami. * Znova zdvihni, Dobrodinec, svoje stvorenie a zmiluj sa, Štedrý. * Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Bol som márnotratným synom, premárnil som bohatstvo, * teraz sa potácam od hladu. * Pod tvoju strechu sa utiekam, * ako márnotratného prijmi ma, dobrý Otče * a učiň ma účastným tvojho stola, keď k tebe volám: * „Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.”

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Pôvodca zla, zo závisti vyhnal z raja Prvostvoreného. * Zločinec na dreve slovami: „Spomeň si!”, prijal raj. * Ja tiež s vierou i strachom volám k tebe: „Spomeň si!” * Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Vystri ku mne ruku ako k Petrovi * a vyveď ma z hlbiny, Bože. * Udeľ mi milosť a milosrdenstvo, * pre modlitby nepoškvrnenej Matky, ktorá ťa zrodila bez semena * i všetkých tvojich svätých. * Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.

Verš: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Prijmi ma, spievajúceho, každý deň, * Baránok, ktorý si sňal môj hriech. * Dušu i telo celkom odovzdávam do tvojich rúk * a v noci i vo dne dlho k tebe volám: * „Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.”

Sláva, 8. hlas: Ó, aké je nevysloviteľné tvoje milosrdenstvo, * dobrý a hnevu cudzí Pane! * Ó, bezhriešny a štedrý, * neodvrhni ma spred svojej tváre, * nech i ja vďačne, s radosťou a spevom volám k tebe: * „Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.”

I teraz, 8. hlas: Ó, neopísateľné zostúpenie! * Ó, nepoznané, úžasné a zázračné narodenie! * Ako ťa Panna nosí ako dieťa, vo svojom objatí, Tvorcu a Boha. * Z nej si dovolil vziať svoje telo. * Pane, zachráň ma, aby som nakoniec nezahynul.

SVETLO TICHÉ

Premúdrosť, stojme úctivo! Svetlo tiché svätej slávy * nesmrteľného, Otca nebeského, * svätého, blaženého, * Ježišu Kriste, * keď sme prišli k západu slnka * a videli žiaru večernú, * ospevujeme Otca i Syna, i Svätého Ducha, Boha. * Je dôstojné preľúbeznými hlasmi oslavovať teba, Synu Boží, * ktorý dávaš život celému svetu, * preto ťa celý vesmír velebí.

Prokimen, 4. hlas: Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Verš: Nakloň, Pane, svoj sluch.

Čítanie z knihy Genezis (13,12 - 18)

Abram býval v krajine Kanaán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordánu a utáboril sa aj v Sodome. Ale Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Pánovi. Keď sa Lot od neho odlúčil, Pán povedal Abramovi: „Zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, hľaď na sever a na juh, na východ i na západ, lebo celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky. Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi. Ak teda niekto dokáže spočítať prach na zemi, bude môcť spočítať aj tvoje potomstvo. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke i po šírke, lebo ju dám tebe!“ Abram vzal svoj stan a šiel a osadil sa pri terebintoch Mamreho, čo sú v Hebrone, a postavil tam Pánovi oltár.

Prokimen 4. hlas: Brány Siona miluje Pán nad všetky stany Jakuba. Verš: Základy má na posvätných vrchoch.

Čítanie z Knihy prísloví (14,27 - 15,4)

Bázeň pred Pánom je zdrojom života, aby sa vyhlo slučkám, (ktoré nastrojila) smrť. V množstve ľudu (väzí) honosenie kráľovo a v malom počte ľudí vladárova záhuba. Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo. Pokojná myseľ (značí) život pre telo, náruživosť je však (ako) hni, čo sa vŕta do kostí. Utlačovateľ núdzneho sa rúha jeho Tvorcovi, ale ctí ho ten, kto sa nad bedárom zmilúva. Bezbožný zhynie svojou (vlastnou) zlobou, spravodlivý sa však upevňuje svojou bezúhonnosťou. Múdrosť odpočíva v srdci rozvážneho (človeka), (rovnako) sa však prejavuje, čo je vnútri pochábľov. Spravodlivosť dvíha národ, hriech je však hanbou národov. Kráľova priazeň (sa dostáva) rozumnému sluhovi, ničomníka však stíha jeho hnev. Vľúdna odpoveď krotí hnev urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť. Jazyk múdrych je pre vedomosť ozdobou ale ústa bláznov chrlia bláznovstvá. Na všetkých miestach (vidia) oči Pánove, čo pozerajú na dobrých i zlých. Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.

Potom:

Ráč nás, Pane, v tento večer * zachrániť od hriechu. - Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich. * Chválime a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. * Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, * lebo dúfame v teba. * Blahoslavený si, Pane, * nauč nás svoje pravdy. * Blahoslavený si, Vládca, * daj nám porozumieť svojim pravdám. * Blahoslavený si, Svätý, * osvieť nás svojimi pravdami. * Pane, tvoje milosrdenstvo je večné, * nepohŕdaj dielom svojich rúk. * Tebe patrí chvála, * tebe patrí pieseň, * tebe, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, * patrí sláva teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Vykonajme našu večernú modlitbu k Pánovi. Ľ: Pane, zmiluj sa. Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Celý večer prežitý v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez hriechu prosme si od Pána. Po každej prosbe zbor spieva: Daruj nám, Pane. Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela prosme si od Pána. Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení prosme si od Pána. Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána. Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána. Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života, bez bolesti a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde prosme si od Pána. Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Ľ: Tebe, Pane. K: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen. K: Pokoj všetkým! Ľ: I tvojmu duchu. D: Skloňte si hlavy pred Pánom. Ľ: Pred tebou, Pane.

MODLITBA SKLONENIA HLÁV

Pane, Bože náš, ty si pre spásu ľudského pokolenia sklonil nebo a zostúpil si na zem, preto láskavo zhliadni na svojich služobníkov i na svoje dedičstvo: lebo pred tebou, prísnym ale láskyplným sudcom, sklonili tu v pokore svoje hlavy. Neočakávajú pomoc od ľudí, ale dúfajú v tvoje milosrdenstvo a záchranu. Ochraňuj ich v každom čase, ale najmä v tento večer i v nadchádzajúcu noc, pred všetkými nepriateľmi a pred nástrahami zlého ducha. Zbav ich hriešnych myšlienok a žiadostí: K: Nech je vždy oslavovaná a zvelebovaná vláda kráľovstva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen.

Veršové slohy, 4. hlas

Prvý hriech nás zbavil rajskej blaženosti a slasti * a vrhol nás do hanby. * Hriechy nás zbavili čností a dôstojného života. * A tak sme upadli ako medzi zbojníkov. * Prehrešili sme sa proti tvojim spasiteľným náukám * a stali sme sa polomŕtvymi. * Ale prosíme teba, narodeného z Márie, milosrdný Vládca, * ktorý si sa ujal nás nešťastných, * obviaž naše rany spôsobené hriechom * a vo svojej dobrote vylej na nás olej svojho milosrdenstva, * a zahrň nás svojou starostlivosťou.

Verš: Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš. * Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej, * tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, * kým sa nezmiluje nad nami.

(7. hlas) Podobne ako ten, ktorý upadol medzi lotrov, * aj moja duša padla a bola ranená mnohými hriechmi. * Ktože ma uzdraví? * Len ty, Lekár duše i tela. * Udeľ mi svoje veľké milosti.

Verš: Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, * lebo už máme dosť pohŕdania; * lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov * a pohŕdania pyšných.

Ty si prijal utrpenie svätých mučeníkov, milujúci človeka. * Prijmi aj náš spev a udeľ nám pre ich modlitby ** veľké milosrdenstvo.

Sláva: I teraz: 7. hlas: Blahoslavená Bohorodička, * ochraňuj svojich služobníkov od všetkých bied, * aby sme ťa mohli oslavovať, ** nádej našich duší.

Po skončení slôh:

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropáre, 1. hlas

Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milostiplná, Pán s tebou, * požehnaná si medzi ženami * a požehnaný je plod tvojho života, * lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. (veľká poklona) Sláva: Krstiteľ Kristov, k tebe sa modlíme. * Spomeň si na nás všetkých, * aby sme boli zbavení svojich neprávostí, * lebo ty si dostal milosť orodovať za nás. (veľká poklona) I teraz: Svätí apoštoli, proroci a mučeníci * i všetci svätí, prihovárajte sa za nás, * aby sme boli zbavení bied a núdze, * lebo vo vás máme horlivých zástancov u Spasiteľa. (veľká poklona)

Pod tvoju milosť sa utiekame, panenská Bohorodička. Prosbami našimi nepohŕdaj v našich potrebách, ale vysloboď nás z každého nebezpečenstva, jediná čistá a požehnaná. (bez poklony)

Pane, zmiluj sa. (40x) Pane, požehnaj. K: Požehnaný je Kristus, náš Boh, v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen. K: Nebeský Kráľu, posilni tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, utvrď vieru, skroť nepriateľov, upokoj svet, ochraňuj toto mesto (alebo túto obec, alebo tento svätý dom); našich zosnulých otcov, bratov a sestry uveď do príbytkov spravodlivých a nás, ktorí robíme pokánie a vyznávame svoje hriechy, prijmi, a zmiluj sa nad nami, lebo si dobrý a miluješ nás. Ľ: Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva: I teraz: Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa. V mene Pánovom požehnaj, otče. K: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Ľ: Amen.

MODLITBA SVÄTÉHO EFRÉMA SÝRSKEHO

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (veľká poklona) Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona) Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona) Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona) Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

A modlitba:

Presvätá Trojica, jednopodstatná mocnosť a nedeliteľné kráľovstvo, ty si darkyňou každého dobra, zhliadni v tomto čase aj na mňa hriešneho a umy ma od každej škvrny, osvieť môj rozum, aby som stále ospevoval, slávil a volal: „Jediný je svätý, iba jeden je Pán, Ježiš Kristus, na slávu Boha Otca, amen.“ Ľ: Nech je požehnané Pánovo meno odteraz až naveky. (3x)

Žalm 33

Pána chcem velebiť v každom čase, * moje ústa budú ho vždy chváliť. - V Pánovi sa bude chváliť moja duša; * nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. - Velebte so mnou Pána * a oslavujme jeho meno spoločne. - Hľadal som Pána a on ma vyslyšal, * a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. - Na neho hľaďte a budete žiariť, * a tvár vám nesčervenie hanbou. - Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal, * a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. - Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných * a vyslobodí ich. - Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; * šťastný človek, čo sa utieka k nemu. - Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, * veď bohabojní núdzu nemajú. - Boháči sa nabiedia a nahladujú, * ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude. - Poďte, deti, čujte ma, * naučím vás bázni Pánovej. - Miluje niekto život * a chce požívať dobro v šťastných dňoch? - Zdržuj svoj jazyk od zlého * a svoje pery od reči úlisnej. - Unikaj pred zlom a dobre rob, * hľadaj pokoj a usiluj sa oň. - Pánove oči hľadia na spravodlivých * a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch. - Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, * a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme. - Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal, * a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. - Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, * a zachraňuje zlomených na duchu. - Spravodliví majú utrpení veľa, * ale Pán ich vyslobodí zo všetkých. - Všetky kosti im ochraňuje * ani jedna sa im nezlomí. - Hriešnika zloba zahubí * a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest. - Pán vykúpi duše svojich služobníkov, * nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

Potom:

Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, * vždy blažená a nepoškvrnená, Matka nášho Boha. * Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička velebíme ťa.

K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. Ľ: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj. K: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých, slávnych a všechválnych apoštolov, ctihodného a slávneho proroka, predchodcu a Krstiteľa Jána, nášho prepodobného otca Andreja Krétskeho a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Ľ: Amen.

Večerné modlitby

SPÄŤ NA OBSAH

K: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Ľ: Amen. K: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. Ľ: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše. K: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. K: Pane, zmiluj sa. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen.

A tieto tropáre:

Zmiluj sa, Pane, nad nami, * zmiluj sa nad nami, * lebo nijakú inú obranu nemáme, * len túto modlitbu ti, ako svojmu Vládcovi, my hriešni prednášame: * „Zmiluj sa nad nami.“ Sláva: Pane, zmiluj sa nad nami, * veď v teba dúfame. * Nehnevaj sa veľmi na nás, * ani nepamätaj na naše neprávosti, * ale aj teraz na nás láskavo zhliadni * a zbav nás našich nepriateľov. * Veď ty si náš Boh a my sme tvoj ľud, * všetci sme dielom tvojich rúk * a vzývame tvoje meno. I teraz: Bohorodičník: Požehnaná Bohorodička, * otvor nám bránu milosrdenstva. * V teba dúfame, nedaj nám zahynúť, * ale daj, aby sme sa skrze teba zbavili svojich bied, * veď ty si záchrana kresťanského rodu. Pane, zmiluj sa. (12x)

A poporiadku nasledujú tieto modlitby, sústrediac sa s otvorenou mysľou a úctivosťou.

PRVÁ MODLITBA SVÄTÉHO MAKARIA VEĽKÉHO K BOHU OTCOVI (nedeľa, utorok, piatok a sobota)

Večný Bože a Kráľu všetkého stvorenia, doprial si mi dožiť sa dnešného dňa, odpusť mi hriechy, ktoré som dnes spáchal slovom, skutkom alebo myšlienkami. Očisť moju pokornú dušu od každej škvrny tela i ducha a dožič mi túto noc prežiť v pokoji, aby som vstal z lôžka odpočinku, zaľúbil sa tvojmu svätému menu po všetky dni svojho života a zvíťazil nad telesnými i duchovnými nepriateľmi. Zbav ma, Pane, márnivých myšlienok a zlých telesných žiadostí, ktoré ma poškvrňujú. Lebo tvoje je kráľovstvo, moc i sláva s jednorodeným tvojím Synom, presvätým, dobrým a životodarným tvojím Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

DRUHÁ MODLITBA SVÄTÉHO ANTIOCHA K NÁŠMU PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI (streda)

Všemohúci Bože, Otcovo Slovo, Ježišu Kriste, ktorý si najdokonalejší, pre svoje milosrdenstvo neodlučuj sa odo mňa, svojho služobníka, ale prebývaj stále vo mne. Ježišu, dobrý Pastier svojich oviec, nevydávaj ma záhube satanovej a nenechávaj ma napospas jeho túžbam, lebo semeno zla je vo mne. Poklonyhodný Bože, Kráľu svätý, Ježišu Kriste, ochraňuj ma v spánku neuhasínajúcim svetlom svojho Svätého Ducha, ktorým si osvietil svojich učeníkov. Daruj, Pane, aj mne nehodnému služobníkovi svoju spásu na mojom lôžku. Osvieť môj rozum svetlom poznania tvojho svätého evanjelia, dušu naplň láskou svojho kríža, srdce čistotou svojho slova, telo moje svojim utrpením, ochraňuj moju myseľ svojou pokorou, daj, aby som vstal včas k tvojej oslave. Lebo si zvelebovaný s bezpočiatočným svojím Otcom i presvätým Duchom naveky. Amen.

TRETIA MODLITBA K PRESVÄTÉMU DUCHU (pondelok a štvrtok)

Pane, Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, buď mi milosrdný a zmiluj sa nado mnou, svojím hriešnym služobníkom, odpusť mi nehodnému, odpusť všetko, čím som zhrešil dnes pred tebou ako človek, ba nie ako človek, ale nerozumný tvor. Odpusť mi všetky hriechy, vedomé i nevedomé, dobrovoľné i nedobrovoľné, ktoré som spáchal od mojej mladosti z pohoršenia, z prenáhlenia a zo zlého úmyslu. Či už som zhrešil tvojím svätým menom, alebo sa rúhal proti nemu vo svojej mysli, či som niekoho urazil, posúdil, osočoval v svojom hneve alebo zarmútil. Či som sa na niekoho nahneval, alebo niekoho oklamal. Či som hriešne odpočíval, alebo chudobný prišiel ku mne a som ho naprázdno prepustil, alebo brata svojho som zarmútil, alebo sa s ním pohádal, alebo som niekoho preklínal, alebo som bol panovačný, alebo namyslený alebo keď som sa modlil, moje myšlienky boli unášané márnosťami a svetskými vecami, alebo zvádzal som sa hriech, alebo som sa prejedal, alebo opíjal, alebo myslel na zlé, alebo keď som videl dobro či šťastie blížneho, cítil som v srdci závisť, alebo som rozprával o nevhodných veciach, alebo som sa vysmial hriechu svojho brata (moje hriechy sú nespočetné), alebo som sa nestaral o modlitbu, alebo ak som niečo zlého vykonal a na to už nepamätám. Toto všetko som vykonal, ba ešte viac som zhrešil. Zmiluj sa, Stvoriteľ môj, nado mnou lenivým a nehodným svojím služobníkom. Odpusť mi, nehnevaj sa na mňa a prepáč mi ako dobrotivý a človeka milujúci, daj, aby som si pokojne ľahol, usnul a odpočíval ja, márnotratný, hriešny a nehodný a keď vstanem zo spánku, pokloním sa ti a budem ospevovať a oslavovať tvoje presväté meno spolu s Otcom i jeho jednorodeným Synom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

ŠTVRTÁ MODLITBA SVÄTÉHO MAKARIA VEĽKÉHO (piatok)

Čo ti prinesiem, alebo ako sa ti odvďačím, veľký Dobrodinec, nesmrteľný Kráľu, štedrý a milujúci Pán, že som sa nedbalo, lenivo zachoval za tvoju veľkú láskavosť a nič dobrého som nevykonal a ty si ma podržal dokonca dnešného dňa v starostlivosti o moje obrátenie a spásu duše. Buď milostivý mne hriešnemu, úbohému na akékoľvek dobré skutky. Očisť moju hriešnu dušu, poškvrnenú premnohými hriechmi a vzdiaľ odo mňa všetky zlé myšlienky tohto viditeľného života, odpusť mi hriechy, ktoré som spáchal pred tebou tohto dňa viditeľne, či neviditeľne, slovom, skutkom alebo myšlienkami a všetkými svojimi zmyslami, lebo len ty jediný si bez hriechu. Ty sám ich zakry, zachráň ma pred každým nepriateľským útokom svojou božskou mocou a svojou nevýslovnou láskou. Očisť, Bože, očisť ma od množstva mojich hriechov, ráč ma, Pane, zachrániť pred nástrahami zlého ducha, spas moju trpiacu dušu, osvieť ma svetlom svojej tváre, keď prídeš v sláve a teraz mi dovoľ, aby som usnul spánkom bez odsúdenia a ťažkých snov; zachovaj myseľ svojho služobníka v pokoji a radosti, zažeň odo mňa všetky úklady zlého ducha, osvieť oči môjho rozumu i srdca, aby som neusnul vo večnej smrti, pošli mi anjela pokoja, strážcu a sprievodcu telu i duši, aby ma chránil pred nepriateľmi a keď vstanem z lôžka odpočinku, prinesiem ti modlitby vďaky. Áno, Pane, vyslyš ma, hriešneho svojho služobníka. Daj, aby som svojou vôľou i svedomím vstal a nechal sa poučiť tvojimi slovami a svojimi anjelmi zažeň ďaleko odo mňa nedbalosť zlého ducha, aby som tvoje sväté meno dôstojne oslavoval, vzdával česť a slávu presvätej Bohorodičke, ktorú si nám dal ako orodovnicu a vyslyš ju, keď sa za nás prihovára. Viem totiž, že ona nasleduje tvoju lásku k ľuďom a neprestáva sa za nás modliť. Na jej príhovor a pre znamenie svätého kríža i pre všetkých tvojich svätých, zachráň moju biednu dušu Ježišu Kriste, Bože náš, lebo svätý si a oslavovaný na veky. Amen.

PIATA MODLITBA (utorok a sobota)

Pane Bože náš, zhrešil som dnes skutkom, slovom a myšlienkou, ale ako dobrý a človeka milujúci Otec odpusť mi. Daruj mi tichý a pokojný sen. Pošli mi tvojho anjela, ochrancu, aby ma chránil a zachoval od každého zla. Lebo ty si ochranca našich duší i tiel a my ti slávu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

ŠIESTA MODLITBA (streda a nedeľa)

Pane Bože náš, v teba veríme a tvoje meno uctievame nad všetky iné mená, daj nám, poberajúcim sa na odpočinok, ochranu pre dušu i telo, zachovaj nás od všetkých zlých predstáv a hriešnej rozkoše. Odstráň ťarchu bolestí, uhasni plameň vášní, daj, aby sme žili čisto svojimi skutkami i slovami, aby sme si osvojili čnostný život a nestratili prisľúbené tvoje dobrá, lebo si požehnaný na veky vekov. Amen.

SIEDMA MODLITBA (utorok a sobota)

K tebe, prečistej Matke Božej, kajúcne sa utiekam s prosbou: Vieš, Kráľovná, že sa ustavične dopúšťam hriechov a tým nahnevám tvojho Syna a môjho Boha, a mnohokrát, keď sa kajám, trasiem sa od strachu, či ma Boh nezahubí a po čase robím to isté. Keď to všetko vidíš, Vládkyňa moja, Bohorodička, prosím ťa, zmiluj sa, posilni ma a pomôž mi činiť dobro. Ty vieš, Matka moja, Bohorodička, že mám v nenávisti všetky svoje zlé skutky a celou mysľou milujem zákon svojho Boha, avšak neviem, Prečistá Panna, odkiaľ je to, že čo nenávidím, to aj milujem a tým prestupujem zákon Boží. Nedovoľ, Prečistá Panna, aby sa uskutočňovala vôľa moja, lebo je toho nehodná: ale nech sa stane vôľa tvojho Syna a môjho Boha, aby ma spasil a naučil správne zmýšľať, aby mi udelil milosť Svätého Ducha, aby som odstránil zo svojej duše hriechy a poškvrny a ďalej žil a zachovával príkazy tvojho Syna, ktorému patrí všetka sláva, česť a moc s bezpočiatočným jeho Otcom i presvätým a životodarným Svätým Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

ÔSMA MODLITBA (streda a nedeľa)

Dobrá Matka, dobrého Kráľa, prečistá a požehnaná Bohorodička Mária, milosť Syna svojho a Boha nášho vylej na hriešnu moju dušu a svojimi prosbami ma veď k tomu, aby som konal dobré skutky, aby som zostávajúci čas svojho života prežil bez poškvrny a tvojou pomocou získal raj, Bohorodička Panna, jediná čistá a požehnaná.

DEVIATA MODLITBA (pondelok a štvrtok)

Anjel Kristov, môj svätý ochranca a strážca duše i tela môjho, odpusť mi všetko, čím som zhrešil dnešného dňa a zbav ma každého zla ako nepriateľa, aby som nijakým hriechom nenahneval môjho Boha. Modli sa za mňa hriešneho a nehodného služobníka, aby som sa stal hodným dobra a milosti Najsvätejšej Trojice i Matky Pána nášho Ježiša Krista i všetkých svätých. Amen.

Nasleduje:

Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, spievame ti víťaznú pieseň. Vyslobodila si nás od zlého. Preto ti vrúcne ďakujeme, hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná. Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Raduj sa, panenská Nevesta! Preslávna, vždycky Panna, Bohorodička Mária, Matka Krista, nášho Boha, prijmi naše modlitby a predlož ich svojmu Synovi a nášmu Bohu, nech spasí a osvieti tvojím prostredníctvom naše duše. Všetku svoju nádej skladám v teba, Matka Božia. Prijmi ma pod svoj ochranný plášť. Bohorodička Panna, neprehliadni ma hriešneho, ktorý potrebuje tvoju pomoc a tvoj príhovor. V tvoju pomoc dúfa moja duša, prosím, neopúšťaj ma.

MODLITBA SVÄTÉHO JOANNIKIJA

Naša nádej je Otec, naše útočište Syn a náš ochranca je Svätý Duch. Svätá Trojica, Bože náš, sláva tebe. Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, vždy blažená a nepoškvrnená Matka nášho Boha. Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Prepustenie: Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, spas mňa hriešneho.

MODLITBA SVÄTÉHO JÁNA Z DAMASKU Prednášaj ju ukazujúc na svoje lôžko:

Vládca milujúci človeka, nebude mi už toto lôžko hrobom? Alebo ešte moju hriešnu dušu osvietiš dňom? Hľa, hrob je predo mnou, hľa, smrť sa na mňa díva. Tvojho súdu, Pane, bojím sa, aj nekonečných múk, no zlo konať neprestávam. Teba, svojho Pána Boha, vždy hnevám, aj tvoju prečistú Matku a všetky nebeské mocnosti i môjho svätého anjela ochrancu. Viem, Pane, že nie som hoden tvojej lásky, ale zaslúžim si všetko odsúdenie a muky, ale aj tak, Pane, či chcem, či nechcem, spas ma. Veď ak spasíš spravodlivého, nie je to nič veľké a ak sa zmiluješ nad čistým, nie je to nič divné, pretože sú hodní tvojho milosrdenstva. No na mne hriešnom zjav svoje milosrdenstvo, tu zjav svoju lásku k človeku, aby moja zloba nebola prekážkou pre tvoju nevýslovnú dobrotu a milosrdenstvo; ako ty chceš nakladaj so mnou.

A keď si už chceš ľahnúť do postele prednášaj toto:

Daj svetlo mojim očiam, Kriste Bože, aby som v smrti nezaspal, aby nemohol povedať môj nepriateľ: „Premohol som ho“. Sláva: Buď zástancom mojej duše, Bože, lebo kráčam medzi veľkými sieťami, zbav ma ich a spas ma, Dobrotivý, veď miluješ človeka. I teraz: Preslávnu Božiu Matku, svätejšiu než svätí anjeli, bez prestania ospevujme srdcom i ústami, vyznávajme, že je Bohorodička, veď skutočne nám porodila vteleného Boha a neprestáva sa nikdy modliť za naše duše.

Potom pobozkaj svoj kríž a prežehnaj krížom svoje miesto od hlavy až po nohy a tiež z každej strany hovoriac modlitbu úcthodnému krížu:

Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia. Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa, ako sa vosk roztápa ohňom, tak miznú démoni spred tváre tých, čo milujú Boha, a žehnajú sa svätým krížom a v radosti volajú: „Raduj sa najúctyhodnejší a životodarný Pánov kríž, veď ty odháňaš démonov mocou nášho Pána Ježiša Krista, ktorý bol na tebe ukrižovaný. On zostúpil do podsvetia a zničil moc diabla, daroval nám teba, svoj úctyhodný kríž, na odohnanie každého protivníka. Ó, najúctyhodnejší a životodarný Pánov kríž, pomáhaj mi so svätou Vládkyňou, Pannou a Bohorodičkou a so všetkými svätými na veky“. Amen.

Predtým, než si ľahneš, prejdi všetko nasledujúce vo svojej mysli a pamäti. Najprv:

Poďakuj všemocnému Bohu, že ti daroval prežiť tento deň vo svojej priazni, pri živote a v zdraví.

Po druhé:

Pýtaj sa sám seba a spytuj si svedomie tým, že prechádzaš a dopodrobna spytuješ všetky hodiny dňa, počnúc od času, keď si vstal zo svojho lôžka a rozpamätaj sa na to, kam si chodil, čo si robil, s kým a o čom si sa rozprával. Prejdi všetky svoje skutky, slová a myšlienky, ktoré si konal od rána až do večera, všetko to si starostlivo spytuj a rozpomínaj sa na to.

Po tretie:

Ak si vykonal niečo dobré počas tohto dňa, vedz, že si to nevykonal sám od seba, ale od samého Boha, ktorý nám darúva všetko dobré, jemu pripíš toto dobro a ďakuj mu. Pros ho, aby ťa upevnil v tomto dobre a aby ti daroval a uschopnil ťa prijať ďalšie dobrá.

Po štvrté:

Ak si vykonal niečo zlé, sám od seba a zo svojej nemohúcnosti, alebo zo zlozvyku a vôle si to dovolil, kajaj sa a pros toho, čo miluje ľudí, aby ti daroval odpustenie. Pevne si zaumieň, že sa v budúcnosti vyvaruješ konania toho všetkého.

Po piate:

So slzami v očiach pros svojho Stvoriteľa o milosť, aby ti daroval nasledujúcu noc tichú, bez nepokoja, poškvrny a hriechu. A zajtrajší deň nech ti na oslavu jeho svätého mena vopred celý daruje.

Dodatok:

Ak máš mäkký vankúš, odlož ho preč a podlož si pod hlavu kameň kvôli Kristovi. Ak ti bude zima počas spánku, pretrp to hovoriac: „Druhí teraz vôbec nespia.“

Potom sa prežehnaj a s modlitbou zaspi, mysli na súdny deň, že máš predstúpiť pred Boha.

Ranné modlitby

SPÄŤ NA OBSAH

K: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Ľ: Amen. K: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. Ľ: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše. K: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. K: Pane, zmiluj sa. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen.

Trojičné tropáre:

Keď som vstal zo spánku, padám, Dobrotivý, pred tebou a spievam ti anjelskú pieseň: Svätý, svätý, svätý si, Bože, na príhovor svojich anjelov zmiluj sa nado mnou. Sláva: Z lôžka a zo spánku si ma zdvihol, Pane. Osvieť mi rozum aj srdce a otvor moje ústa, aby som spevom oslávil ťa, Svätá Trojica: Svätý, svätý, svätý si, Bože, na príhovor svojich svätých, zmiluj sa nado mnou. I teraz: Neočakávane príde Sudca a skutky každého odkryje, preto s bázňou volám na úsvite: Svätý, svätý, svätý si, Bože, na príhovor Bohorodičky, zmiluj sa nado mnou. Pane, zmiluj sa. (12x)

A túto modlitbu:

Hneď zrána ďakujem ti, Najsvätejšia Trojica, že som sa zo sna prebudil. Bože, ty vo svojej veľkej dobrote a zhovievavosti sa na mňa nehneváš, aj keď som zhrešil a nevyplnil čas spasiteľným úsilím. Nedal si mi navždy zosnúť s mojimi neprávosťami, ale pre svoju nevyčerpateľnú lásku ku mne dal si mi silu prebrať sa zo sna, vstať z lôžka, aby som mohol osláviť tvoju moc. Osvieť teraz oči mojej duše, otvor moje ústa, pomôž mi, aby som sa naučil slovám tvojej pravdy, porozumel tvojim prikázaniam, plnil tvoju vôľu, spieval ti na slávu, úprimne ťa vyznával a oslavoval tvoje presväté meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu. Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu. Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, kráľom a Bohom naším.

Žalm 50

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. - Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu. - Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou. - Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, - aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku * a nestranný vo svojom súde. - Naozaj som sa v neprávosti narodil * a hriešneho ma počala moja mať. - Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * a v samote mi múdrosť zjavuješ. - Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * umy ma a budem belší ako sneh. - Daj, aby som počul radosť a veselosť, * a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. - Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * a zotri všetky moje viny. - Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného. - Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho ducha svätého. - Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty. - Poučím blúdiacich o tvojich cestách * a hriešnici sa k tebe obrátia. - Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia * a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. - Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. - Veď ty nemáš záľubu v obete, * ani žertvu neprijmeš odo mňa. - Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. - Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema. - Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; * potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Sláva: I teraz:

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, * Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. * I v jedného Pána Ježiša Krista, * jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; * Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, * splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrz neho bolo všetko stvorené. * On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. * A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. * Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, * bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého Písma. * A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. * A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. * I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca [i Syna]. * Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. * V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. * Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov * a očakávam vzkriesenie mŕtvych * a život budúceho veku. Amen.

PRVÁ MODLITBA (pondelok)

Bože, očisť ma a odpusť mi moje hriechy, lebo z vlastnej sily som nikdy nič dobrého nevykonal pred tebou. Zbav ma všetkého zla a nech tvoja najsvätejšia vôľa ma vo všetkom sprevádza. Iba tak dokážem otvoriť svoje nehodné ústa a neuraziť ťa, ale osláviť tvoje sväté meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

DRUHÁ MODLITBA (pondelok)

Keď som sa prebudil zo sna, rannú pieseň ti prinášam, Spasiteľu, prosím a volám: Nedaj mi usnúť v hriechu smrti, zľutuj sa nado mnou dobrovoľne ukrižovaný a mňa ležiaceho v nečinnosti skoro zdvihni. Spas ma, ktorý stojím pred tebou a vrúcne sa modlím. Po nočnom sne daj mi bezhriešny deň, Kriste Bože, a spas ma.

TRETIA MODLITBA (utorok)

K tebe, dobrotivý Vládca sa utiekam, keď som sa zobudil a chcem z tvojho milosrdenstva konať tebe milé skutky. Prosím ťa, pomôž mi v každom čase a v každej veci. Zbav ma všetkého zla a úlisnosti zlého ducha a uveď ma do svojho večného Kráľovstva. Ty si môj Stvoriteľ, pôvodca a darca všetkého dobra. V teba som zložil všetku svoju nádej a tebe vzdávam slávu teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

ŠTVRTÁ MODLITBA (utorok)

Pane, ktorý si zo svojej veľkej dobroty a láskavosti dožičil prežiť svojmu služobníkovi uplynulú noc bez nebezpečenstva od každého zla, sám Otče a Stvoriteľ všetkého, daj, aby som podľa svetla tvojej pravdy čistým srdcom plnil tvoju vôľu teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

PIATA MODLITBA (streda)

Všemohúci Pane Bože, ktorý prijímaš od svojich nebeských mocností trojsvätú pieseň, prijmi aj odo mňa, nehodného služobníka, túto rannú pieseň a daj, aby som po všetky dni svojho života a v každom čase vzdával ti slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

ŠIESTA MODLITBA (štvrtok)

Všemohúci Pane, Bože mocností a každého tela, ty žiješ na výsostiach a hľadíš na ponížených, skúmaš srdcia a vnútro, dobre poznáš ľudské tajnosti. Bezpočiatočné večné Svetlo, u ktorého nieto ani tieňa zmeny alebo premeny, nesmrteľný Kráľ, prijmi moju modlitbu, odpusť mi prehrešenia, ktorých som sa dopustil skutkom, slovom a myšlienkou, vedome i nevedome. Očisť ma od každej poškvrny tela i duše, učiň ma chrámom tvojho presvätého Ducha a daj mi prežiť v dobrote srdca a triezvosti mysle všetky dni môjho pozemského života. Lebo ty si pravé Svetlo, všetko osvecujúce a teba ospevuje každé stvorenie na veky vekov. Amen.

SIEDMA MODLITBA (piatok, sobota)

Dobrorečím ti, Bože na výsostiach a Pane milosrdenstva, ktorý nespočetnekrát činíš so mnou veľké, nevyspytateľné, slávne a úžasné veci. Dal si mi spánok na uspokojenie mojej slabosti a na úľavu námahou unaveného tela. Otvor moje ústa a naplň ich svojou chválou, aby som mohol nerušene ospevovať a vyznávať sa tebe, vo všetkom a od všetkých oslavovanému Bohu, bezpočiatočnému Otcovi s tvojím jednorodeným Synom, dobrým a oživujúcim Svätým Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

ÔSMA MODLITBA

Pane, nezbavuj ma svojich nebeských darov. Pane, vysloboď ma od všetkých múk. Pane, či som zhrešil umom alebo myšlienkou, slovom alebo skutkom, odpusť mi. Pane, zbav ma každej nevedomosti, zábudlivosti, malomyseľnosti a kamennej bezcitnosti. Pane, zbav ma každého pokušenia. Pane, osvieť moje srdce, zatemnené zlou žiadostivosťou. Pane, zhrešil som ako človek, ale ty, milostivý Boh, zmiluj sa nado mnou, keď vidíš nemoc mojej duše. Pane, zošli mi na pomoc svoju milosť, aby som oslávil tvoje sväté meno. Pane, Ježišu Kriste, vpíš ma, svojho služobníka, do knihy života a daruj mi dobrý koniec. Pane, Bože môj, keď som aj nič dobrého neučinil pred Tebou, daj mi podľa svojej milosti dobrý začiatok. Pane skrop moje srdce rosou svojej milosti. Pane neba i zeme, spomeň si vo svojom Kráľovstve na mňa hriešneho, nehanebného a nečistého svojho služobníka. Pane, v pokání ma prijmi. Pane, zachráň ma od nebezpečenstva. Pane, daj mi šľachetnú myseľ. Pane, daj mi slzy, pamäť na smrť a skrúšenosť srdca. Pane, daj mi myšlienku vyznať sa zo svojich hriechov. Pane, daj mi pokoru, čistotu a poslušnosť. Pane, daj mi dar trpezlivosti, veľkodušnosti a tichosti. Pane, zaštep do mňa koreň dobra a svoju bázeň do môjho srdca. Pane, daj, aby som ťa miloval z celej svojej duše a mysle a plnil vo všetkom tvoju vôľu. Pane, chráň ma pred nespravodlivými ľuďmi, pred zlým duchom a vášňami i pred každou inou neprístojnosťou. Pane, vieš, že činíš, čo ty chceš: nech bude tvoja vôľa vo mne hriešnom, lebo požehnaný si na veky. Amen.

DEVIATA MODLITBA

Tak veľmi milostivý si Bože môj, Pane Ježišu Kriste, zo svojej veľkej lásky si zostúpil z neba a vzal si na seba telo, aby si nás všetkých spasil. Opäť ťa prosím, Spasiteľu, spas ma podľa svojej milosti. Lebo ak ma spasíš pre skutky, to nie je milosť, ale skôr dlh. Veľký si v dobrodeniach a nevýslovný v milosrdenstve. „Kto verí vo mňa, - riekol si môj Kriste, - bude žiť a neuzrie smrť naveky.“ Ak teda viera v teba zachráni zúfajúcich, hľa, verím. Spas ma, lebo si mojím Bohom a Stvoriteľom. Nech sa mi započíta viera namiesto skutkov, Bože môj. Veď nenájdeš skutky, ktoré by sa mi započítali. Avšak, tá viera nech sa mi započíta namiesto nich, nech za mňa, zodpovedá, nech ma ospravedlní, nech ma učiní účastníkom tvojej večnej slávy. Nech ma neuchváti satan a nech sa nechváli Pane, že ma vytrhol z tvojich rúk a z tvojej ochrany. Či chcem, či nechcem, zachráň ma, môj Spasiteľu. Rýchlo sa poponáhľaj, lebo hyniem. Ty si mojím Bohom už od života mojej matky. Učiň, Pane, aby som ťa miloval tak, ako som kedysi miloval hriech, aby som pre teba pracoval horlivo, ako som predtým pracoval pre ľstivého satana. Odteraz chcem pracovať len pre teba, Pána a Boha svojho, Ježiša Krista, po všetky dni svojho života, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

DESIATA MODLITBA

Svätý anjel Kristov, pred tebou padám a prosím ťa, môj svätý ochranca, daný mi pri svätom krste na záchranu mojej duše a hriešneho tela. Svojou lenivosťou a zlými návykmi rozhneval som tvoju prečistú svetlosť a odohnal som ťa od seba svojimi hanebnými skutkami: lžou, klebetami, závisťou, posudzovaním, pohŕdaním, pýchou, ohováraním, lakomstvom, nečistotou, hnevom, skúposťou, zbytočnými rečami, zlými myšlienkami, hrdosťou a zúrivosťou a súhlasil som s každou telesnou žiadosťou. Ach, aké zlé je moje rozhodovanie! To, čo nerobí ani nerozumný dobytok, to robím ja, hriešnik! Ó svätý môj ochranca, ako len môžeš na mňa pozrieť alebo pristúpiť ku mne, takému hriešnikovi sťaby smradľavému psovi? Ako len môžem prosiť o odpustenie pre svoje mrzké, zlé a nešľachetné skutky, do ktorých upadám každý deň, každú noc a každú chvíľu? Ale prosím ťa a padám pred tebou, môj svätý ochranca, zmiluj sa nado mnou, svojím hriešnym služobníkom, buď mojím zástancom a pomocníkom proti zlému protivníkovi na príhovor svätých a pomôž mi stať sa účastníkom Božieho Kráľovstva so všetkými svätými na veky vekov. Amen.

JEDENÁSTA MODLITBA

Presvätá moja Vládkyňa, Bohorodička, svojimi svätými modlitbami odožeň odo mňa, svojho poníženého a nehodného služobníka, omrzenosť, zábudlivosť, nerozumnosť, bezstarostnosť a všetky poškvrnené, zlé a rúhavé myšlienky. Zbav ma zlých myšlienok a dojmov a vysloboď ma od všetkých neprístojných skutkov. Lebo požehnaná si od všetkých pokolení a tvoje presväté meno sa slávi na veky vekov. Amen.

POLNOČNÁ PIESEŇ K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Ospevujem tvoju priazeň, Vládkyňa, a prosím ťa, obdaruj môj rozum dobrom. Nauč ma kráčať v spravodlivosti, po cestách Kristových príkazov. Upevni ma v bdení a oslave, odožeň odo mňa spánok, ktorý na mňa zosiela slabé telo. Svojimi modlitbami roztrhaj povrazy pádov do hriechu, ktoré ma zväzujú, Božia Nevesta. Vo dne i v noci ma ochraňuj, zbav ma nepriateľov, ktorí ma nivočia. Rodička Boha, Darcu života, oživ mňa, zabitého hriechmi. Porodila si nezhasínajúce Svetlo, preto prosím, osvieť moju zaslepenú dušu. Predivný Palác Vládcu, učiň ma príbytkom Božského Ducha. Ty si zrodila Lekára, uzdrav dávne hriechy mojej duše. Nasmeruj mňa, zmietaného búrkou života, na cestu pokánia. Zbav ma večného ohňa a zlého červa i pekelnej priepasti, nedovoľ, aby som bol radosťou pre démonov, aj keď im, kvôli mnohým hriechom, patrím. Obnov ma, Nepoškvrnená, pretože som otrhaný bezcitnými hriechmi. Ochráň ma od všetkých múk a upros Vládcu všetkých. Urob ma hodným uzrieť nebeskú veselosť so všetkými svätými. Presvätá Panna, vyslyš hlas svojho nepotrebného služobníka. Daruj mi prúdy sĺz, Prečistá, na ošetrenie škvŕn mojej duše. Bez prestania ti prinášam stony srdca, pritúľ srdce, Vládkyňa. Prijmi moju modlitbu a prines ju milosrdnému Bohu. Ty si vznešenejšia ako anjeli, povznes ma nad starosti tohto sveta. Ty si nebeská sieň nosiaca Svetlo, vráť mi duchovnú priazeň. Zdvihnem ruky na chválu a ústa otvorím, i keď sú poškvrnené špinou, Nepoškvrnená. Zbav ma túžob, ktoré ničia dušu, prosiac Krista, veď jemu patrí česť a poklona, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Potom:

Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, * vždy blažená a nepoškvrnená, Matka nášho Boha. * Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička velebíme ťa. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj. Prepustenie: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen.

Utiereň

SPÄŤ NA OBSAH

K: Sláva svätej, jednopodstatnej, životodarnej a nedeliteľnej Trojici v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. (3x) Pane, otvor moje pery, a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. (2x)

ŠESŤŽALMIE Potom prednášame šesťžalmie, ale z praktických či pastoračných dôvodov je možné modliť sa iba jeden zo žalmov - ak je radový hlas 1. - Ž 3, 2. hlas - Ž 37, 3. hlas - Ž 62, 4. hlas - Ž 87, 5. hlas - Ž 102, 6., 7., 8. hlas - Ž 142.

Žalm 3

Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú! * Mnohí povstávajú proti mne. - Mnohí o mne hovoria: * „Boh mu nepomáha.“ - Ale ty, Pane, si môj ochranca, * moja Sláva: čo mi hlavu vztyčuje. - Hlasne som volal k Pánovi * a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. - A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som. * Prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. - Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. * Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. - Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári * a hriešnikom si zuby vylámal. - Pane, ty si naša spása. * Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie. - A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som. * Prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje.

Žalm 37

Nekarhaj ma, Pane, vo svojom rozhorčení * a netrestaj ma vo svojom hneve, - lebo tvoje šípy utkveli vo mne, * dopadla na mňa tvoja ruka. - Pre tvoje rozhorčenie niet na mojom tele zdravého miesta, * pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti. - Hriechy mi prerástli nad hlavu * a ťažia ma príliš sťa veľké bremeno. - Rany mi zapáchajú a hnisajú * pre moju nerozumnosť. - Zohnutý som a veľmi skľúčený, * smutne sa vlečiem celý deň. - Bedrá mi spaľuje horúčka * a moje telo je nezdravé. - Nevládny som a celý dobitý, * v kvílení srdca nariekam. - Pane, ty poznáš každú moju túžbu; * ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou. - Srdce mi búcha, sila ma opúšťa * i svetlo v očiach mi hasne. - Priatelia moji a moji známi odvracajú sa odo mňa pre moju biedu; * aj moji príbuzní sa ma stránia. - Tí, čo mi číhajú na život, nastavujú mi osídla, * a tí, čo mi stroja záhubu, rozchyrujú o mne výmysly a deň čo deň vymýšľajú úklady. - Ale ja som sťa hluchý, čo nečuje, * ako nemý, čo neotvára ústa. - Podobám sa človekovi, čo nepočuje * a čo nevie obvinenie vyvrátiť. - Pane, pretože v teba dúfam, * ty ma vyslyšíš, Pane, Bože môj. - A tak hovorím: „Nech sa už neradujú nado mnou; * a keď sa potknem, nech sa nevystatujú nado mňa.“ - Ja, pravda, už takmer padám * a na svoju bolesť myslím ustavične. - Preto vyznávam svoju vinu * a pre svoj hriech sa trápim. - Moji nepriatelia sú živí a stále mocnejší, * ba ešte pribudlo tých, čo ma nenávidia neprávom. - Za dobro sa mi odplácajú zlom a tupia ma za to, * že som konal dobre. - Neopúšťaj ma, Pane; * Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa. - Ponáhľaj sa mi na pomoc, * Pane, moja spása.- Neopúšťaj ma, Pane; * Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa. - Ponáhľaj sa mi na pomoc, * Pane, moja spása.

Žalm 62

Bože, ty si môj Boh, * už od úsvitu sa viniem k tebe. - Za tebou prahne moja duša, * za tebou túži moje telo; - ako vyschnutá, pustá zem bez vody, * tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu. - Veď tvoja milosť je lepšia než život; * moje pery budú ťa oslavovať. - Celý život ťa chcem velebiť * a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. - Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša * a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. - Na svojom lôžku myslím na teba, * o tebe rozjímam hneď za rána. - Lebo ty si mi pomáhal * a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. - Moja duša sa vinie k tebe, * ujímaš sa ma svojou pravicou. - Tí však, čo chcú môj život zahubiť, * zostúpia do hlbín zeme; - vydaní budú meču napospas, * stanú sa korisťou šakalov. - Kráľ sa však bude tešiť v Bohu, * chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho, lebo budú umlčané ústa klamárov. - O tebe rozjímam hneď za rána. Lebo ty si mi pomáhal * a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.

(toto Sláva: I teraz: prednášame iba ak sa modlíme všetky žalmy) Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x); bez poklôn Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva: I teraz:

Žalm 87

Pane, ty Boh mojej spásy, * dňom i nocou volám k tebe. - Kiež prenikne k tebe moja modlitba, * nakloň svoj sluch k mojej prosbe. - Moja duša je plná utrpenia * a môj život sa priblížil k ríši smrti. - Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu, * majú ma za človeka, ktorému niet pomoci. - Moje lôžko je medzi mŕtvymi, * som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch, - na ktorých už nepamätáš, * lebo sa vymanili z tvojej náruče. - Hádžeš ma do hlbokej priepasti, * do temravy a tône smrti. - Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, * svojimi prívalmi si ma zaplavil. - Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi. * Uväznený som a vyjsť nemôžem, aj zrak mi slabne od zármutku. - K tebe, Pane, volám deň čo deň * a k tebe ruky vystieram. - Či mŕtvym budeš robiť zázraky? * A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť? - Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote * a na mieste zániku o tvojej vernosti? - Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch * a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti? - Ale ja, Pane, volám k tebe, * včasráno prichádza k tebe moja modlitba. - Prečo ma, Pane, odháňaš? * Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár? - Biedny som a umieram od svojej mladosti, * vyčerpaný znášam tvoje hrôzy. - Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil * a zlomili ma tvoje hrozby. - Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava * a zvierajú ma zovšadiaľ. - Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, * len tma je mi dôverníkom. - Pane, ty Boh mojej spásy, * dňom i nocou volám k tebe. - Kiež prenikne k tebe moja modlitba, * nakloň svoj sluch k mojej prosbe.

Žalm 102

Dobroreč, duša moja, Pánovi * a celé moje vnútro jeho menu svätému. - Dobroreč, duša moja, Pánovi * a nezabúdaj na jeho dobrodenia. - Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, * on lieči všetky tvoje neduhy; - on vykupuje tvoj život zo záhuby, * on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou; - on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, * preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi. - Pán koná spravodlivo * a prisudzuje právo všetkým utláčaným. - Mojžišovi zjavil svoje cesty * a synom Izraela svoje skutky. - Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a dobrotivý nesmierne. - Nevyčíta nám ustavične naše chyby * ani sa nehnevá naveky. - Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov * ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. - Lebo ako vysoko je nebo od zeme, * také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. - Ako je vzdialený východ od západu, * tak vzďaľuje od nás našu neprávosť. - Ako sa otec zmilúva nad deťmi, * tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. - Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; * pamätá, že sme iba prach. - Ako tráva sú dni človeka, * odkvitá sťa poľný kvet. - Ledva ho vietor oveje, už ho niet, * nezostane po ňom ani stopa. - No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť * voči tým, čo sa ho boja, - a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, * tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich. - Pán si pripravil trón v nebesiach; * kraľuje a panuje nad všetkými. - Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, * udatní hrdinovia, čo počúvate jeho slová a plníte jeho príkazy. - Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, * jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. - Dobrorečte Pánovi, všetky jeho diela, všade, kde on panuje. * Dobroreč, duša moja, Pánovi.- Všade, kde on panuje. * Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Žalm 142

Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, * pre svoju spravodlivosť ma vyslyš. - A svojho služobníka na súd nevolaj, * veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou. - Nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi, * do temnôt ma vrhá ako dávno mŕtveho. - Duch sa mi zmieta v úzkostiach; * v hrudi mi srdce meravie. - Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam * a uvažujem o dielach tvojich rúk. - Vystieram k tebe ruky, * za tebou dychtím ako vyprahnutá zem. - Rýchle ma vyslyš, Pane, * lebo už klesám na duchu. - Neskrývaj predo mnou svoju tvár, * aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu. - Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, * lebo sa spolieham na teba. - Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, * veď svoju dušu dvíham k tebe. - Pred nepriateľmi ma zachráň; * Pane, k tebe sa utiekam. - Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh; * na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch. - Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive; * pretože si spravodlivý, vyveď ma z úzkosti. - Vo svojom milosrdenstve znič mojich nepriateľov, * zahub všetkých, čo ma sužujú, veď ja som tvoj služobník. - Pre svoju spravodlivosť ma vyslyš * a svojho služobníka na súd nevolaj. - Pre svoju spravodlivosť ma vyslyš * a svojho služobníka na súd nevolaj. - Na správnu cestu * nech ma vedie tvoj dobrý duch.

Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Modlime sa v pokoji k Pánovi. Ľ: Pane, zmiluj sa. (po každej prosbe) Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi. Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi. Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi. Za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi. Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu (povie meno), za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud modlime sa k Pánovi. Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime sa k Pánovi. Za toto mesto (alebo Za túto obec alebo Za tento svätý dom), za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlime sa k Pánovi. Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy modlime sa k Pánovi. Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu modlime sa k Pánovi. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze modlime sa k Pánovi. Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Ľ: Tebe, Pane. K: Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen.

K: Aleluja, aleluja, aleluja. (ľud opakuje po každom verši na 4. hlas) Verše: Svojou dušou dychtím po tebe v noci, Bože, lebo tvoje prikázania osvecujú celú zem. Učte sa spravodlivosti, obyvatelia zeme. Závisť zničí ľudí nepolepšiteľných. Potrestal si zlých, Pane, potrestal si mocných zeme.

Trojičné piesne, 8. hlas

Svoje srdcia dvíhame k nebesám, * a tak napodobňujeme anjelské šíky. * Padnime s bázňou pred Sudcom * a spievajme víťaznú chválu: * Svätý, svätý, svätý si, Bože náš, ** na príhovor svojho Predchodcu zmiluj sa nad nami.

Sláva:

Cherubíni ťa nemôžu vidieť, * lietajú a s radosťou spievajú trojsvätým hlasom božskú pieseň. * S nimi aj my ti spievame: * Svätý, svätý, svätý si, Bože náš, * na príhovor všetkých svojich svätých, zmiluj sa nad nami.

I teraz:

Skľúčení množstvom svojich hriechov * nemôžeme ani len vzhliadnuť k nebeským výšinám, * ale svoju dušu i telo skláňame pred tebou * a s anjelmi ti spievame pieseň: * Svätý, svätý, svätý si, Bože náš, * na príhovor Bohorodičky, zmiluj sa nad nami.

KATIZMA 11

Žalm 77

Počúvaj, ľud môj, moju náuku, * nakloň sluch k slovám mojich úst. - Otvorím svoje ústa v podobenstvách, * vyrozprávam starodávne tajomstvá. - Čo sme počuli a poznali * a čo nám rozprávali naši otcovia, - nezatajíme pred ich synmi; ďalším pokoleniam vyrozprávame * slávne a mocné skutky Pánove a zázraky, ktoré urobil. - Jakubovi dal nariadenie a pre Izraela vyhlásil za zákon, * aby to, čo prikázal našim otcom, zvestovali svojim synom; - majú to vedieť aj ďalšie pokolenia, * synovia, ktorí sa narodia. - Oni prídu a vyrozprávajú svojim deťom, * aby svoju dôveru vkladali v Boha, - aby nezabúdali na Božie diela * a zachovávali jeho príkazy; - aby neboli ako ich otcovia, * vzdorné a zatvrdnuté pokolenie, - pokolenie nestáleho srdca, * ktorého duch nebol verný Bohu. - Synovia Efraima, obratní lukostrelci, * v deň bitky utiekli. - Nezachovávali zmluvu s Bohom * a odopreli kráčať podľa jeho zákona. - Zabudli na jeho činy * a na zázraky, ktoré im ukázal. - Pred zrakom ich otcov divy vykonal * v krajine egyptskej, na pláni taniskej. - Rozdvojil more a previedol ich cezeň, * vody postavil ako val. - Vo dne ich viedol oblakom, * za noci žiarou ohnivou. - Rozštiepil skalu na púšti * a napojil ich vodou ako z prívalu. - Potokom dal vytrysknúť zo skaly * a vody nechal ako rieky tiecť. - Ale oni proti nemu ďalej hrešili, * na stepi popudzovali k hnevu Najvyššieho. - Pokúšali Boha vo svojom srdci, * dychtivo sa dožadovali pokrmu. - Proti Bohu reptali * a vraveli: „Či Boh môže pripraviť stôl aj na púšti?” - A on naozaj udrel na skalu a voda vytiekla, * a potoky sa rozliali. - A či on môže aj chlieb dať * a svojmu ľudu mäso obstarať?” - Počul to Pán a hnevom zahorel, oheň vzplanul proti Jakubovi * a hnev vzkypel proti Izraelovi. - Lebo nedôverovali Bohu * a nedúfali v jeho pomoc. - Rozkázal teda horným oblakom * a otvoril brány nebies; - a pršala im manna za pokrm * a dal im chlieb z neba. - Človek jedol chlieb anjelský; * pokrmu im dal dosýta. - Z oblohy vyburcoval vietor východný, * svojou mocou priviedol vietor od juhu - a spustil sa na nich dážď mäsa ako prach, * okrídlené vtáky ako morský piesok. - Padali doprostred ich tábora, * okolo stanov. - Nuž jedli a nasýtili sa nadmieru, * splnil im, čo si žiadali. - Ešte boli zachvátení svojou žiadostivosťou, * ešte mali pokrm v ústach, - keď proti nim vzplanul Boží hnev, popredných mužov pozabíjal * a zničil výkvet Izraela. - Ale oni ďalej hrešili * a neverili v jeho zázraky. - Ich dni ukončil ako dych, * ich roky náhlou smrťou. - Keď na nich smrť zoslal, vtedy ho hľadali, * obrátili sa a na úsvite prichádzali k nemu. - Rozpamätali sa, že Boh je ich pomoc, * že Najvyšší, Boh, je ich záchranca. - No podvádzali ho svojimi ústami, * svojím jazykom ho klamali. - Ich srdcia neboli k nemu úprimné * ani jeho zmluve neboli verní. - On sa predsa zľutoval * a odpustil im vinu a nezničil ich. - Často svoj hnev potlačil * a nedal celkom vzplanúť svojmu rozhorčeniu. - Veď pamätal, že sú len ľudia, * závan, ktorý sa rozplynie a nevráti. - Koľko ráz ho na púšti popudzovali * a k hnevu na stepi podnecovali. - Znova a znova pokúšali Boha * a roztrpčovali svätého Izraela. - Už nepamätali na jeho činy * ani na deň, v ktorý ich vyslobodil z rúk utláčateľov. - V Egypte urobil svoje znamenia, * svoje zázraky na pláni taniskej. - Na krv premenil ich rieky a potoky, * že už nemali čo piť. - Zoslal na nich komáre, aby ich štípali, * žaby, aby ich trápili. - Ich úrodu vydal húseniciam napospas * a kobylkám plody ich námahy. - Vinice im zbil ľadovcom * a moruše mrazom. - Ľadovcu vydal ich dobytok, * ich čriedy bleskom ohnivým. - Zoslal na nich oheň svojho hnevu, * rozhorčenie, hrôzu a strach ako poslov skazy. - Uvoľnil cestu svojmu hnevu, neušetril ich od smrti, * ich život vydal moru napospas. - Pobil všetko prvorodené v Egypte, * prvotiny mužskej sily v stanoch Chámových. - Svoj ľud však ako ovce vyviedol * a viedol ako stádo po púšti. - Viedol ich bezpečne a nemali strach, * ich nepriateľov však more pokrylo. - A priviedol ich do svojej svätej zeme, * na vrch, čo získala jeho pravica. - Pred nimi vyhnal kmene pohanské, meračským lanom im rozdelil dedičnú krajinu * a v stanoch pohanov dal bývať kmeňom izraelským. - Ale oni pokúšali a popudzovali Najvyššieho, Boha, * a nezachovávali jeho príkazy. - Odpadávali a boli neverní ako ich otcovia, * sklamali ako pokazený luk. - Rozhnevali ho obradmi na výšinách * a svojimi modlami vzbudili jeho žiarlivosť. - Počul to Boh a rozhneval sa, * a na Izraela veľmi zanevrel. - Opustil príbytok v Silo, * stánok, v ktorom prebýval medzi ľuďmi. - Vydal svoju silu do zajatia, * do rúk nepriateľa svoju nádheru. - Svoj ľud vydal meču napospas * a hnevom zahorel proti svojmu dedičstvu. - Ich mládencov pohltil oheň, * ich panny sa nemohli zasnúbiť. - Kňazi padli pod mečom * a ich vdovy nemal kto oplakať. - Pán sa však prebral ako zo spánku, * ako hrdina vínom zmorený. - Porazil utekajúcich nepriateľov, * pokryl ich večnou potupou. - Zavrhol stánok Jozefov * ani Efraimov kmeň si nezvolil, - lež vyvolil si kmeň Júdov, * vrch Sion, ten si obľúbil. - A vystavil si svätyňu ako nebo vysokú, * ako zem, ktorú upevnil naveky. - A vyvolil si svojho sluhu Dávida, * od čriedy oviec ho vyzdvihol, - vzal si ho od oviec, čo majú mláďatá, * aby pásol Jakuba, jeho ľud, a Izraela, jeho dedičstvo. - A on ich pásol so srdcom bez úhony * a viedol ich rukou skúsenou.

Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x) Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva: I teraz:

Žalm 78

Bože, pohania vtrhli do tvojho dedičstva, * poškvrnili tvoj svätý chrám a Jeruzalem obrátili na rumy. - Mŕtvoly tvojich služobníkov dali za pokrm vtákom lietavým * a divej zveri dávali telá tvojich svätých. - Rozlievali ich krv ako vodu * vôkol Jeruzalema a nemal ich kto pochovať. - Susedia nás začali potupovať * a okolití ľudia haniť a vysmievať. - Dokedy ešte, Pane? Chceš sa hnevať naveky? * Či tvoje rozhorčenie bude blčať sťa oheň? - Svoj hnev vylej na pohanov, ktorí ťa neuznávajú, * a na kráľovstvá, ktoré nevzývajú tvoje meno. - Veď pohltili Jakuba * a spustošili jeho obydlia. - Zabudni na hriechy našich otcov; * príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, lebo sme veľmi úbohí. - Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, a vysloboď nás; * a pre svoje meno odpusť nám hriechy. - Prečo majú pohania hovoriť: * „Kdeže je ten ich Boh?” - Nech sa pred našimi očami na pohanoch ukáže * pomsta za vyliatu krv tvojich služobníkov. - Nech dôjde k tebe nárek zajatých; * silou svojho ramena zachovaj synov smrti nažive. - A našim susedom vráť sedemnásobne do lona potupu, * ktorou pohanili teba, Pane. - Ale my, tvoj ľud a ovce tvojej pastviny, * chceme ťa zvelebovať naveky a z pokolenia na pokolenie hlásať tvoju slávu.

Žalm 79

Pastier Izraela, * čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj! - Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa * pred Efraimom, Benjamínom a Manassesom. - Vzbuď svoju moc * a príď nás zachrániť. - Bože, obnov nás, * rozjasni svoju tvár a budeme spasení. - Pane, Bože zástupov, * dokedy sa budeš hnevať na modlitby svojho ľudu? - Kŕmil si nás ako chlebom slzami * a slzami si nás napájal v hojnosti. - Dopustil si, že sa pre nás svária naši susedia * a naši nepriatelia si z nás robia posmech. - Bože zástupov, obnov nás, * rozjasni svoju tvár a budeme spasení. - Z Egypta si preniesol vinicu, * pohanov si vyhnal a vysadil si ju. - Pôdu si pripravil pre ňu, * zasadil si jej korene a zaplnila krajinu. - Svojou tôňou pokryla úbočia * a Božie cédre ratolesťami. - Svoje výhonky vystrela až k moru, * až po rieku Eufrat svoje letorasty. - Prečo si zbúral jej ohradu * a oberajú z nej všetci, čo idú okolo? - Diviak lesný ju rozrýva * a pasie sa na nej poľná zver. - Bože zástupov, vráť sa, * zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu. - A chráň ju, veď ju vysadila tvoja pravica, * chráň i výhonok, ktorý si si vypestoval. - Tí, čo ju vypálili od koreňa, * pred hrozbou tvojej tváre zahynú. - Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici, * nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil. - Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote, * a budeme vzývať tvoje meno. - Pane, Bože zástupov, obnov nás, * rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Žalm 80

Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha, * jasajte Bohu Jakubovmu. - Vezmite harfy, udrite na bubon, * na ľúbu lýru a citaru. - Zatrúbte rohom pri nove mesiaca * i pri jeho splne v deň našej slávnosti. - Lebo také je nariadenie pre Izrael * a zákon Boha Jakubovho. - Taký príkaz dal Jozefovi, * keď vychádzal z krajiny egyptskej; počul som reč mne neznámu: - „Z jeho pliec som sňal bremeno * a z jeho rúk ťažký kôš. - V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa, * za clonou búrky som ťa vypočul, vyskúšal som ťa pri vodách meríbskych. - Počúvaj , ľud môj, svedčím proti tebe, * kiež by si ma poslúchol, Izrael. - Nebudeš mať iného boha * ani sa nebudeš klaňať bohu cudziemu. - Veď ja som Pán, tvoj Boh, * ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny; otvor si ústa a ja ti ich naplním. - Ale môj ľud nepočúval na môj hlas * a Izrael nedbal o mňa. - Preto som ich ponechal v tvrdosti ich srdca: * nech si len idú za svojimi preludmi. - Keby ma môj ľud bol poslúchol, * keby bol Izrael kráčal mojimi cestami, - ihneď by som bol jeho nepriateľov pokoril * a jeho utláčateľov svojou rukou pritlačil. - Zaliečali by sa mu nepriatelia Pánovi * a ich osud by trval naveky. - Kŕmil by som ho jadrom pšeničným * a sýtil medom zo skaly.”

Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x) Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva: I teraz:

Žalm 81

Vstáva Boh v zhromaždení Božom, * uprostred bohov koná súd. - Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo * a nadržiavať hriešnikom? - Prisúďte právo bedárom a sirotám, * spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným. - Ratujte chudobného * a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika... - Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách, * hýbu sa všetky základy zeme. - I povedal som: „Ste bohmi, * všetci ste synmi Najvyššieho.” - Ale aj vy, ako každý človek, umriete, * padnete ako každý velikáš. - Vstaň, Bože, a súď zem, * lebo všetky národy sú tvojím dedičstvom.

Žalm 82

Bože, neodpočívaj a nemlč, * nebuď ticho, Bože, - lebo, hľa, tvoji nepriatelia zúria * a dvíhajú hlavu tí, čo ťa nenávidia. - Spriadajú úskočné plány proti tvojmu ľudu * a radia sa proti tým, ktorých ty chrániš. - Hovoria si: „Poďte, vyhubme ich, aby neboli národom, * aby sa meno Izraela už ani nespomenulo.” - Tak sa jednomyseľne dohovorili, * proti tebe uzavreli zmluvu: - stany Edomu a Izraelčania, Moab a Agarénčania, * Gebal, Amon a Amalek, Filištínsko s obyvateľmi Týru. - Ba aj Asýrsko sa k nim pridalo; * stali sa pomocou synom Lotovým. - Urob im to, čo Madiánčanom a Sisarovi, * čo Jabinovi pri potoku Kišon; - pohynuli pri Endore * a stali sa hnojivom zeme. - S ich kniežatami nalož ako s Orebom a Zebom * a so všetkými ich vojvodcami ako so Zebeeom a Salmanom, - ktorí povedali: * „Zaujmime dedičné Božie pastviny!” - Bože môj, daj, nech sú ako páperie, * ako plevy vo vetre, - ako požiar, čo lesy spaľuje, * a ako plameň stravujúci hory; - tak ich prenasleduj svojou búrkou * a vydes ich svojou víchricou. - Hanbou im prikry tvár * a budú hľadať tvoje meno, Pane. - Nech sa hanbia a desia na veky vekov, * nech sa hanbia a hynú. - Nech poznajú, že tvoje meno je Pán, * že ty jediný si najvyšší nad celou zemou.

Žalm 83

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov; * túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. - Moje srdce i moje telo * vznášajú sa k Bohu živému. - Veď aj vrabec si nájde príbytok * a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá: - tvoje oltáre, Pane zástupov, * môj kráľ a môj Boh. - Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome * a bez prestania ťa velebia. - Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, * keď sa chystá na svätú púť. - Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, * lebo ranný dážď ho odeje požehnaním. - Stúpajú a síl im stále pribúda, * až na Sione uvidia Boha najvyššieho. - Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu, * vypočuj ma, Bože Jakubov. - Bože, náš ochranca, pohliadni * a pozri na tvár svojho pomazaného. - Jeden deň v tvojich nádvoriach * je lepší než iných tisíce. - Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha, * ako prebývať v stanoch hriešnikov. - Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; * neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti. - Pane zástupov, * blažený človek, čo sa spolieha na teba.

Žalm 84

Pane, svojej krajine si preukázal milosť, * Jakuba si zbavil poroby. - Svojmu ľudu si odpustil vinu * a zakryl si všetky jeho hriechy. - Všetok hnev si v sebe potlačil * a zmiernil svoje rozhorčenie. - Obnov nás, Bože, naša spása, * a odvráť od nás svoj hnev. - Vari sa chceš hnevať na nás naveky * a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať? - Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, * aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať? - Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo * a daj nám svoju spásu. - Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; * on ohlási pokoj svojmu ľudu - a svojim svätým * a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. - Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, * a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. - Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, * spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. - Vernosť vyrastie zo zeme, * spravodlivosť zhliadne z neba. - Veď Pán dá požehnanie * a svoje plody vydá naša zem. - Pred ním bude kráčať spravodlivosť * a po stopách jeho krokov spása.

Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi. Ľ: Pane, zmiluj sa. Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Ľ: Tebe, Pane. K: Lebo ty vládneš a tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen.

1. SEDALEN, 8. hlas

Duša moja, mysli na hrozný deň súdu, * ako by si sa zapáčila prichádzajúcemu Sudcovi, * lebo on ťa môže spravodlivo odsúdiť. * Preto už teraz volaj: * Zmiluj sa nado mnou, Pane.

Sláva: I teraz: 8. hlas: Bohorodička, pevný základ viery * i dôstojný dar pre naše duše, teba oslavujeme: * „Raduj sa, lebo si do svojho života prijala Krista. * Raduj sa, nádej všetkých končín zeme. * Raduj sa, zástankyňa ubiedených. * Raduj sa, Matka bez muža.“

KATIZMA 12

Žalm 85

Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, * lebo som biedny a chudobný. - Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný; * zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba. - Zmiluj sa, Pane, nado mnou, * veď k tebe volám deň čo deň. - Obveseľ, Pane, svojho sluhu, * veď k tebe dvíham svoju dušu. - Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý, * a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú. - Pane, počuj moju modlitbu, * všimni si hlas mojej úpenlivej prosby. - V deň svojho súženia volám k tebe, * lebo ty ma vyslyšíš. - Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, * a nič sa nevyrovná tvojim dielam. - Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe * a budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať. - Lebo si veľký a robíš zázraky, * iba ty si Boh. - Ukáž mi, Pane, svoju cestu * a budem kráčať v tvojej pravde. - Daj, aby moje srdce bolo prosté * a malo bázeň pred tvojím menom. - Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, * a tvoje meno oslavovať naveky. - Veď si bol ku mne veľmi milostivý * a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti. - Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život; * nechceli ťa mať pred očami. - No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, * zhovievavý, veľmi milostivý a verný. - Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou; * daj silu svojmu služobníkovi, zachráň syna svojej služobnice. - Nech som dôkazom tvojej dobroty, * aby moji nenávistníci s hanbou videli, - že ty, Pane, si mi pomohol * a že si ma potešil.

Žalm 86

Základy má na posvätných vrchoch; * brány Siona miluje Pán nad všetky stany Jakuba. - Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie. * Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú; - Filištínci, Týrčania a Etiópčania: * tí všetci sa tam zrodili. - A o Sione sa bude hovoriť: „Ten i tamten sa na ňom narodil * a sám Najvyšší mu dal pevné základy.” - Pán zaznačí do knihy národov: * „Títo sa tam zrodili.” - A spievajú ako pri tanci: * „V tebe sú všetky moje pramene.”

Žalm 87

Pane, ty Boh mojej spásy, * dňom i nocou volám k tebe. - Kiež prenikne k tebe moja modlitba, * nakloň svoj sluch k mojej prosbe. - Moja duša je plná utrpenia * a môj život sa priblížil k ríši smrti. - Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu, * majú ma za človeka, ktorému niet pomoci. - Moje lôžko je medzi mŕtvymi, * som ako tí, čo padli a odpočívajú v hroboch, - na ktorých už nepamätáš, * lebo sa vymanili z tvojej náruče. - Hádžeš ma do hlbokej priepasti, * do temravy a tône smrti. - Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, * svojimi prívalmi si ma zaplavil. - Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi. * Uväznený som a vyjsť nemôžem, aj zrak mi slabne od zármutku. - K tebe, Pane, volám deň čo deň * a k tebe ruky vystieram. - Či mŕtvym budeš robiť zázraky? * A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť? - Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote * a na mieste zániku o tvojej vernosti? - Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch * a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti? - Ale ja, Pane, volám k tebe, * včasráno prichádza k tebe moja modlitba. - Prečo ma, Pane, odháňaš? * Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár? - Biedny som a umieram od svojej mladosti, * vyčerpaný znášam tvoje hrôzy. - Cezo mňa sa tvoj hnev prevalil * a zlomili ma tvoje hrozby. - Deň čo deň ma obkľučujú ako záplava * a zvierajú ma zovšadiaľ. - Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, * len tma je mi dôverníkom.

Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x) Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva: I teraz:

Žalm 88

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; * po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. - Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.” * Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. - Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, * svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal: - „Naveky zaistím tvoj rod * a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.” - Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia * a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. - Lebo kto nad oblakmi je roveň Pánovi? * Kto sa z Božích synov podobá Pánovi? - Boh, ktorý v zhromaždení svätých budí strach, * je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú. - Pane, Bože zástupov, kto je ako ty? * Mocný si, Pane, a pravda je u teba. - Ty vládneš nad neskrotným morom * a zmierňuješ jeho vlnobitie. - Rahaba si pošliapal ako raneného, * svojich nepriateľov si rozprášil silou ramena. - Tvoje je nebo a tvoja je zem, * svet i jeho bohatstvo si ty založil. - Sever i juh si ty utvoril, * Tábor a Hermon sa z tvojho mena radujú. - Mocné je tvoje rameno, * pevná je tvoja ruka a tvoja pravica vztýčená. - Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu, * milosť a pravda kráčajú pred tvojou tvárou. - Blažený ľud, ktorý vie jasať! * Kráča vo svetle tvojej tváre, Pane; - deň čo deň sa raduje z tvojho mena * a honosí sa tvojou spravodlivosťou. - Lebo ty si jeho sila a nádhera, * a tvojou priazňou sa dvíha naša moc. - Veď náš vladár patrí Pánovi * a náš kráľ Izraelovmu svätému. - Raz si vo videní prehovoril k svojim svätým a povedal si: * „Bohatierovi som pomoc poskytol a vyvoleného z ľudu som povýšil. - Našiel som svojho služobníka Dávida, * pomazal som ho svojím svätým olejom. - Pevne ho bude držať moja ruka * a posilňovať moje rameno. - Nezaskočí ho nepriateľ * ani zlosyn ho nepokorí. - Nepriateľov pred jeho zrakom rozmliaždim * a rozdrvím tých, čo cítia voči nemu nenávisť. - S ním bude moja vernosť a milosť, * a v mojom mene povznesie sa jeho moc. - Položím jeho ruku na more * a na rieky jeho pravicu. - On bude volať ku mne: „Ty si môj otec, * môj Boh a útočisko mojej spásy.” - A ja ho ustanovím za prvorodeného, * za najvyššieho medzi kráľmi zeme. - Naveky mu svoju milosť zachovám * a pevná bude moja zmluva s ním. - Jeho rod udržím naveky * a jeho trón bude ako dni nebies. - No keď raz jeho synovia môj zákon opustia * a nebudú kráčať podľa mojich príkazov, - keď moje ustanovenia znesvätia * a nezachovajú moje predpisy, - potom ich priestupok trstenicou potrescem * a ich neprávosť korbáčom. - Ale priazeň mu neodopriem * a neporuším svoju vernosť. - Svoju zmluvu neznesvätím * a nezruším výroky svojich úst. - Raz navždy som na svoju svätosť prisahal, * nesklamem Dávida. - Jeho rod bude trvať naveky * a predo mnou sa ako slnko bude vznášať jeho trón; - a navždy bude pevný sťa luna, * verný svedok na oblohe. - A predsa si ho odmietol a zavrhol, * nahneval si sa na svojho pomazaného. - Rozlomil si zmluvu so svojím sluhom, * do prachu si zhodil jeho korunu, - všetky jeho múry si rozbúral * a na trosky si premenil jeho pevnosti. - Plienili ho všetci, čo išli okolo, * a na posmech vyšiel u susedov. - Povýšil si pravicu jeho utláčateľov, * všetkým nepriateľom si spôsobil radosť. - Ostrie jeho meča si otupil * a nepomáhal si mu pri boji. - Jeho lesku si urobil koniec * a na zem si povalil jeho trón. - Skrátil si dni jeho mladosti, * zahrnul si ho hanbou. - Ako dlho ešte, Pane? Navždy sa budeš ukrývať? * Tvoj hnev bude blčať sťa oheň? - Spomeň si, aké krátke je moje trvanie, * akých pominuteľných si utvoril všetkých synov ľudských! - Ktorýže človek môže žiť naveky a smrť neuzrieť, * kto môže vyviaznuť z pazúrov smrti? - Kdeže sa, Pane, podela tvoja dávna priazeň, * ako si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? - Spomeň si, Pane, na potupu svojich služobníkov, * ktorá sa nakopila v mojom lone od mnohých národov, - ktorou, Pane, potupovali tvoji nepriatelia, * ktorou potupovali kročaje tvojho pomazaného. - Nech je zvelebený Pán naveky. * Staň sa. Amen.

Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x) Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva: I teraz:

Žalm 89

Pane, stal si sa nám útočiskom * z pokolenia na pokolenie. - Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, * ty, Bože, si od vekov až naveky. - Človeka vraciaš do prachu * a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!” - Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, * a ako jedna nočná stráž. - Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; * sú ako bylina v rozpuku: - ráno kvitne a rastie, * večer vädne a usychá. - Hynieme vskutku pre tvoj hnev * a desí nás tvoje rozhorčenie. - Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak * a pred jas svojej tváre naše tajné chyby. - V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni * a naše roky plynú ako vzdych. - Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov * a ak sme pri sile, osemdesiat. - No zväčša sú len trápením a trýzňou, * ubiehajú rýchlo a my odlietame. - Kto pozná silu tvojho hnevu * a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie? - A tak nás nauč rátať naše dni, * aby sme našli múdrosť srdca. - Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? * Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. - Hneď zrána nás naplň svojou milosťou * a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života. - Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, * za roky, keď sme okusovali nešťastie. - Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom * a ich deťom tvoja nádhera. - Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; * upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

Žalm 90

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva * a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, - povie Pánovi: „Ty si moje útočisko a pevnosť moja; * v tebe mám dôveru, Bože môj.“ - Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov * a zo zhubného moru. - Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. * Jeho pravda je štítom a pancierom, - nebudeš sa báť nočnej hrôzy * ani šípu letiaceho vo dne, - ani moru, čo sa tmou zakráda, * ani nákazy, čo pustoší na poludnie. - I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, * teba nezasiahne. - Budeš sa môcť dívať vlastnými očami * a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. - Lebo tvojím útočiskom je Pán, * za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. - Nestihne ťa nijaké nešťastie * a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, - lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, * aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. - Na rukách ťa budú nosiť, * aby si si neuderil nohu o kameň. - Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, * leva i draka rozšliapeš. - Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, * ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. - Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším * a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. - Obdarím ho dlhým životom * a ukážem mu svoju spásu.

Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi. Ľ: Pane, zmiluj sa. Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Ľ: Tebe, Pane. K: Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen.

2. SEDALEN, 8. hlas

Ako hriešna žena padám pred tebou, Pane, * a pokorne prosím o odpustenie. * Namiesto vonného oleja ti prinášam slzy, * ktoré pramenia zo skrúšeného srdca. * Ty, Spasiteľu, si sa zmiloval nad hriešnicou, * prosím ťa, aj mne odpusť všetky hriechy. * Podobne ako ona volám: * Zachráň ma pred nerozumnými skutkami.

Sláva: I teraz: 8. hlas: Nepoškvrnená Panna, Matka Krista Boha, * prosím ťa, uzdrav neduhy mojej duše. * Vypros mi odpustenie všetkých hriechov, * lebo uznávam, že som ich nerozumne vykonal. * Beda mi, lebo som poškvrnil dušu * a prehrešil som sa proti vlastnému telu. * Čo len urobím vtedy, * keď anjeli odnímu moju dušu od pozemského tela? * Bohorodička, vtedy buď mojou pomocnicou a zástankyňou, * lebo okrem teba nemám inej nádeje.

Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva: I teraz:

Žalm 50

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. - Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu. - Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou. - Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, - aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku * a nestranný vo svojom súde. - Naozaj som sa v neprávosti narodil * a hriešneho ma počala moja mať. - Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * a v samote mi múdrosť zjavuješ. - Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * umy ma a budem belší ako sneh. - Daj, aby som počul radosť a veselosť, * a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. - Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * a zotri všetky moje viny. - Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného. - Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého. - Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty. - Poučím blúdiacich o tvojich cestách * a hriešnici sa k tebe obrátia. - Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia * a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. - Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. - Veď ty nemáš záľubu v obete * ani žertvu neprijmeš odo mňa. - Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. - Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema. - Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; * potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

PIESEŇ 1.

Irmos: Stal sa mi pomocníkom a ochrancom, na moju spásu. On je môj Boh, budem ho oslavovať, on je Boh môjho otca, budem ho vyvyšovať, lebo sa veľmi preslávil. Verš: Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. (Pred každým tropárom spievame tento, resp. posledný daný refrén. Veľkú poklonu konáme iba po verši Zmiluj sa nado mnou:) Odkiaľ začnem oplakávať skutky svojho biedneho života? Aký počiatok dám terajšiemu náreku, Kriste? Ale ty, ako milosrdný, daruj mi odpustenie hriechov. Choď, úbohá duša, so svojím telom, vyznaj sa Budovateľovi všetkých, ostaň ďaleko od predošlej nerozumnosti a v pokání prines Bohu slzy. Napodobnil som priestupok prvostvoreného Adama a spoznal som sa vyzlečený z Boha, večného kráľovstva a šťastia, kvôli mojim hriechom. Beda mi, úbohá duša! Prečo si sa pripodobnila prvej Eve? Zle si videla a horko si sa zranila, dotkla si sa stromu a trúfalo si ochutnala nerozumný pokrm. Miesto hmatateľnej Evy pomyslenou Evou sa mi stala vášnivá myšlienka v tele, ktorá sľubuje rozkoš, ale okusuje vždy len horký nápoj. Adam bol právom vyhnaný z raja, lebo nezachoval tvoj jediný príkaz, Spasiteľu. Čo však čaká mňa, ktorý vždy odmietam tvoje slová života? Vykonal som Kainovu vraždu, pre svoju svojvôľu som sa stal vrahom svedomia svojej duše. Oživiac telesnosť bojoval som proti nemu svojimi zlými skutkami. Ábelovej spravodlivosti som sa nepripodobnil, Ježišu, nikdy som ti nepriniesol príjemný dar, ani Boží skutok, ani čistú obeť, ani bezúhonný život. Ako Kain, tak aj my, úbohá duša, priniesli sme spolu Pôsobiteľovi všetkého nečisté skutky, poškvrnenú obetu a neužitočný život, a tým sme sa odsúdili. Oživil si hlinu, Staviteľu, dal si mi mäso a kosti, dych a život. Tvorca môj, Záchranca a Sudca môj, kajám sa, prijmi ma. Odkrývam pred tebou, Spasiteľu, hriechy, ktoré som urobil, i rany mojej duše a môjho tela, ktoré mi v mojom vnútri zločinne naložili vražedné myšlienky. Hoci som zhrešil, Spasiteľu, viem, že miluješ človeka, vychovávaš ho s láskou a vrúcne sa zmilúvaš. Voláš zablúdeného a keď vidíš jeho slzy, utekáš k nemu ako otec. Som hodený pred tvoje brány, Spasiteľu, aspoň teraz v starobe ma neodožeň naprázdno do pekla, ale ešte pred koncom mi ako Milovník človeka daruj odpustenie hriechov. Vpadol som medzi zbojníkov svojimi myšlienkami, celý som teraz od nich dobitý, som plný rán, ale ty sám, Kriste Spasiteľu, zastaň sa ma a uzdrav ma. Zďaleka ma videl kňaz a obišiel ma, aj levita ma videl nahého v nešťastí a odvrátil zrak. Ale ty, Ježišu, ktorý si zažiaril z Márie, zastaň sa ma a zľutuj sa nado mnou. Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy všetkých, zlož zo mňa ťažké bremeno hriechov, a ako milosrdný daruj mi slzy dojatia. Je čas pokánia a ja prichádzam k tebe, svojmu Stvoriteľovi: zlož zo mňa ťažké bremeno hriechov, a ako milosrdný daruj mi slzy dojatia. Nebuď zhnusený zo mňa, Spasiteľu, neodháňaj ma preč od svojej tváre, zlož zo mňa ťažké bremeno hriechov, a ako milosrdný daruj mi odpustenie hriešnych pádov. Všetky moje hriechy, Spasiteľu, dobrovoľné i nedobrovoľné, zjavné i tajné, vedomé i nevedomé, odpusť a očisť ako Boh, a zachráň ma. Od mladosti som prestupoval tvoje prikázania, Kriste, plný vášní nedbal som o ne a svoj život som prežil vo vlažnosti. Preto volám k tebe, Spasiteľu: aspoň teraz na konci ma zachráň. Svoje bohatstvo som premrhal v smilstve, niet u mňa ovocia zbožnosti, a tak hladný volám k tebe: Otče zľutovania, poď mi naproti a zľutuj sa nado mnou! Padám pred tebou, Ježišu, zhrešil som proti tebe. Očisť ma, zlož zo mňa ťažké bremeno hriechov a ako milosrdný daruj mi slzy dojatia. Nevolaj ma na súd a nenos tam moje skutky, nevyšetruj moje slová a nežiadaj odčinenie mojich hnutí, ale vo svojom zľutovaní prehliadni moje hriechy a zachráň ma, Všemohúci. Verš: Prepodobná matka Mária, pros Boha za nás. Daruj mi žiarivú milosť zhora, z Božej prozreteľnosti, aby som unikol zatemneniu vášňami a aby som s oduševnením ospevoval nádherné obrátenie tvojho života, Mária. Priklonila si sa ku Kristovým božským zákonom, zanechala si neudržateľné hnutia rozkoší a pristúpila si k nemu, zotrvávajúc vo všetkom dobrom dosiahla si každú jednu z čností. Verš: Prepodobný otec Andrej, pros Boha za nás. S vierou a láskou ťa ospevujeme a prosíme ťa, slávny Andrej, svojimi modlitbami nás osloboď od hanebných žiadostí a urob nás teraz členmi Kristovho kráľovstva. Sláva: Nadprirodzená Trojica, tebe sa klaniame ako Jedinosti, zlož zo mňa ťažké bremeno hriechov, a ako milosrdná daruj mi slzy dojatia. I teraz: Bohorodička, nádej a záštita tých, ktorí ťa ospevujú, zlož zo mňa ťažké bremeno hriechov a ako čistá Vládkyňa ma prijmi, keď sa kajám. Katavásia: Stal sa mi pomocníkom a ochrancom, na moju spásu. On je môj Boh, budem ho oslavovať, on je Boh môjho otca, budem ho vyvyšovať, lebo sa veľmi preslávil.

PIESEŇ 2.

Irmos: Počúvaj, nebo, a ja prehovorím, budem ospevovať Krista, ktorý prišiel z Panny v ľudskej prirodzenosti. Verš: Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Počúvaj, nebo, a ja prehovorím. Zem, všímaj si hlas, ktorý sa kajá pred Bohom a ospevuje ho. Všimni si ma, Bože, môj Spasiteľu, svojím láskavým okom, a prijmi moje vrúcne vyznanie. Zhrešil som viac ako všetci ľudia, ja sám som zhrešil proti tebe, ale ako Boh sa zľutuj nad svojím stvorením. Búrka zloby ma drží v zajatí, milosrdný Pane, ale ty ako k Petrovi, aj ku mne vystri svoju ruku. Aj ja ti predkladám slzy smilnice, Milosrdný: očisť ma svojím milosrdenstvom, Spasiteľu. Rozkošami vášní som zatemnil krásu svojej duše a celú svoju myseľ som úplne premenil na prach. Roztrhal som svoj prvý odev, ktorý mi utkal Budovateľ na počiatku, a odvtedy ležím nahý. Obliekol som si roztrhané rúcho, ktorý mi utkal Had svojou radou, a hanbím sa. Vzhliadol som na nádheru záhrady a moja myseľ sa dala oklamať. Odvtedy ležím nahý a hanbím sa. Všetci velitelia vášní orali na mojom chrbte, predĺžili na mňa svoju neprávosť. Stratil som svoju prvostvorenú krásu a nádheru. Teraz ležím nahý a hanbím sa. Kožené rúcha mi ušil hriech, ktorý ma vyzliekol z prvého, Bohom utkaného odevu. Som pokrytý odevom hanby ako figovými listami na usvedčenie vášní, ktoré ma ovládajú. Svojím vášnivým a pôžitkárskym životom som sa odel do potupného a hanebne zakrvaveného rúcha. Poškvrnil som rúcho svojho tela, Spasiteľ, zašpinil som sa v obraze i podobe. Vpadol som do pustošenia vášní a hmotného rozkladu, a odvtedy až doteraz ma nepriateľ potupuje. V nezdržanlivosti som žil radšej pre veci a majetok, a teraz, Spasiteľ, som naložený ťažkým bremenom. Skrášlil som si telesný obraz rôznymi ozdobami nečistých myšlienok, a tak sa odsudzujem. Usilovne som sa staral len o vonkajšie skrášľovanie a prehliadal som vnútornú svätyňu, obraz Boha. Stvárnil som beztvárnosť svojich vášní a kvôli pôžitkárskym hnutiam som stratil krásu mysle. Vášňami som pochoval nádheru prvého obrazu, Spasiteľ. Ale ty ju hľadaj a nájdi, ako kedysi drachmu. Ako smilnica volám k tebe: Zhrešil som, ja sám som proti tebe zhrešil. Prijmi ako myro aj moje slzy, Spasiteľ. Ako Dávid som sa šmykol na smilstve a poškvrnil som sa, ale aj mňa, Spasiteľ, umy v slzách. Ako mýtnik ti volám, Spasiteľ: Očisť, očisť ma, lebo nik z Adamových potomkov nezhrešil voči tebe tak ako ja. Nemám slzy ani pokánie, ani dojatie. Ty sám, Spasiteľ, daruj mi ich ako Boh. Pane, Pane, nezatvor mi dvere v ten deň, ale otvor mi ich, keď sa kajám pred tebou. Milovník človeka, ty chceš, aby všetci boli spasení, ty ma zavolaj a prijmi ma, kajúceho. Počuj vzdychy mojej duše a prijmi kvapky z mojich očí, Spasiteľ, a zachráň ma. Verš: Presvätá Bohorodička, zachráň nás! Prečistá Bohorodička Panna, jediná nadovšetko ospevovaná, usilovne sa modli, aby sme boli spasení. Hľaďte, hľaďte, ja som Boh, ktorý kedysi na púšti svojmu ľudu dával mannu ako dážď a vode dal vytrysknúť zo skaly, svojou jedinečnou pravicou a silou. Verš: Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Hľaďte, hľaďte, ja som Boh. Počúvaj, moja duša, Pána, ktorý ťa volá a vzdiaľ sa od predošlého hriechu, maj bázeň pred ním ako pred nepodplatiteľným, ako pred Sudcom a Bohom. Komu si sa to pripodobnila, prehriešna duša? Iba prvému Kainovi a tamtomu Lamechovi, lebo si kameňovala telo svojimi zločinmi a zabila si myseľ nerozumnými hnutiami. Prešli sme, duša, všetko, čo bolo pred Zákonom. Nepripodobnila si sa Setovi, nenapodobnila si svojou premenou Enosa, Henocha, či Noeho, ale ukázala si sa úbohou oproti tým spravodlivým v živote. Ty sama, moja duša, otvorila si priepusty hnevu svojho Boha, zatopila si ako zem celé svoje telo, svoje skutky i život, a ostala si mimo zachraňujúcej archy. Zabil som muža a to ma zranilo, zabil som mládenca a to ma dobilo, volal Lámech s plačom. A ty sa, moja duša, netrasieš, že si pošpinila svoje telo a poškvrnila svoju myseľ? Ako som len napodobnil Lamecha, dávneho vraha! Pôžitkárskymi hnutiami som zabil dušu ako muža, myseľ ako mládenca, a telo ako svojho brata, podľa vraha Kaina. Zaumienila si si svojimi žiadosťami postaviť vežu a vztýčiť pevnosť, duša, ale Budovateľ zadržal tvoje plány a zvrhol na zem tvoje chytráctva. Zranil som sa a dotĺkol, hľa, nepriateľské strely, ktoré zranili moju dušu a moje telo. Hľa, moje podliatiny, hnisavé rany a zamračená tvár, tak kričia údery mojich svojvoľných vášní. Kedysi Pán zoslal dážď ohňa od Pána na hnevbudiacu neprávosť a spálil Sodomčanov. A ty, duša, zapálila si pekelný oheň, v ktorom máš byť spálená. Spoznajte a hľaďte, ja som Boh, ktorý skúma srdcia a trápi mysle, ktorý odhaľuje skutky a spaľuje hriechy, ktorý vedie súdny spor siroty, poníženého a chudobného. Verš: Prepodobná matka Mária, pros Boha za nás. Bola si ponorená do priepasti zloby a vystrela si svoje ruky, Mária, k milosrdnému Bohu. A on, ktorý všemožne hľadal tvoje obrátenie, ako k Petrovi ľudomilne vystrel k tebe svoju božskú ruku. Zavrhla si starú cestu hriechu, a celým srdcom a celou láskou si pribehla ku Kristovi, sýtila si sa v neprístupných pustatinách a čisto si plnila jeho božské prikázania. Verš: Prepodobný otec Andrej, pros Boha za nás. Vidíme, vidíme, duša, lásku Boha a Vládcu k človeku, preto ešte pred koncom so slzami padnime pred ním a volajme: Na modlitby Andreja, Spasiteľ, zmiluj sa nad nami. Sláva: Bezpočiatočná, nestvorená Trojica a nedeliteľná Jedinosť, kajám sa, prijmi ma, zhrešil som, zachráň ma. Som tvoje stvorenie, neprehliadni ma, ušetri ma a zachráň pred ohnivým odsúdením. I teraz: Prečistá Vládkyňa, Bohorodička, nádej tých, ktorí sa k tebe utiekajú, prístav búrkou zmietaných. Svojimi modlitbami urob toho, ktorý je Milosrdný, Stvoriteľ a tvoj Syn, milosrdným aj voči mne. Katavásia: Hľaďte, hľaďte, ja som Boh, ktorý kedysi na púšti svojmu ľudu dával mannu ako dážď a vode dal vytrysknúť zo skaly, svojou jedinečnou pravicou a silou.

PIESEŇ 3.

Irmos: Na nehybnom kameni svojich prikázaní, Kriste, upevni moje zmýšľanie. Verš: Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Kedysi Pán zoslal dážď ohňa od Pána a vtedy spálil zem sodomskú. Hľadaj bezpečie v horách, duša, ako tamten Lót, a utekaj do Segory. Utekaj, duša, pred vznietením, utekaj pred Sodomským požiarom, utekaj pred strávením od božského plameňa. Vyznávam sa ti, Spasiteľ, zhrešil som, zhrešil som pred tebou. Ale prepáč a odpusť mi ako milosrdný. Ja sám som proti tebe zhrešil, zhrešil som viac ako všetci, Kriste, Spasiteľu, neprehliadni ma. Ty si Dobrý Pastier, hľadaj ma ako baránka, zablúdil som, neprehliadni ma. V tebe je rozkoš, Ježiš, ty si môj Stvoriteľ, v tebe, Spasiteľu, budem ospravedlnený. Verš: Presvätá Trojica, Bože náš, zmiluj sa nad nami. Ó, Trojica, Jedinosť, Bože! Zachráň nás od klamu, pokušení a nástrah. Verš: Presvätá Bohorodička, zachráň nás! Raduj sa, Lono, ktoré prijalo Boha, raduj sa, Pánov prestol, raduj sa, Matka nášho Života. Upevni na kameni svojich prikázaní, Pane, moje pohnuté srdce, lebo ty jediný si Svätý a Pán. Verš: Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Získal som teba, Víťaz nad smrťou, a v tebe prameň života. Ešte pred koncom ti zo svojho srdca volám: Zhrešil som, očisť ma a zachráň ma. Napodobňoval som, Spasiteľ, smilníkov za Noema, a zdedil som ich odsúdenie utopením v záplave. Zhrešil som, Pane, zhrešil som pred tebou, očisť ma. Lebo niet takého medzi ľuďmi, čo zhrešili, ktorého by som neprekonal svojimi hriechmi. Napodobňovala si, duša, Chama, otcovraha, a nezakryla si hanbu svojho blížneho, neodvrátila si sa, aby si hľadela opačným smerom. Nezdedila si Semovo požehnanie, úbohá duša, a nemáš ani rozsiahle bohatstvo Jafeta v zemi odpustenia. Vyjdi zo zeme Charan, vyjdi z hriechu, duša, choď do zeme oplývajúcej neporušiteľnosťou večného života, ktorú zdedil Abrahám. Počula si, duša moja, ako Abrahám kedysi opustil zem svojich otcov a stal sa prisťahovalcom. Napodobni jeho rozhodnutie. Pri dube Mamreho pohostil patriarcha anjelov, a takto v starobe zdedil ovocie prísľubu. Moja úbohá duša, spoznala si novú obetu Izáka, tajomný celopal Pánovi. Napodobni jeho rozhodnutie. Počula si, moja duša, že Izmael bol vyhnaný ako dieťa otrokyne. Vytriezvi a hľaď, aby sa ti nestalo niečo podobné pre tvoje pôžitkárstvo. Pripodobnila si sa, duša, dávnej Hagare, egypťanke, svojím rozhodnutím si sa zotročila a porodila si nového Izmaela, pohŕdanie. Spoznala si, moja duša, Jakubov rebrík, viditeľný od zeme po nebo. Prečo si teda rázne nestúpala hore v zbožnosti ? Medzi ľuďmi napodobňuj Božieho kňaza, osamelého kráľa, Kristovu podobu, jeho život v pokoji. Neobracaj sa späť, duša, nebuď soľným stĺpom. Nech ťa zastraší obraz Sodomy, zachráň sa hore v Segore. Ako Lót pred požiarom, utekaj pred hriechom, moja duša, utekaj od Sodomy a Gomory. Utekaj od plameňa každej nerozumnej túžby. Volám ti: Zmiluj sa, Pane, zmiluj sa nado mnou, keď prídeš so svojimi anjelmi odmeňovať všetkých podľa hodnoty ich skutkov. Vládca, neodvrhni prosby tých, ktorí ťa ospevujú. Ale zľutuj sa nad nimi, Milovník človeka, a daruj odpustenie tým, ktorí ťa s vierou prosia. Verš: Prepodobná matka Mária, pros Boha za nás. Som zajatý búrkou a vlnobitím hriechov. Ale ty sama, matka, ma teraz zachráň a zaveď do prístavu božského pokánia. Aj teraz, prepodobná, prines svojimi modlitbami prosby svojich služobníkov k milosrdnej Bohorodičke a otvor mi prístup k Bohu. Verš: Prepodobný otec Andrej, pros Boha za nás. Svojimi modlitbami zadováž aj mne odpustenie dlhov, Andrej, hlava Kréty, lebo ty si výnimočný zasvätenec do tajov pokánia. Sláva: Jednoduchá a nestvorená Trojica, bezpočiatočná Prirodzenosť, v trojici hypostáz ospevovaná. Spas nás, ktorí sa s vierou klaniame tvojej moci. I teraz: Podivuhodný zázrak! Nadčasového Syna z Otca si v čase porodila, nepoznajúc muža, kojila si ho a Pannou si zostala. Katavásia: Upevni na kameni svojich prikázaní, Pane, moje pohnuté srdce, lebo ty jediný si Svätý a Pán.

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi. Ľ: Pane, zmiluj sa. Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Ľ: Tebe, Pane. K: Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen.

Sedalen, 8. hlas, podoben Voskrésl jesí ot hróba:

Bohu podobné svetlá, Spasiteľovi apoštoli, osvieťte nás v tme života, nech teraz príkladne kráčame dňom vo svetle sebaovládania a utekáme od nočných vášní, aby sme potom v radosti uvideli slávne Kristove strasti. Sláva, Podoben: Povelínnoje tájno: Bohom vybraná apoštolská dvanástka, prines teraz prosbu Kristovi za to, aby prešli bojiskom pôstu všetci, čo s dojatím konajú modlitby a s oduševnením budujú čnosti. Nech takto, prinášajúc slávu a chválu, dosiahneme videnie slávneho vzkriesenia Krista Boha. I teraz, samopodoben: Bohorodička, spolu s apoštolmi pros Syna a Slovo nepochopiteľného Boha, ktorý sa nevysloviteľným spôsobom nad ľudské chápanie zrodil z teba, aby daroval svetu čistý pokoj, aby nám ešte pred koncom odpustil hriechy a aby vo svojej vrcholnej dobrote urobil svojich služobníkov hodnými nebeského kráľovstva.

PIESEŇ 4. Tripisnec - triodion (bez poklon.)

Irmos: Pane, počul som tajomstvo tvojej prozreteľnosti, spoznal som tvoje skutky a oslávil som tvoje Božstvo. Verš: Svätí apoštoli, proste Boha za nás. Zdržanlivo žili osvietení Kristovi apoštoli a teraz nás svojím príhovorom u Boha stišujú pre čas zdržanlivosti. Dvanásťstrunná lýra, božský chór učeníkov zaspieval spásonosnú pieseň a prehlušil hlasy zla. Duchovným dažďom ste napojili celú zem pod slnkom a odohnali ste súš mnohobožstva, preblažení. Verš: Presvätá Bohorodička, zachráň nás! Žil som vo vysokom zmýšľaní a bol som ponížený, zachráň ma, prečistá Panna, veď ty si porodila toho, čo pozdvihol poníženú prirodzenosť. Verš: Svätí apoštoli, proste Boha za nás. Prečestný zbor apoštolov, modliaci sa k Budovateľovi všetkých, pros, aby sa zmiloval nad nami, čo ťa oslavujeme. Boli ste ako roľníci, Kristovi apoštoli, celý svet ste obrábali božským slovom: vždy prinášajte Bohu ovocie. Stali ste sa naozaj milovaným Kristovým vinohradom, apoštoli, lebo z vás vytrysklo svetu duchovné víno. Sláva: Svätá Trojica, najmocnejšia, najvyššia, jednej podoby; Otec, Slovo a Svätý Duch; Boh, Svetlo a Život, zachovaj svoje stádo. I teraz: Raduj sa, prestol v podobe ohňa, raduj sa, svietnik nosiaci Sviecu, raduj sa, vrch posvätenia, archa života, svätá sieň svätých.

(Ďalej už s poklonami.)

Irmos: Prorok Habakuk začul o tvojom príchode a preľakol sa, počul, že sa chceš narodiť z Panny a zjaviť sa ľuďom, a volal: Počul som správu o tebe a preľakol som sa. Sláva tvojej moci, Pane. Verš: Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Nepohŕdaj dielom svojich rúk, neopúšťaj svoje stvorenie, spravodlivý Sudca, Milovník človeka, hoci som ja sám ako človek zhrešil viac než ktorýkoľvek človek. Ale ty ako Pán všetkého máš moc odpúšťať hriechy. Približuje sa koniec, duša, približuje sa a ty o to nedbáš, nepripravuješ sa. Čas sa kráti, vstaň, Sudca je už blízko pri dverách. Čas nášho života sa míňa ako sen a kvet, prečo sa zbytočne mätieme? Vzpriam sa, moja duša, zamysli sa nad skutkami, ktoré si urobila, postav ich pred svoju tvár a vyroň kvapky sĺz. Statočne rozpovedz Kristovi svoje skutky a myšlienky, a budeš ospravedlnená. Niet žiadneho hriechu, ani skutku, ani zloby, ktorými by som nezhrešil; rozumom a slovom, či súhlasom; predstavou a myšlienkou, či skutkom tak, ako nikdy nikto iný. Pre toto som aj bol odsúdený, pre toto som bol pokarhaný, ja úbohý, svojím svedomím, nad ktoré nič vo svete nie je potrebnejšie. Sudca, Záchranca môj, ty vidíš do mňa, ušetri, vysloboď a zachráň svojho služobníka. Rebrík, ktorý kedysi videl veľký medzi patriarchami, je obrazom činného výstupu a duchovného rastu. Ak chceš byť živá, moja duša, vo svojom konaní, poznaní a videní, obnov sa. Na splatenie dlhu patriarcha trpel horúčosť dňa a znášal mráz noci, denne zväčšoval zverené stádo. Pásol ho, namáhal sa a pracoval, aby získal svoje dve ženy. Dve ženy, to cháp ako konanie a poznanie v duchovnom nazeraní: Liu, mnohodetnú, ako konanie, a Ráchel, namáhajúcu sa, ako poznanie. Bez námahy sa totiž, duša, nezdokonalí ani konanie ani nazeranie. Bdej, moja duša, a vynikni ako kedysi veľký medzi patriarchami, aby si získala konanie s poznaním, aby si bola umom nazerajúcim na Boha a v nazeraní aby si dosiahla nezachádzajúci oblak. Potom budeš veľkým kupcom. Veľký medzi patriarchami splodil dvanástich patriarchov, a tým ti, moja duša, tajomne postavil rebrík činného výstupu. On ti múdro ukázal svoje deti ako tvoje duchovné základy a stupne ako vystupovanie po nich. Napodobnila si, duša, nenávideného Ezaua, predala si podvodníkovi prvenstvo prvej nádhery. Prišla si o otcovské požehnanie a dvakrát si sa pošmykla, úbohá, v konaní aj poznaní. Preto teraz čiň pokánie! Ezau bol nazvaný Edom pre spojenie bezhraničnej zlosti a žiadostivosti. Stále rozpaľovaný nezdržanlivosťou a poškvrňovaný rozkošami bol pomenovaný Edom, čo znamená rozpálenie duše milujúcej hriech. Počula si, moja duša, o Jóbovi, ktorý bol na hnojisku ospravedlnený, ale nenapodobňovala si jeho odvahu, nedržala si sa pevne toho, čo vieš a čo si zakúsila, ale prejavila si sa ako netrpezlivá. Ten, ktorý bol predtým na tróne, je teraz na hnojisku pokrytý hnisavými ranami. Mnohodetný a slávny je zrazu bezdetný a bezdomovec. Palác bol vystriedaný hnojiskom a perly ranami. Zaodetý kráľovskou dôstojnosťou, vencom a purpurom, spravodlivý muž s veľkým majetkom, prekypujúci bohatstvom a stádami, náhle schudobnel, prišiel o bohatstvo a kráľovskú slávu, a stal sa chudákom. Hoci bol spravodlivý a bezúhonný nad všetkých, neunikol pred úkladmi a sieťami ľstivého. Čo urobíš, úbohá duša, milujúca hriech, keď čosi neočakávané postihne teba? Moje telo sa poškvrnilo a duch sa zašpinil, celý som sa pokryl ranami. Ale ty, Kriste, lekár, cez moje pokánie mi ich uzdrav, umy, očisť, a urob ich, Spasiteľ, čistejšími než sneh. Za všetkých si položil svoje telo a krv, keď ťa križovali, Slovo. Telo, aby si ma obnovil, krv, aby si ma obmyl. Svojho ducha si odovzdal, Kriste, aby si ma priviedol k svojmu Otcovi. Vykonal si dielo spásy uprostred zeme, Milosrdný, aby sme boli zachránení, dobrovoľne si sa nechal rozpäť na dreve. Otvoril sa zavretý raj, horné i dolné tvorstvo a všetky zachránené národy sa ti klaňajú. Krv z tvojho boku nech sa mi stane kúpeľom a zároveň nápojom, z ktorého prýštia vody odpustenia, aby som bol obojstranne očistený, keď budem pomazaný i keď budem piť. Lebo tvoje životodarné slová, Slovo, sú pomazaním i nápojom. Som nahý, bez svadobnej siene, bez svadby aj bez večere. Lampa mi zhasla, lebo nemá olej. Kým som spal, sieň sa zamkla a večera sa zjedla. A ja som so zviazanými rukami a nohami vyhodený von. Cirkev získala ako čašu tvoj životodarný bok, z ktorého nám vytryskol dvojitý tok, odpustenie a poznanie, ako obraz dvoch závetí v jednote, predošlej i novej, Spasiteľ náš. Čas môjho života je krátky, naplnený bolesťou a zlobou. Ale prijmi ma v pokání a pozvi ma k poznaniu, aby som sa nestal ziskom ani pokrmom pre cudzinca, ty sám, Spasiteľu, zľutuj sa nado mnou. Teraz som povýšenecký vo svojej reči, krutý v srdci, a je to prázdnota a márnosť. Neodsúď ma spolu s farizejom, ale radšej mi daruj pokoru mýtnika a pripočítaj ma k nemu, jediný milosrdný a spravodlivý Sudca. Zhrešil som a potupil som nádobu svojho tela, viem to, Milosrdný. Ale prijmi ma v pokání a pozvi ma k poznaniu, aby som sa nestal ziskom ani pokrmom pre cudzinca, ty sám, Spasiteľu, zľutuj sa nado mnou. Pre vášne som sa sám sebe stal idolom a škodil som tým svojej duši, Milosrdný. Ale prijmi ma v pokání a pozvi ma k poznaniu, aby som sa nestal ziskom ani pokrmom pre cudzinca, ty sám, Spasiteľu, zľutuj sa nado mnou. Nepočúval som tvoj hlas, neposlúchal som tvoje zákonodarné Písmo. Ale prijmi ma v pokání a pozvi ma k poznaniu, aby som sa nestal ziskom ani pokrmom pre cudzinca, ty sám, Spasiteľu, zľutuj sa nado mnou. Verš: Prepodobná matka Mária, pros Boha za nás. Žila si netelesný život v tele, Prepodobná, a tak si prijala skutočne veľkú milosť zastávať sa u Boha tých, čo si ťa verne ctia. Preto ťa prosíme: Svojimi modlitbami vysloboď i nás zo všetkých nástrah. Bola si zvedená do hlbiny veľkých nemiestností, ale neudržali ťa. Najlepšou myšlienkou si sa rozbehla nahor k dokonalej čnosti, ktorú si preslávne ukázala skutkami, čím si, Mária, vzbudila údiv anjelov. Verš: Prepodobný otec Andrej, pros Boha za nás. Preblažený Andrej, chvála Otcov, pozdvihnutie Kréty, stojac pred Božskou Trojicou, neprestávaj prosiť svojimi modlitbami, aby sme boli zbavení múk my, ktorí ťa s láskou vzývame ako božského zástancu. Sláva: Oslavujem ťa ako Boha, ty jediné trojičné Božstvo, nedeliteľné v bytnosti a nezliate v osobách, v jednom kraľovaní a na spoločnom tróne, a volám ti slávnu pieseň, na výsostiach trikrát spievanú. I teraz: Rodíš a pritom zotrvávaš v panenstve, v tele i duši ostávaš pannou. Ten, čo sa narodil, obnovuje zákony prirodzenosti, rodí nerodiace lono. Tam, kde Boh chce, podriaďuje sa prirodzený poriadok, lebo on koná všetko, čo chce. Katavásia: Prorok Habakuk začul o tvojom príchode a preľakol sa, počul, že sa chceš narodiť z Panny a zjaviť sa ľuďom, a volal: Počul som správu o tebe a preľakol som sa. Sláva tvojej moci, Pane.

PIESEŇ 5.

Irmos: Od noci bdiem a prosím, Milovník človeka, naplň ma svetlom, usmerni aj mňa k svojim povelom a nauč ma, Spasiteľu, konať tvoju vôľu. Verš: Zmiluj sa nado mnou, Bože, zniluj sa nado mnou.ą Svoj život som stále žil v noci, noc hriechu sa mi totiž stala tmou a hustou hmlou. Ale ty, Spasiteľu, urob ma synom svetla. Napodobnil som Rubena, ja úbohý, poškvrnil som svoje lôžko tak, ako on otcovo, a dopustil som sa skutku neprávosti a nezákonnosti proti Najvyššiemu Bohu,. Vyznávam sa ti, Kriste Kráľu: zhrešil som. Zhrešil som, ako kedysi bratia, čo predali Jozefa, plod čistoty a rozvážnosti. Súrodenci zviazali spravodlivú dušu, predali do otroctva milého, ako predobraz Pána. A ty, duša, celá si sa predala svojím zlom. Napodobňuj rozum spravodlivého a rozvážneho Jozefa, úbohá a neskúsená duša, nekonaj ustavične neprávosti a nepoškvrňuj sa nerozumnými hnutiami. Hoci Jozef kedysi žil v jame, bolo to predobrazom tvojho pohrebu a vzkriesenia. Kedyže ti ja dám niečo také? Počula si, duša, o Mojžišovom košíku, ktorý bol nesený vodami a vlnami rieky. Akoby v arche Mojžiš kedysi unikal pred uskutočnením krutých faraónových úkladov. Ak si počula, úbohá duša, o babiciach, čo kedysi zabíjali každého novonarodeného mužského rodu, teda skutok rozvážnosti, teraz ako veľký Mojžiš nechaj sa kojiť mliekom múdrosti. Zranila si svoje hriešne zmýšľanie, úbohá duša, ale nezabila si ho tak, ako veľký Mojžiš egypťana. Povedz, ako sa teraz pokáním usídliš v púšti žiadostí? Veľký Mojžiš sa usídlil v púšti. Choď teda, napodobňuj jeho život, duša, aby si bola aj pri videní Božieho zjavenia v kríku. Predstavuj si, duša, Mojžišovu palicu, ktorá udierala more a zhustila hlbiny, ako predobraz kríža. Ním môžeš aj ty konať veľké veci. Áron obetoval Bohu čistý a nefalšovaný oheň. Ale Ofnim a Fines, teda ty, duša, prinášali Bohu cudzí, poškvrnený život. Svojimi mravmi som sa stal podobný ako krutý faraón, dušou a telom podobný ako Jannes a Jambres, a môj um je zatopený. Vládca, príď mi na pomoc! Úbohý v ume, zmiešal som sa s kalom, umy ma, Vládca, kúpeľom mojich sĺz, prosím ťa, urob odev môjho tela bielym ako sneh. Keď skúmam svoje skutky, Spasiteľu, vidím, že som každého človeka prekonal svojimi hriechmi, lebo mám poznanie a v ňom som zhrešil, nie v nevedomosti. Ušetri, Pane, ušetri svoje stvorenie, zhrešil som, prepáč mi, lebo v prirodzenosti čistý si len ty jediný a nik iný okrem teba nie je bez škvrny. Ty si Boh a kvôli mne si vzal na seba môj obraz, ukázal si divy, uzdravil si malomocných, postavil si ochrnutého a zastavil si krvotok chorej ženy dotykom rúcha. Napodobňuj, úbohá duša, ženu s krvotokom. Pribehni a dotkni sa lemu Kristovho odevu, aby si bola zbavená rán a počula od neho: “Tvoja viera ťa zachránila!” Napodobňuj zhrbenú ženu, duša, poď a padni k Ježišovým nohám, aby ťa narovnal a mohla si chodiť priamo po Pánových cestách. Hoci si hlbokou studňou, Vládca, nech mi vytryskne voda z tvojho vnútra, aby som ako Samaritánka pil a nebol smädný, lebo z teba pramenia rieky života. Nech sa mi moje slzy stanú jazerom Siloe, Vládca Pane, aby som si aj ja mohol obmyť zreničky srdca a mohol duchovne vidieť teba, nadvečné Svetlo. Verš: Prepodobná matka Mária, pros Boha za nás. Plná jedinečnej túžby, želala si si pokloniť sa Drevu života a bolo ti to dané. Urob aj mňa hodným slávy zhora. Prekročila si vody Jordánu a našla si pokoj bez bolesti, lebo si ušla od telesných rozkoší. Aj nás od nich vysloboď, prepodobná, svojimi modlitbami. Verš: Prepodobný otec Andrej, pros Boha za nás. Premúdry Andrej, ako výnimočného medzi pastiermi a ako vyvoleného, s veľkou láskou a bázňou ťa prosím, aby som na tvoje modlitby získal spásu a večný život. Sláva: Oslavujeme ťa, Trojica, ako jedného Boha: svätý, svätý, svätý si, Otec, Syn a Duch, jednoduchá Bytnosť, Jedinosť, ktorej sa večne klaniame. I teraz: Z teba, Neporušená, Matka bez muža a Panna, obliekol sa do mojej prirodzenosti Boh, Tvorca vekov, a zjednotil so sebou prirodzenosť človeka. Katavásia: Od noci bdiem a prosím, Milovník človeka, naplň ma svetlom, usmerni aj mňa k svojim povelom a nauč ma, Spasiteľu, konať tvoju vôľu.

PIESEŇ 6.

Irmos: Volal som z celého srdca k milosrdnému Bohu, on ma začul z najhlbšieho pekla a vyviedol môj život z rozkladu. Verš: Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Slzy mojich očí, Spasiteľ, a vzdychy z hĺbky ti prinášam ako čistú obeť, a moje srdce volá: Bože, zhrešil som proti tebe, očisť ma. Odklonila si sa, duša, od svojho Pána, ako Dátan a Abíram. Ale volaj z najhlbšieho pekla: Ušetri ma!, aby ťa nezakryla priepasť zeme. Ako vystrájajúca jalovica, duša, pripodobnila si sa Efraimovi. Ako gazela zachráň si život pred pascou, okrídli dušu skutkami a nazeraním. Mojžišova ruka nech nás ubezpečí, duša, že Boh môže vybieliť a očistiť malomocný život. A nezúfaj nad sebou, hoci aj si malomocná. Vlny mojich hriechov, Spasiteľu, vracajúce sa ako v Červenom mori, ma zrazu zakryli ako kedysi Egypťanov a ich veliteľov. Neznalo si volila, duša, ako kedysi Izrael, lebo si nerozumne dala prednosť pôžitkárskemu obžerstvu žiadostí pred božskou mannou. Dala si prednosť, duša, studniam kanaánskych myslí pred prameňom z kameňa, z ktorého ti rieka múdrosti ako čaša nalieva prúdy bohoslovia. Ako kedysi neznalí ľudia na púšti, moja duša, dala si prednosť svinskému mäsu v kotloch a egyptskej strave pred stravou nebeskou. Keď tvoj služobník Mojžiš udrel skalu svojou palicou, predzobrazil tak symbolicky tvoj životodarný bok, z ktorého všetci, Spasiteľu, čerpáme nápoj života. Ako Jozue Nunov skúmaj, duša, zasľúbenú zem, pozeraj, aká je, a usídli sa v nej vernosťou Zákonu. Vstaň a ako Jozue napadni Amaleka - telesné vášne, Gabaonitov, čiže ľstivé myšlienky, a navždy zvíťaz nad nimi. Prekroč tečúcu prirodzenosť času tak, ako kedysi Archa, a prisľúbenie tej zeme nech je v tvojom vlastníctve, duša, tak prikazuje Boh. Ako si kedysi zachránil Petra, ktorý volal: Zachráň ma!, poď mi naproti, vystri svoju ruku, vysloboď ma z obludy, Spasiteľu, a vyveď ma z hlbiny hriechu. Poznám ťa ako prístav stíšenia, Vládca, Vládca Kriste. Predstihni ma a zachráň ma z nekončiacich hlbín hriechu a beznádeje. Ja som tá kráľovská drachma, Spasiteľu, ktorú si kedysi stratil. Zapáľ však sviecu, svojho Predchodcu, Slovo, hľadaj a nájdi svoj obraz. Verš: Prepodobná matka Mária, pros Boha za nás. Aby si uhasila plameň vášní, Mária, rozpaľovaná v duši, vždy si ronila kvapky sĺz. Daruj aj mne, svojmu služobníkovi, tento dar. Svojím dôsledným životom na zemi, matka, získala si nebeskú bezvášnivosť. Preto pros, aby tvojimi modlitbami boli zbavení vášní tí, čo ťa ospevujú. Verš: Prepodobný otec Andrej, pros Boha za nás. Poznám ťa ako pastiera a predstaveného Kréty, príhovorcu za celý svet. Preto utekám k tebe, Andrej, a volám ti: vytiahni ma, otče, z hlbiny hriechu. Sláva: Som jednoduchá, nedeliteľná Trojica, rôzna v Osobách, a som Jedinosť prirodzenosťou zjednotená; tak hovorí Otec, Syn a Božský Duch. I teraz: Tvoje lono nám zrodilo Boha, ktorý prijal obraz podľa nás. Jeho ako Stvoriteľa všetkých pros, Bohorodička, aby sme tvojimi modlitbami boli ospravedlnení. Katavásia: Volal som z celého srdca k milosrdnému Bohu, on ma začul z najhlbšieho pekla a vyviedol môj život z rozkladu.

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi. Ľ: Pane, zmiluj sa. Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Ľ: Tebe, Pane. K: Lebo ty si Kráľ pokoja a Spasiteľ našich duší a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen.

Kondák, 6. hlas

Duša moja, duša moja, vstaň! Prečo spíš? * Blíži sa koniec a máš byť prečo znepokojená! * Vzpriam sa teda, nech ťa ušetrí Kristus Boh, ** ktorý je všade a všetko napĺňa.

Ikos:

Keď diabol videl, že Kristovo uzdravujúce vnútro je otvorené a vyteká z neho zdravie pre Adama, zabolelo ho to a zranilo. Bedákal, nariekal, a svojim druhom volal: Čo urobím Máriinmu synovi? Zabíja ma Betlehemčan, ktorý je všade a všetko napĺňa.

Blaženstvá, 6. hlas, s poklonami:

Verš: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. Zbojníka, ktorý ti, Kriste, volal na kríži: “Spomeň si na mňa,” urobil si obyvateľom raja. Daruj aj mne, nehodnému, jeho pokánie. Verš: Blažení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Počula si o Manuovi, moja duša, ako mal kedysi zjavenie Boha a z neplodnej ženy prijal plod prisľúbenia. Napodobňuj jeho spravodlivosť. Verš: Blažení plačúci, lebo oni sa potešia. Napodobnila si Samsonovu lenivosť, duša, cudzincom - rozkošiam si odovzdala svoj rozvážny a blažený život, a nechala si si tak ostrihať hlavu svojich skutkov. Verš: Blažení krotkí, lebo oni zdedia zem. Ten, ktorý kedysi porazil cudzincov osľou čeľusťou, ocitol sa teraz v zajatí vášnivého pôžitkárstva. Ale uteč, moja duša, pred napodobňovaním tohto konania a slabosti. Verš: Blažení hladujúci a smädiaci po spravodlivosti, lebo oni sa nasýtia. Vojvodcovia Barak a Jefte boli ctení ako sudcovia Izraela a spolu s nimi tiež statočná Debora. Ich odvahou sa vzchop duša, a upevni sa. Verš: Blažení milosrdní, lebo oni nájdu zmilovanie. Spoznala si, duša, odvahu Jahely, ktorá kedysi prebodla Sisara a uskutočnila tak záchranu ostrým drevom, počuješ to, drevom, ktoré je pre teba obrazom kríža. Verš: Blažení čistí v srdci, lebo oni uvidia Boha. Obetuj pochvalnú žertvu, duša, prines skutky ako dcéru, čistejšiu než tá Jefteho, a zabi ako obeť svojmu Pánovi telesné vášne. Verš: Blažení tvorcovia pokoja, lebo budú nazvaní Božími synmi. Mysli na Gedeonovo rúno, moja duša, prijmi rosu z neba, zohni sa ako pes a pi vodu vytekajúcu zo Zákona tak, že sa necháš stvárňovať jeho písmenami. Verš: Blažení vyhnaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ušlo sa ti, moja duša, odsúdenie kňaza Héliho, keď si pre nedostatok rozumu získala vášne, podobne ako on deti, aby konali neprávosti. Verš: Blažení ste, keď vás budú potupovať, prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť kvôli mne. V knihe Sudcov, moja duša, chladnokrvne rozdelil Levita svoju ženu Dvanástim pokoleniam, aby tak odhalil škvrnu neprávosti Benjamína. Verš: Radujte sa a veseľte sa, lebo hojná je vaša odmena v nebi. Múdrosť milujúca Anna sa modlila, pohybovala perami na chválu, ale jej hlas nebolo počuť. A hoci je neplodná, rodí syna hodného tej modlitby. Verš: Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. Medzi sudcov sa zaradilo Annino dieťa, veľký Samuel z Ramatajimu, vychovávaný v Pánovom dome. Jeho napodobňuj, moja duša, a skôr než skutky iných súď svoje skutky. Verš: Vládca, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. Dávid, vybraný na kraľovanie, bol pomazaný na kráľa rohom božského myra. Ty však, moja duša, ak túžiš po kráľovstve zhora, pomaž sa slzami ako myrom. Verš: Svätý, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva. Zmiluj sa nad svojím stvorením, Láskavý, zľutuj sa nad dielom svojich rúk. Ušetri všetkých, čo zhrešili, a aj mňa, ktorý som viac než všetci nedbal o tvoje povely. Sláva: Bezpočiatočnému, Rodeniu a Pochádzaniu: klaniam sa rodiacemu Otcovi, oslavujem rodeného Syna, ospevujem svätého Ducha, vyžarujúceho rovnako ako Otec a Syn. I teraz: Tvojmu nadprirodzenému pôrodu sa klaniame, Bohorodička, a nerozdeľujeme slávu tvojho dieťaťa medzi prirodzenosti: on je totiž jeden v osobe, ale vyznávame dve jeho prirodzenosti.

PIESEŇ 7.

Irmos: Zhrešili sme, konali sme neprávosti a krivdy pred tebou, nezachovali sme, ani sme nekonali to, čo si nám prikázal. Ale neodvrhni nás navždy, Bože otcov. Verš: Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Zhrešil som, konal som neprávosti, odvrhol som tvoje prikázanie, lebo som sa narodil v hriechu, a pridal som údery svojim ranám. Ale ty sám sa zmiluj nado mnou ako milosrdný, Bože otcov. Vyznal som ti ako svojmu sudcovi tajomstvá svojho srdca. Pozri na moje poníženie, pozri aj na moje trápenie, zhliadni teraz na môj spor a ty sám sa zmiluj nado mnou ako milosrdný, Bože otcov. Keď Saul kedysi stratil oslíčatá svojho otca, nečakane dostal kráľovstvo do rúk. Ty však, duša, dávaj pozor a nezabudni na seba, nedaj prednosť svojim dobytčím žiadostiam pred Kristovým kráľovstvom. Praotec Dávid síce kedysi dvojnásobne zhrešil, bol zasiahnutý šípom smilstva a zajatý kopijou trápenia nad vraždou, ale ty, moja duša, si ešte ťažšie chorá svojvoľnými hnutiami. Dávid kedysi spojil neprávosť s neprávosťou, k smilstvu pridal vraždu, ale hneď preukázal dvojnásobné pokánie. Ty sama však, duša, vykonala si horšie veci a nekajala si sa Bohu. Dávid kedysi napísal pieseň ako ikonu, ktorou usvedčuje skutky, čo spáchal, a volal: Zmiluj sa nado mnou, veď proti tebe samému som zhrešil, Bože všetkých, ty sám ma očisť. Keď bola Archa nesená na voze a dobytča začalo odbočovať, Uzah sa jej len dotkol a hneď zakúsil Boží hnev. Utekaj od jeho trúfalosti, duša, dôstojne si cti to, čo je Božie. Počula si už o Absolónovi, ako sa vzbúril proti prirodzenosti? Spoznala si jeho nečisté skutky, ktorými poškvrnil lôžko svojho otca Dávida. A ty si napodobňovala jeho vášnivé a rozkošnícke hnutia. Pokorila si svojmu telu svoju neotrockú dôstojnosť. Získala si nepriateľa, iného Achitofela, a spustila si sa podľa jeho rád. Ale sám Kristus ich rozptýlil, aby si sa predsa len nejako zachránila. Zázračný Šalamún, naplnený darom múdrosti, vykonal kedysi to, čo je zlé pred Bohom, a odstúpil od neho. Jemu si sa pripodobnila, duša, svojím prekliatym životom. Vlečený rozkošami svojich vášní sa poškvrňoval, ctiteľ múdrosti je ctiteľ smilných žien, vzdialený od Boha. Beda mi, ty si ho v mysli napodobňovala, duša, poškvrnenými túžbami po rozkoši. Napodobňovala si, duša, Roboama, ktorý nepočúvol radu otcov, a zároveň najhoršieho služobníka Jeroboama, starého odpadlíka. Nenapodobňuj ich a volaj k Bohu: Zhrešil som, zľutuj sa nado mnou! Nasledovala si Achabove škvrny, moja duša, beda mi, stala si sa príbytkom telesných škvŕn a hanebnou nádobou vášní. Ale zo svojej hĺbky vzdychni a povedz Bohu svoje hriechy. Potom, čo Eliáš pobil hanebných prorokov, dvakrát spálil Jezábeline päťdesiatice na svedectvo proti Achabovi. Utekaj, duša, od napodobňovania tých dvoch, a posilni sa. Nebo sa ti zatvorilo, duša, a postihol ťa hlad Boží, lebo ako kedysi Achab nepokorila si sa slovám Tesbana Eliáša. Ale ty sa snaž podobať Sarepťanke a nakŕm prorokovu dušu. Svojou voľbou, duša, si zhromaždila Manasesove hriechy, keď si ako ohavnosti postavila svoje vášne a rozmnožila si nevôľu. Ale vrúcne napodobni jeho pokánie a získaj dojatie. Padám pred tebou a ako slzy ti prinášam svoje slová: Zhrešil som ako ani smilnica nehrešila, konal som neprávosti ako nikto iný na zemi. Ale zľutuj sa, Vládca, nad svojím stvorením a zavolaj ma. Tvoj obraz som pochoval, porušil som tvoj príkaz, zamračila sa všetka moja krása a vášňami bola uhasená moja svieca, Spasiteľu, ale zľutuj sa nado mnou a daruj mi radosť, ako to spieva Dávid. Obráť sa, kajaj sa, odkry skryté, hovor vševidiacemu Bohu: Poznáš moje tajomstvá, jediný Spasiteľu, ale ty sám sa zmiluj nado mnou vo svojom milosrdenstve, ako to spieva Dávid. Moje dni vyprchali ako sen vstávajúceho. Preto ako Ezechiáš slzím na svojej posteli, aby sa mi pridalo k rokom života. Lenže aký Izaiáš sa postaví pred teba, duša, ak nie sám Boh všetkých? Verš: Prepodobná matka Mária, pros Boha za nás. Volala si k prečistej Božej matke a ako prvé si odhodila zúrivosť naliehavo dorážajúcich vášní, zahanbiac hroziaceho nepriateľa. Daruj teraz pomoc v trápení aj mne, svojmu služobníkovi. Krista, ktorého si si zamilovala, po ktorom si zatúžila a kvôli ktorému si si pôstom vysušila telo, pros teraz, pre-podobná, za jeho služobníkov, aby bol voči všetkým nám milosrdný a daroval pokojné rozpoloženie všetkým, čo si ho ctia. Verš: Prepodobný otec Andrej, pros Boha za nás. Upevni ma na skale viery svojimi modlitbami, otče, ohraď ma Božou bázňou. A prosím ťa, Andrej, daruj mi pokánie a vysloboď ma zo siete nepriateľov, ktorí ma hľadajú. Sláva: Trojica jednoduchá, nedeliteľná a jednobytná, jediná prirodzenosť, Svetlá a Svetlo, tri Svätosti a jediná Svätosť; takto ospevujeme Boha, Trojicu. Ospevuj a oslavuj, duša, Život a Životy, Boha všetkých. I teraz: Ospevujeme ťa, zvelebujeme ťa a klaniame sa ti, Bohorodička, lebo si porodila Jediného Krista, Boha nedeliteľnej Trojice, a ty sama si nám, čo sme na zemi, otvorila nebesá. Katavásia: Zhrešili sme, konali sme neprávosti a krivdy pred tebou, nezachovali sme, ani sme nekonali to, čo si nám prikázal. Ale neodvrhni nás navždy, Bože otcov.

PIESEŇ 8. Tripisnec - triodion (bez poklonov)

Irmos: Bezpočiatočného Kráľa Slávy, pred ktorým sa chvejú nebeské mocnosti, ospevujte, kňazi, a vyvyšujte naveky, ľudia. Verš: Svätí apoštoli, proste Boha za nás. Ako uhlíky nehmotného ohňa, apoštoli, spáľte moje hmotné vášne a zapáľte teraz vo mne túžbu po Božej láske. Uctime si ľúbozvučné poľnice Slova, vďaka ktorým padli neopevnené hradby Nepriateľa a upevnili sa bašty poznania Boha. Pánovi apoštoli, posvätené chrámy, vy ste rozbili chrámy a posvätné stĺpy Nepriateľa, rozbite idoly mojej vášnivej duše. Verš: Presvätá Bohorodička, zachráň nás. Pojala si Nepojateľného prirodzenosťou, nosila si Nosiaceho všetko a kojila si, Prečistá, sýtiaceho tvorstvo, Krista, Darcu života. Verš: Svätí apoštoli, proste Boha za nás. Kristovi apoštoli, pod obratným vedením Ducha ste postavili celú Cirkev. Dobrorečte v nej Kristovi naveky. Apoštoli zatrúbili poľnicou učenia a zvrhli všetku lesť modlárstva, vyvyšujúc Krista po všetky veky. Apoštoli, správne presídlení, dozorcovia sveta a nebeskí obyvatelia, vysloboďte z bied tých, ktorí vás vždy vychvaľujú. Sláva: Trojslnečný, presvetlý Boží Počiatok, prirodzenosť jednej slávy a na jednom tróne: Všepôsobiaci Otče, Synu a božský Duchu, ospevujem ťa naveky. I teraz: Bez prestania ospevujme, ľudia, Božiu Matku ako čestný a najvyšší trón, jedinú, ktorá je po pôrode matkou aj pannou.

(Ďalej už s poklonami.)

Nebeské vojská ho oslavujú, chvejú sa pred ním cherubíni a serafíni. Aj ty, všetko, čo dýchaš, všetko tvorstvo, ospevuj ho, dobroreč mu a vyvyšuj ho po všetky veky. Zhrešil som, Spasiteľu, zmiluj sa nado mnou. Pozdvihni môj um k obráteniu. Prijmi ma, keď sa kajám, zľutuj sa, keď volám: Zhrešil som proti tebe, zachráň ma, konal som neprávosť, zmiluj sa nado mnou. Verš: Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Vozataj Eliáš kedysi vozom čností vystúpil akoby na nebesá, povzniesol sa vysoko nad pozemské. Mysli preto, duša, na jeho výstup. Eliášovým plášťom Elizeus kedysi postavil vody Jordánu ako steny proti sebe. Ty si nemala účasť na tejto milosti, moja duša, pre svoju nezdržanlivosť. Keď Elizeus kedysi prijal Eliášov plášť, prijal tým dvojnásobnú milosť od Boha. Ty si nemala účasť na tejto milosti, moja duša, pre svoju nezdržanlivosť. Sunamitka kedysi pohostinne prijala spravodlivého. Ty však, duša, nevoviedla si do svojho domu cudzinca ani pútnika. Preto budeš s plačom vyhodená von zo svadobnej siene. Vždy si napodobňovala poškvrnené poznanie Giéziho, úbohá duša. Aspoň teraz v starobe odlož jeho chamtivosť, odstúp od svojej zloby a utekaj pred gehenským ohňom. Napodobňovala si Oziáša, duša, a získala si v sebe dvojmo jeho malomocenstvo. Rozmýšľaš totiž nad nerozumnosťami a konáš neprávosti. Zanechaj to, čo máš, a pribehni v pokání. Počula si, duša, o Ninivčanoch, ktorí sa kajali pred Bohom v popole a vrecovine, a nenapodobňovala si ich. Naopak, ukázala si sa horšou než všetci, ktorí zhrešili pred Zákonom i po Zákone. Počula si, duša, ako Jeremiáš v blatistej jame volal s nárekom na Sionské mesto a hľadal slzy. Napodobňuj jeho plačlivý život a budeš zachránená. Predvídajúc obrátenie Ninivčanov, utekal kedysi Jonáš do Taršíša. Ako prorok totiž spoznal Božie milosrdenstvo, a tak sa usiloval, aby proroctvo nezlyhalo. Počula si, duša, o Danielovi v jame, ako zatvoril tlamy zverov. Dozvedela si sa, ako mládenci okolo Azariáša s vierou uhasili horiaci plameň pece. Všetko zo Starej závete som pripodobnil tebe, duša: napodobňuj bohumilé skutky spravodlivých a naopak, utekaj od zlých hriechov. Spravodlivo súdiaci Spasiteľu, zmiluj sa nado mnou a zachráň ma pred ohňom a hrozbami, ktoré by som mal na súde právom podstúpiť. Prepáč mi ešte pred koncom, skrze čnosti a pokánie. Ako zbojník ti volám: Spomeň si na mňa. Horko plačem ako Peter: Prepáč mi, Spasiteľu. Volám ako mýtnik, roním slzy ako smilnica. Prijmi môj nárek, ako si kedysi prijal nárek Kanaánčanky. Uzdrav hnisanie mojej úbohej duše, Spasiteľu. Jediný lekár, prilož mi náplasť, víno a olej, teda skutky pokánia, dojatie a slzy. Aj ja, napodobňujúc Kanaánčanku, volám: Zmiluj sa nado mnou, Synu Dávidov. Ako žena s krvotokom sa dotýkam lemu rúcha, plačem ako Mária a Marta nad Lazárom. Ako myro ti vylievam na hlavu sklenicu sĺz, Spasiteľu, a volám k tebe ako smilnica hľadajúca milosrdenstvo. Prinášam ti prosbu a prosím, aby som prijal odpustenie. Hoci nikto nezhrešil proti tebe tak, ako ja, ty prijmi aj mňa, milosrdný Spasiteľu, keď sa v bázni kajám a s láskou volám: Pred tebou jediným som zhrešil. Zmiluj sa nado mnou, Milosrdný. Ušetri svoje stvorenie, Spasiteľu, a ako Pastier hľadaj to, čo sa stratilo. Predíď zblúdeného a vytrhni ho vlkovi, urob ma ovečkou v stáde svojich oviec. Keď zasadneš, Sudca, ako milosrdný, a ukážeš svoju strašnú slávu, Spasiteľ, keď sa rozpáli pec a všetci sa budú báť tvojho neznesiteľného súdu, aká bázeň vtedy padne na nás! Verš: Prepodobná matka Mária, pros Boha za nás. Matka nezapadajúceho Svetla ťa osvietila a rozviazala ťa zo zatemnenia vášní. Preto Mária, keď si vošla do duchovnej milosti, osvieť tých, ktorí ťa verne ospevujú. Keď v tebe Boží Zosima uvidel nový zázrak, skutočne užasol. Videl totiž, matka, anjela v tele, celý sa naplnil úžasom a ospevoval Krista naveky. Verš: Prepodobný otec Andrej, pros Boha za nás. Ty máš odvahu pred Bohom, Andrej Krétsky, čestná chvála, prosím, modli sa, aby som teraz skrze tvoje modlitby našiel rozviazanie z pút neprávosti, lebo ty si učiteľ pokánia a sláva spravodlivých. Verš: Zvelebujeme Otca i Syna i Svätého Ducha, Pána. Bezpočiatočný Otče, spolubezpočiatočný Synu, dobrotivý Utešiteľu, spravodlivý Duchu. Rodič Božieho Slova, Slovo bezpočiatočného Otca, živý a budujúci Duchu; Svätá Trojica a Jedinosť, zmiluj sa nado mnou. I teraz: Ako z purpurovej látky sa v tvojom lone, Prečistá, utkal duchovný plášť Emanuela, jeho telo. Preto ťa velebíme naozaj ako Bohorodičku. Verš: Chválime, dobrorečíme a klaniame sa Pánovi, ospevujeme a vyvyšujeme ho po všetky veky. Katavásia: Nebeské vojská ho oslavujú, chvejú sa pred ním cherubíni a serafíni. Aj ty, všetko, čo dýchaš, všetko tvorstvo, ospevuj ho, dobroreč mu a vyvyšuj ho po všetky veky.

D: Bohorodičku a Matku Svetla piesňami zvelebujme. Velebí moja duša Pána * a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.

Po každom verši spievame:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, * hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. * A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, * rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. * Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, * ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

PIESEŇ 9. Tripisnec - triodion (bez poklonov)

Irmos: Tebou zachránení, čistá Panna, vyznávame ťa ako ozajstnú Bohorodičku a velebíme ťa spolu s beztelesnými zástupmi. Verš: Svätí apoštoli, proste Boha za nás. Ukázali ste sa ako pramene spasiteľnej vody, apoštoli, zvlažte moju dušu, roztavenú hriešnym smädom. Plávam vo víre záhuby, už som potopený; svojou pravicou ma zachráň, Pane, ako Petra. Ste ako soľ chutného učenia, vysušte hnilobu môjho rozumu a odožeňte tmu nevedomosti. Verš: Presvätá Bohorodička, zachráň nás. Ty si porodila Radosť, Vládkyňa, daruj mi plač, ktorým budem môcť v budúcom dni nájsť božskú útechu. Iný irmos: My, všetky pokolenia, oslavujeme ťa ako prostredníčku medzi nebom a zemou, lebo telom sa v tebe, Panna, usídlila plnosť Božstva. Verš: Svätí apoštoli, proste Boha za nás. Velebíme ťa piesňami, slávne zhromaždenie apoštolov, lebo ste sa zjavili svetu ako jasné svetlá, odháňajúce prelud. Svojou sieťou dobrej zvesti ste ulovili duchovné ryby, prinášajte ich vždy, blažení apoštoli, ako pokrm Kristovi. Prosíme vás, apoštoli, pamätajte na nás vo vašich prosbách k Bohu, aby boli vyslobodení z každého pokušenia tí, čo vás s láskou ospevujú. Sláva: Ospevujem ťa, trojhypostázna Jedinosť, Otče a Synu s Duchom, jediný, jednobytný Boh, bezpočiatočná Trojica s jedinou silou. I teraz: My, všetky pokolenia, ako Rodičku a Pannu ťa nazývame blaženou, lebo si nás vyslobodila z kliatby a porodila si nám Radosť - Pána.

(Ďalej už s poklonami.)

Irmos: Neopísateľný pôrod z panenského počatia, neporušený plod matky bez muža! Božie narodenie totiž obnovuje prirodzenosť, preto ťa vo všetkých pokoleniach pravoverne velebíme ako Matku, Božiu nevestu. Verš: Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou. Moja myseľ je dobitá, telo mi ochorelo, neduhmi trpí môj duch, slovo stratilo silu, môj život je umŕtvený, koniec je pred dverami. Čo urobíš, moja úbohá duša, keď príde Sudca, aby ťa skúmal? Priblížil som ti, duša, Mojžišov Pôvod sveta a celý jeho písaný Zákon, rozprávali ti o spravodlivých a nespravodlivých. Ty si napodobňovala tých druhých a nie prvých, duša, a zhrešila si voči Bohu. Zákon stratil silu, slávi sa Dobrá zvesť. Celé Písmo bolo v tebe nepovšimnuté, Proroci a všetky slová spravodlivosti stratili silu. Tvoje rany, duša, sa rozmnožili, keď nebolo lekára, ktorý by ťa liečil. Ponúkam ti teda príklady z Nového Písma, ktoré ťa vedú, duša, k dojatiu. Napodobňuj spravodlivých, odvráť sa od hriešnych a získaj Kristovu priazeň modlitbami, pôstom, čistotou a stálosťou. Kristus sa stal človekom a zločincov so smilnicami povolal k pokániu. Kajaj sa, duša, už sa otvorili dvere do kráľovstva a pred tebou sa ho zmocňujú kajúci farizeji, mýtnici a neviestky. Kristus sa stal človekom, stal sa spoluúčastníkom na mojom človečenstve a dobrovoľne naplnil všetko, čo patrí k ľudskej prirodzenosti, okrem hriechu. Tým ti, duša, vopred ukázal obraz a podobu svojho zostúpenia k tebe. Kristus zachránil mágov, zvolal pastierov, množstvo chlapcov sa stalo mučeníkmi, oslávil starcov a staré vdovy. Ty si nenapodobňovala, duša, ich skutky ani ich život. Ale beda ti, keď budeš súdená. Pán sa postil štyridsať dní na púšti a nakoniec vyhladol, čím ukázal svoju ľudskú stránku. Nezlenivej, duša, keď ťa bude pokúšať nepriateľ, nech sa odrazí od tvojich nôh, teda modlitby a pôstu. Kristus bol pokúšaný, diabol pokúšal; ukazoval mu kamene, aby sa stali chlebmi, vyviedol ho na vrch, aby videl v jednom okamihu všetky kráľovstvá sveta. Boj sa, duša, jeho vábenia, vytriezvi a v každej hodine sa modli k Bohu. Hrdlička milujúca púšť, Kristova svieca ohlasujúca pokánie, hlas volajúceho zvolal: Herodes prestúpil zákon s Herodiadou. Hľaď, moja duša, aby si neuviazla v sieti neprávosti, ale pobozkaj pokánie. Predchodca Milosti sa usídlil v púšti, celá Judea a Samária, keď o tom počuli, utekali za ním, vyznávali svoje hriechy a túžobne sa dávali krstiť. A ty si ich nenapodobnila, duša. Úctyhodné manželstvo a nepoškvrnené lôžko! Kristus kedysi obe požehnal, keď v tele jedol a v Káne na svadbe vodu urobil vínom. Tak ukázal prvý zázrak, aby si sa ty, duša, zmenila. Kristus postavil na nohy ochrnutého a ten si vzal svoje lôžko, zdvihol mŕtveho mládenca, syna vdovy, aj dieťa stotníka, a zjavil sa Samaritánke, čím ti, duša, vopred namaľoval bohoslužbu v Duchu. Pán uzdravil ženu s krvotokom cez dotyk lemu rúcha, očistil malomocných, osvietil a vzpriamil slepých a chromých, slovom uzdravil hluchých, nemých a zhrbených, aby si sa ty, úbohá duša, zachránila. Kristus uzdravoval neduhy a chudobným hlásal slovo dobrej zvesti, liečil postihnutých, jedol s mýtnikmi, družne sa rozprával s hriešnikmi, dotykom ruky vrátil zosnulú dušu Jairovej dcéry. Mýtnik sa zachránil, smilnica sa očistila, ale farizej sa chválil a bol odsúdený. Prvý ti totiž volal: očisť ma, tá druhá: zmiluj sa nado mnou, posledný však sa nadúval a volal: “ďakujem ti” a iné bláznivé slová. Zachej bol mýtnik, ale sa zachránil, farizej Šimon sa pohoršoval, ale smilnica prijala odpúšťajúce rozviazanie pút od toho, ktorý má moc odpúšťať hriechy. Ponáhľaj sa, duša, ju napodobniť. Moja úbohá duša, nenapodobnila si smilnicu, ktorá vzala alabastrovú nádobu s myrom a so slzami mazala Spasiteľove nohy, vlasmi utrela toho, čo trhal rukopis jej dávnych hriechov. Dozvedela si sa, moja duša, že boli prekliate mestá, ktorým Kristus priniesol dobrú zvesť. Zľakni sa tohoto znamenia, aby si nedopadla ako tí, ktorých Vládca prirovnal Sodomčanom a odsúdil ich až do pekla. Aby si nedopadla ešte horšie pre zúfalstvo, moja duša! Počula si o viere Kananejky, ktorej dcéra bola uzdravená Božím slovom. Volaj Kristovi z hĺbky srdca ako ona: Synu Dávidov, zachráň aj mňa. Buď ku mne milosrdný, zachráň ma a zmiluj sa, Synu Dávidov, ktorý si slovom uzdravil posadnutých, povedz mi láskavé slovo, aké si povedal zločincovi: Amen, hovorím ti, budeš so mnou v raji, keď prídem do svojej slávy. Zločinec ťa ohováral, zločinec ti dobrorečil, a obaja spolu viseli na kríži. Dobrotivý, aj mne otvor dvere svojho slávneho kráľovstva, ako si ich otvoril svojmu vernému zločincovi, čo ťa spoznal ako Boha,. Tvorstvo ťa videlo ukrižovaného a spolu sa chvelo, hory a kamene sa rozpadali, zem sa triasla a peklo bolo obnažené. Svetlo cez deň potemnelo, keď ťa, Ježiš, videlo pribitého na kríž. Nepýtaj odo mňa hodnotné plody pokánia, lebo moja sila vo mne sa vyčerpala. Daruj mi však stále skrúšené srdce a duchovnú chudobu, aby som ti práve tieto priniesol ako príjemnú obetu, jediný Spasiteľu. Sudca môj, ty do mňa vidíš; keď opäť prídeš s anjelmi súdiť celý svet, zhliadni na mňa svojím láskavým okom, ušetri ma a zľutuj sa, Ježišu, nado mnou, ktorý som zhrešil viac než celé ľudské pokolenie. Verš: Prepodobná matka Mária, pros Boha za nás. Anjelské zástupy i ľudské zhromaždenia si udivila svojím zvláštnym životom, žila si nehmotne a prekonala si prirodzenosť, a takto, akoby nehmotnými nohami, Mária, si vstúpila do Jordánu a prešla si ho. Urob Stvoriteľa láskavým k tým, čo ťa chvália, prepodobná matka, aby sa vyslobodili z nepríjemností a trápení útočiacich zo všetkých strán, aby sme, vyslobodení z nástrah, bez prestania velebili Pána, ktorý ťa oslávil. Verš: Prepodobný otec Andrej, pros Boha za nás. Ctihodný Andrej, trojblažený otče, pastier Kréty, neprestávaj sa modliť za tých, čo ťa ospevujú, aby sme boli všetci, čo si verne ctíme tvoju pamiatku, vyslobodení z hnevu a trápenia, z rozkladu a nespočetných hriechov. Sláva: Jednobytná Trojica, trojhypostázna Jedinosť, ospevujeme ťa a oslavujeme Otca, velebíme Syna a klaniame sa Duchu, jedinej prirodzenosti, pravému Bohu, Životu a nekonečnému živému kráľovstvu. I teraz: Prečistá Bohorodička, zachovaj svoje mesto, lebo keď v tebe verne kraľuje, v tebe sa aj upevňuje, keď víťazí s tebou, víťazí nad každým pokušením, berie do zajatia vojsko a ukončuje poddanstvo. Katavásia: Neopísateľný pôrod z panenského počatia, neporušený plod matky bez muža! Božie narodenie totiž obnovuje prirodzenosť, preto ťa vo všetkých pokoleniach pravoverne velebíme ako Matku, Božiu nevestu.

Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, * vždy blažená a nepoškvrnená Matka nášho Boha. * Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi. Ľ: Pane, zmiluj sa. Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Ľ: Tebe, Pane. K: Lebo teba chvália všetky nebeské mocnosti a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen.

EXAPOSTILÁRION

Ty si Svetlom, Kriste, * preto ma osvieť Sebou, na príhovor tvojho Predchodcu, Pane, * a spas ma. Sláva: Ty si Svetlom, Kriste, * preto ma osvieť Sebou, na príhovor všetkých tvojich svätých a spas ma. I teraz: Ty si Svetlom, Kriste, * preto ma osvieť Sebou, na príhovor Bohorodičky a spas ma.

Žalm 148

Chváľte Pána z nebies, * chváľte ho na výsostiach. - Chváľte ho, všetci jeho anjeli; * chváľte ho, všetky nebeské mocnosti; - chváľte ho, slnko a mesiac; * chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé; - chváľte ho, nebies nebesia * a všetky vody nad oblohou. - Nech chvália meno Pánovo, * lebo na jeho rozkaz boli stvorené. - Založil ich navždy a naveky; * vydal zákon, ktorý nepominie. - Chváľ Pána, tvorstvo pozemské: * obludy morské a všetky hlbiny, - oheň, kamenec, sneh a dym, * víchrica, čo jeho slovo poslúcha, - vrchy a všetky pahorky, * ovocné stromy a všetky cédre, - divá zver a všetok dobytok, * plazy a okrídlené vtáctvo. - Králi zeme a všetky národy, * kniežatá a všetci zemskí sudcovia, - mládenci a panny, * starci a junáci - nech chvália meno Pánovo, * lebo iba jeho meno je vznešené. - Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia * a svojmu ľudu dáva veľkú moc. - Je chválou všetkým svojim svätým, * synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky.

Žalm 149

Spievajte Pánovi pieseň novú; * jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých. - Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, * synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. - Nech oslavujú jeho meno tancom, * nech mu hrajú na bubne a na citare. - Lebo Pán miluje svoj ľud * a tichých venčí víťazstvom. - Nech svätí jasajú v sláve, * nech sa veselia na svojich lôžkach. - Oslavu Boha nech majú na perách * a v rukách meč dvojsečný, - aby sa pomstili na pohanoch * a potrestali národy, - aby ich kráľom nasadili putá * a ich veľmožom železné okovy. Aby ich súdili podľa písaného práva, * všetkým jeho verným to bude na slávu.

Žalm 150

Chváľte Pána v jeho svätyni! * Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe! Chváľte ho za jeho činy mohutné, * chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť! Chváľte ho zvukom poľnice, * chváľte ho harfou a citarou! Chváľte ho bubnom a tancom, * chváľte ho lýrou a flautou! Chváľte ho zvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými cimbalmi, * všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

K: Tebe patrí veleba, Pane, Bože náš, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen.

K: Sláva tebe, ktorý si nám zjavil svetlo. Ľ: Sláva Bohu na nebi a mier na zemi. V ľuďoch dobrá vôľa. Chválime ťa, velebíme ťa. Klaniame sa ti, oslavujeme ťa. Dobrorečíme ti pre nesmiernu tvoju slávu, Pane a kráľu nebeský, Bože, Otče, všemohúci Vládca, Pane náš a jednorodený Synu, Ježišu Kriste, i Svätý Duchu, Pane Bože. Baránku Boží, Synu Otca. Ty, čo snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty, čo snímaš hriechy sveta, prijmi naše modlitby. Ty, čo sedíš po pravici Otcovej, zmiluj sa nad nami. Len ty sám si svätý, ty jediný si Pán, Ježiš Kristus v sláve Boha Otca. Amen. Každý deň ťa budeme velebiť a tvoje meno chváliť navždy a naveky. Pane, bol si naše útočisko z pokolenia na pokolenie. Riekol som: Pane, zmiluj sa nado mnou a uzdrav moju dušu, lebo som sa prehrešil proti tebe. Pane, k tebe sa utiekam. Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uzrieme svetlo. Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú.

Potom:

Ráč nás, Pane, v tento večer * zachrániť od hriechu. - Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich. * Chválime a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. * Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, * lebo dúfame v teba. * Blahoslavený si, Pane, * nauč nás svoje pravdy. * Blahoslavený si, Vládca, * daj nám porozumieť svojim pravdám. * Blahoslavený si, Svätý, * osvieť nás svojimi pravdami. * Pane, tvoje milosrdenstvo je večné, * nepohŕdaj dielom svojich rúk. * Tebe patrí chvála, * tebe patrí pieseň, * tebe, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, * patrí sláva teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Vykonajme našu večernú modlitbu k Pánovi. Ľ: Pane, zmiluj sa. Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Celý večer prežitý v dokonalosti, svätosti, pokoji a bez hriechu prosme si od Pána. Po každej prosbe zbor spieva: Daruj nám, Pane. Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela prosme si od Pána. Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení prosme si od Pána. Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet prosme si od Pána. Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána. Pokojné kresťanské dovŕšenie nášho života, bez bolesti a zahanbenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde prosme si od Pána. Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Ľ: Tebe, Pane. K: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen. K: Pokoj všetkým! Ľ: I tvojmu duchu. D: Skloňte si hlavy pred Pánom. Ľ: Pred tebou, Pane.

MODLITBA SKLONENIA HLÁV

Pane, Bože náš, ty si pre spásu ľudského pokolenia sklonil nebo a zostúpil si na zem, preto láskavo zhliadni na svojich služobníkov i na svoje dedičstvo: lebo pred tebou, prísnym ale láskyplným sudcom, sklonili tu v pokore svoje hlavy. Neočakávajú pomoc od ľudí, ale dúfajú v tvoje milosrdenstvo a záchranu. Ochraňuj ich v každom čase, ale najmä v tento večer i v nadchádzajúcu noc, pred všetkými nepriateľmi a pred nástrahami zlého ducha. Zbav ich hriešnych myšlienok a žiadostí: K: Nech je vždy oslavovaná a zvelebovaná vláda kráľovstva, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen.

Veršové slohy, 8. hlas

Padla si na cestu zločincov, moja duša, kruto ťa zranili tvoje hriechy, keď si sa vydala nerozumným nepriateľom. Ale ešte máš čas, s pohnutím volaj: Nádej beznádejných, život zúfajúcich, Spasiteľu, postav ma a zachráň ma.

Verš: Hneď zrána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať, a radovať sa po všetky dni života. * Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, keď sme okusovali nešťastie. * Nech sa tvoje dielo zjaví tvojím služobníkom * a ich deťom tvoja nádhera.

Padla si na cestu zločincov, moja duša, kruto ťa zranili tvoje hriechy, keď si sa vydala nerozumným nepriateľom. Ale ešte máš čas, s pohnutím volaj: Nádej beznádejných, život zúfajúcich, Spasiteľu, postav ma a zachráň ma.

Verš: Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; * upevňuj dielo našich rúk, * dielo našich rúk upevňuj!

Obliekli ste sa správne do pancieru viery, ozbrojili ste sa znakom kríža, ukázali ste sa ako vojaci mocní dobrom, statočne ste sa postavili proti mučiteľom a odstránili ste diablovu lož. Stali ste sa víťazmi a zaslúžili ste si vence. Modlite sa ku Kristovi za nás, aby boli spasené naše duše.

Sláva: I teraz: 8. hlas: Prijmi volanie svojich služobníkov, prečistá Bohorodička, Panna, a bez prestania sa modli, aby nám Pán daroval odpustenie hriechov a pokoj.

Potom:

Dobré je oslavovať Pána * a ospevovať tvoje meno, Najvyšší. * Za rána zvestovať tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc. (2x)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropár, 7. hlas: Stojíme v chráme tvojej slávy, * a myslíme, že stojíme v nebesiach, * Bohorodička, brána nebeská, * otvor nám dvere svojho milosrdenstva. Pane, zmiluj sa. (40x) Pane, požehnaj. K: Požehnaný je Kristus, náš Boh, v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov. Ľ: Amen. K: Nebeský kráľu, posilni tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, utvrď vieru, skroť nepriateľov, upokoj svet, ochraňuj toto mesto (alebo túto obec, alebo tento svätý dom); našich zosnulých otcov, bratov a sestry uveď do príbytkov spravodlivých a nás, ktorí robíme pokánie a vyznávame svoje hriechy, prijmi a zmiluj sa nad nami, lebo si dobrý a miluješ nás. Ľ: Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva: I teraz: Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa. V mene Pánovom požehnaj, otče. K: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami. Ľ: Amen.

MODLITBA SVÄTÉHO EFRÉMA SÝRSKEHO

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (veľká poklona) Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona) Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona) Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona) Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. Ľ: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj. K: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, ctihodného a slávneho proroka, predchodcu a Krstiteľa Jána, svätých, slávnych a všechválnych apoštolov, prepodobného otca Andreja Krétskeho a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

1. pôstna hodinka

SPÄŤ NA OBSAH

K: Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen. K: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. Ľ: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše. K: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. K: Pane, zmiluj sa. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen. K: Pane, zmiluj sa. (6x) Ľ: Pane, zmiluj sa. (6x) K: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Ľ: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. K: Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu. Ľ: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu. K: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Potom prednášame všetky žalmy, ale z praktických či pastoračných dôvodov je možné modliť sa v PONDELOK A ŠTVRTOK - ŽALM 5; v UTOROK A PIATOK - ŽALM 89; v STREDU, SOBOTU A NEDEĽU - ŽALM 100.

ŽALM 5

Pane, počuj moje slová, * všimni si moje vzdychanie. - Pozoruj moju hlasitú prosbu, * môj kráľ a môj Boh. - Veď ku tebe, Pane, sa modlím, * za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám. - Ty nie si Boh, * ktorému by sa páčila neprávosť, - zlý človek nepobudne pri tebe, * ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom. - Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť, * ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá. - Od vraha a podvodníka * sa odvracia Pán s odporom. - No ja len z tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do tvojho domu * a s bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým chrámom. - Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov, * urovnaj svoju cestu predo mnou. - Lebo v ich ústach úprimnosti niet, * ich srdcia sú plné zrady; - ich hrtan je ako otvorený hrob, * na jazyku samé úlisnosti. - Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery; * vyžeň ich pre množstvo ich zločinov, veď teba, Pane, rozhorčili. - Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, * a naveky nech jasajú. - Chráň ich a nech sa radujú v tebe, * čo tvoje meno milujú. - Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého, * ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

ŽALM 89

Pane, stal si sa nám útočišťom * z pokolenia na pokolenie. - Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, * ty, Bože, si od vekov až naveky. - Človeka vraciaš do prachu * a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!“ - Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, * a ako jedna nočná stráž. - Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; * sú ako bylina v rozpuku: - ráno kvitne a rastie, * večer vädne a usychá. - Hynieme vskutku pre tvoj hnev * a desí nás tvoje rozhorčenie. - Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak * a pred jas svojej tváre naše tajné chyby. - V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni * a naše roky plynú ako vzdych. - Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov * a ak sme pri sile, osemdesiat. - No zväčša sú len trápením a trýzňou, * ubiehajú rýchlo a my odlietame. - Kto pozná silu tvojho hnevu * a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie? - A tak nás nauč rátať naše dni, * aby sme našli múdrosť srdca. - Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? * Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. - Hneď zrána nás naplň svojou milosťou * a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života. - Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, * za roky, keď sme okusovali nešťastie. - Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom * a ich deťom tvoja nádhera. - Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; * upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

ŽALM 100

Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, * zahrať ti, Pane, na harfe. - Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života; * kedyže prídeš ku mne? - Chcem kráčať v nevinnosti srdca * uprostred svojej čeľade. - Nesprávne predsavzatia si nerobím, * podvodníka mám v nenávisti; ten nemá ku mne prístup. - Skazené srdce sa mi prieči, * zlomyseľníka nechcem znať. - Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím. * Kto má oko pyšné a srdce naduté, toho neznesiem. - Moje oči hľadajú verných v krajine, aby prebývali so mnou. * Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť. - V mojom dome nebude bývať pyšný človek * a luhár neobstojí pred mojimi očami. - Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v krajine * a z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

Sláva, i teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x) Pane, zmiluj sa. (3x)

TROPÁR: 6. hlas

Za rána počúvaš môj hlas, * môj Kráľ a môj Boh. Verš: Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie. Za rána počúvaš môj hlas, * môj Kráľ a môj Boh. Verš: Veď, k tebe, Pane, sa modlím. Za rána počúvaš môj hlas, * môj Kráľ a môj Boh.

Sláva: I teraz:

Ako ťa nazveme, Milostiplná? * Nebom, lebo z teba zažiarilo Slnko spravodlivosti. * Rajom, lebo z teba vyrástol kvet neporušiteľnosti. * Pannou, lebo si zostala neporušená. * Čistou Matkou, lebo si mala vo svojom svätom náručí Syna, Boha všetkých. * Jeho pros za spásu našich duší. Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; * nech ma neovláda nijaká neprávosť. * Chráň ma pred ohováračmi * a budem zachovávať tvoje príkazy. (2x) Vyjasni tvár nad svojím služobníkom * a nauč ma svojim ustanoveniam. (2x) Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou * a nech ťa velebím deň čo deň. (3x)

K: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. K: Pane, zmiluj sa. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen.

Kondák, 6. hlas: Duša moja, duša moja, vstaň! Prečo spíš? * Blíži sa koniec a máš byť prečo znepokojená! * Vzpriam sa teda, nech ťa ušetrí Kristus Boh, ** ktorý je všade a všetko napĺňa.

Pane, zmiluj sa. (40x) V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa. V mene Pánovom požehnaj, otče. K: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a tvoja tvár nech žiari nad nami. Ľ: Amen.

MODLITBA SVÄTÉHO EFRÉMA SÝRSKEHO

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (veľká poklona) Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona) Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona) Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona) Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (12x)

MODLITBA

Kriste, pravé svetlo, ktoré osvecuje a posväcuje každého človeka prichádzajúceho na svet, nech sa ukáže na nás svetlo tvojej tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo, a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu tvojich prikázaní, na príhovor tvojej prečistej Matky a všetkých tvojich svätých. Amen.

MALÉ PREPUSTENIE

K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. Ľ: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj. K: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen.

3. pôstna hodinka

SPÄŤ NA OBSAH

K: Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen. K: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. Ľ: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše. K: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. K: Pane, zmiluj sa. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen. K: Pane, zmiluj sa. (6x) Ľ: Pane, zmiluj sa. (6x) K: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Ľ: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. K: Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu. Ľ: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu. K: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Potom prednášame všetky žalmy, ale z praktických či pastoračných dôvodov je možné modliť sa v PONDELOK A ŠTVRTOK - ŽALM 16; v UTOROK A PIATOK - ŽALM 24; v STREDU, SOBOTU A NEDEĽU - ŽALM 50.

ŽALM 16

Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť, * všimni si moju prosbu pokornú. - Nakloň sluch k mojej modlitbe, * čo plynie z perí úprimných. - Nech z tvojej tváre vyjde rozsudok o mne; * tvoje oči vidia, čo je správne. - Skúmaj moje srdce i v noci ma navštív, * skúšaj ma ohňom a nenájdeš vo mne neprávosť. - Moje ústa nehrešia, ako robia ľudia zvyčajne. * Podľa slov tvojich perí vyhýbam sa cestám násilníkov. - Pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch, * aby moje nohy nezakolísali. - K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. * Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová. - Ukáž svoje predivné milosrdenstvo, * ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ dôverujúcich v teba. - Chráň ma ako zrenicu oka, skry ma v tôni svojich perutí * pred bezbožnými, čo ma sužujú. - Obkľučujú ma nepriatelia, * zatvárajú si bezcitné srdcia, ich ústa spupne hovoria. - Už pristupujú a už ma zvierajú, * očami sliedia, ako by ma na zem zrazili. - Sú ako lev pripravený na korisť, * ako levíča, čo čupí v úkryte. - Povstaň, Pane, predíď ich a zraz, * svojím mečom mi zachráň život pred bezbožným, - svojou rukou pred smrteľníkmi, Pane, * pred smrteľníkmi, ktorým sa podiel života končí na zemi. - Zo svojich zásob im naplň žalúdok, * nech sa nasýtia ich synovia a čo nezjedia, nech prenechajú svojim deťom. - Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár * a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.

ŽALM 24

K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, * tebe dôverujem, Bože môj: - Nech nie som zahanbený * a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. - Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený. * Ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. - Ukáž mi, Pane, svoje cesty * a pouč ma o svojich chodníkoch. - Veď ma vo svojej pravde a uč ma, * lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň. - Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie * a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. - Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, * ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve veď si, Pane, dobrotivý. - Pán je dobrý a spravodlivý: * ukazuje cestu hriešnikom. - Pokorných vedie k správnemu konaniu * a tichých poúča o svojich cestách. - Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť * pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. - Pre tvoje meno, Pane, * odpusť mi môj hriech, i keď je veľký. - Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? * Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. - Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša * a jeho potomstvo bude dedičom zeme. - Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, * a zjaví im svoju zmluvu. - Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, * veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel. - Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, * lebo som sám a úbohý. - Uľav mi v úzkosti srdca * a vytrhni ma z mojich tiesní. - Pozri na moju pokoru a na moje trápenie * a odpusť mi všetky priestupky. - Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli * a nenávidia ma ukrutne. - Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma; * nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe. - Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť, * veď sa pridŕžam teba. - Bože, vysloboď Izraela * zo všetkých jeho súžení.

ŽALM 50

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. - Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu. - Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou. - Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, - aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku * a nestranný vo svojom súde. - Naozaj som sa v neprávosti narodil * a hriešneho ma počala moja mať. - Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * a v samote mi múdrosť zjavuješ. - Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * umy ma a budem belší ako sneh. - Daj, aby som počul radosť a veselosť, * a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. - Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * a zotri všetky moje viny. - Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného. - Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho ducha svätého. - Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty. - Poučím blúdiacich o tvojich cestách * a hriešnici sa k tebe obrátia. - Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia * a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. - Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. - Veď ty nemáš záľubu v obete, * ani žertvu neprijmeš odo mňa. - Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. - Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema. - Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; * potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Sláva, i teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x) Pane, zmiluj sa. (3x)

TROPÁR: 6. hlas:

Pane, ty si o tretej hodine * zoslal svojim apoštolom svojho presvätého Ducha. * Neodním ho od nás, Dobrý, * no obnov nás, ktorí sa k tebe modlíme. Verš: Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Pane, ty si o tretej hodine * zoslal svojim apoštolom svojho presvätého Ducha. * Neodním ho od nás, Dobrý, * no obnov nás, ktorí sa k tebe modlíme. Verš: Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho Svätého Ducha. Pane, ty si o tretej hodine * zoslal svojim apoštolom svojho presvätého Ducha. * Neodním ho od nás, Dobrý, * no obnov nás, ktorí sa k tebe modlíme.

Sláva: I teraz:

Bohorodička, ty si pravý vinič, * z ktorého nám vyrástol plod života. * K tebe sa modlíme: * Modli sa k nemu, Vládkyňa, so svätými apoštolmi, * aby sa zmiloval nad našimi dušami. Nech je velebený Pán deň - čo deň; * nesie nás Boh, naša spása. * Náš Boh je Boh spásy.

K: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. K: Pane, zmiluj sa. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen.

Kondák, 6. hlas: Duša moja, duša moja, vstaň! Prečo spíš? * Blíži sa koniec a máš byť prečo znepokojená! * Vzpriam sa teda, nech ťa ušetrí Kristus Boh, ** ktorý je všade a všetko napĺňa.

Pane, zmiluj sa. (40x) V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa. V mene Pánovom požehnaj, otče. K: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Ľ: Amen.

MODLITBA SVÄTÉHO EFRÉMA SÝRSKEHO

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (veľká poklona) Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona) Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona) Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona) Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (12x)

MODLITBA

Vládca, Bože Otče všemocný, Pane, jednorodený Synu, Ježišu Kriste a Svätý Duchu, jediné božstvo, jediná moc, zmiluj sa nado mnou hriešnym a spôsobom, ktorý ty poznáš, zachráň ma, svojho nehodného služobníka, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

MALÉ PREPUSTENIE

K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. Ľ: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj. K: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen.

6. pôstna hodinka

SPÄŤ NA OBSAH

K: Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen. K: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. Ľ: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše. K: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. K: Pane, zmiluj sa. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen. K: Pane, zmiluj sa. (6x) Ľ: Pane, zmiluj sa. (6x) K: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Ľ: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. K: Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu. Ľ: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu. K: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Potom prednášame všetky žalmy, ale z praktických či pastoračných dôvodov je možné modliť sa v PONDELOK A ŠTVRTOK - ŽALM 53; v UTOROK A PIATOK - ŽALM 54; v STREDU, SOBOTU A NEDEĽU - ŽALM 90.

ŽALM 53

Pane, zachráň ma pre svoje meno a svojou mocou obráň moje právo. * Bože, vyslyš moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst. - Lebo pyšní povstávajú proti mne a násilníci mi striehnu na život, * nechcú mať Boha na očiach. - Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán. * Na mojich protivníkov obráť nešťastie a rozpráš ich, veď si verný. - S radosťou ti prinesiem obetu; * meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý; - lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení * a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka.

ŽALM 54

Čuj, Bože, moju modlitbu a pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj: * pohliadni na mňa a vyslyš ma. - Keď premýšľam o sebe, som rozrušený, * zmätený krikom nepriateľa a útlakom hriešnika. - Lebo ma zavaľujú bezprávím a zúrivo do mňa dorážajú. * Srdce sa vo mne chveje a padá na mňa hrôza predsmrtná. - Úzkosť a triaška idú na mňa * a zmocňuje sa ma des. - A tak si hovorím: „Ktože mi dá holubičie krídla, * aby som mohol odletieť a odpočinúť si? - Aby som mohol utiecť do diaľav a pobudnúť v samote? * Vyčkávam, kto by ma zachránil pred búrkou a víchricou.“ - Pane, zmäť ich jazyky a rozdeľ; * bo v meste vidím násilie a hádky. - Na jeho hradbách dňom i nocou krúžia dokola; * v jeho strede sú neprávosť, strasti a úklady - a v jeho uliciach ustavične panuje * podvod a klam. - Lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ, to by som ešte vedel zniesť; * a keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí, azda by som sa pred ním skryl. - Ale ty, človeče, ty si predsa mne roveň, * môj dobrý známy, ba dôverný priateľ. - S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok; * v sprievode sme kráčali Božím domom. - Smrť nech sa vrhne na nich a do podsvetia nech zídu zaživa, * lebo zloba je v ich príbytkoch, je medzi nimi uprostred. - Ja však budem volať k Bohu * a Pán ma zachráni. - Večer i ráno, i napoludnie budem rozjímať a vzdychať * a vypočuje môj hlas. - Vykúpi ma v pokoji z moci tých, čo na mňa útočia, * lebo ich je mnoho proti mne. - Mňa Boh vypočuje, ale ich zrazí, on, ktorý je spred vekov. * Lebo oni sa nezmenia a Boha sa neboja. - Každý z nich vystiera ruku proti svojim druhom * a porušuje zmluvu. - Jeho slová sú hladšie ako maslo, ale v srdci strojí vojnu. * Jeho reči sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče. - Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; * a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný. - Ty ich však, Bože, * zhodíš do priepastí skazy. - Krvilačníci a podvodníci nedožijú sa ani polovice svojich dní; * ale ja dúfam v teba, Pane.

ŽALM 90

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva * a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, - povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; * v tebe mám dôveru, Bože môj.“ - Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov * a zo zhubného moru. - Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. * Jeho pravda je štítom a pancierom, - nebudeš sa báť nočnej hrôzy, * ani šípu letiaceho vo dne, - ani moru, čo sa tmou zakráda, * ani nákazy, čo pustoší na poludnie. - I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, * teba nezasiahne. - Budeš sa môcť dívať vlastnými očami * a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. - Lebo tvojím útočišťom je Pán, * za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. - Nestihne ťa nijaké nešťastie * a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, - lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, * aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. - Na rukách ťa budú nosiť, * aby si si neuderil nohu o kameň. - Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, * leva i draka rozšliapeš. - Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, * ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. - Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším * a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. - Obdarím ho dlhým životom * a ukážem mu svoju spásu.

Sláva, i teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x) Pane, zmiluj sa. (3x)

TROPÁR: 6. hlas:

Ty si v šiesty deň a o šiestej hodine * na kríž pribil trúfalý Adamov hriech v raji spáchaný. * Roztrhaj tiež dlžobný úpis našich prehrešení, * Kriste, Bože, a zachráň nás. Verš: Čuj, Bože, moju modlitbu, * pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj. Ty si v šiesty deň a o šiestej hodine * na kríž pribil trúfalý Adamov hriech v raji spáchaný. * Roztrhaj tiež dlžobný úpis našich prehrešení, * Kriste, Bože, a zachráň nás. Verš: Ja však budem volať k Bohu * a Pán ma zachráni. Ty si v šiesty deň a o šiestej hodine * na kríž pribil trúfalý Adamov hriech v raji spáchaný. * Roztrhaj tiež dlžobný úpis našich prehrešení, * Kriste, Bože, a zachráň nás.

Sláva: I teraz:

Keďže nemáme dostatok odvahy pre množstvo našich hriechov, * ty, Bohorodička Panna, pros toho, ktorý sa z teba narodil, * veď mnoho zmôže modlitba Matky k Vládcovej dobrosrdečnosti. * Neprehliadni modlitby hriešnych, Prečistá, * lebo ten, ktorý sa rozhodol aj trpieť za nás, * je milosrdný a má moc zachrániť.

TROPÁR PROROCTVA, PROKIMEN A PARÉMIA

Tropár proroctva, 3. hlas: Boh Jakubov je náš zástanca * i ochranca v deň súženia. Sláva: I teraz: 3. hlas: Boh Jakubov je náš zástanca * i ochranca v deň súženia.

Prokimen, 6. hlas: Som biedny a sužovaný od svojej mladosti. Verš: Pane, Bože mojej spásy, dňom i nocou volám k tebe.

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (40,18 – 31)

Toto hovorí Pán: Ku komuže prirovnáte Boha, akúže k nemu postavíte podobu? Modlu uleje umelec, zlatník však okuje ju zlatom a strieborné retiazky pozvára. Kto chudobný je na dary, vyberie drevo, čo nehnije, nájde si múdreho majstra, by postavil sochu, čo sa nehne. Nuž či neviete? Či nepočujete? Či vám nebolo oznámené od začiatku? Či nechápete základy zeme? On tróni nad okruhom zeme, – jej obyvatelia sú ako kobylky – on rozťahuje sťa závoj nebesá a rozprestiera ich ako obytný stan. On obracia navnivoč vládcov, sudcov zeme mení v ničomnosť. Sotva zasadení, sotva sú zasiati, sotva pustí ich kmeň koreň do zeme, už ich aj oveje, takže uschýnajú, víchor ich sťa plevu odnáša. „Komuže ma teda chcete prirovnať? Budem mu podobný?“ – vraví Svätý. Zdvihnite si nahor oči a viďte: Ktože ich stvoril? Ten, čo vyvádza podľa čísla ich vojsko, každú volá po mene, pre veľkú silu a nesmiernu moc nevystane ani jedna. Prečo vravíš, Jakub, a hovoríš, Izrael: „Skrytá je moja púť pred Pánom a môj súd unikol môjmu Bohu!“? Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná. On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť. Ustáva mládež a omdlieva a junač podlomená padá. Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu.

Prokimen, 6. hlas: Blažený ľud, ktorý vie jasať. Verš: Pane, vo svetle tvojej tváre pôjdeme.

Pane, príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, * lebo sme veľmi úbohí. * Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, * a vysloboď nás; * a pre svoje meno odpusť nám hriechy.

K: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. K: Pane, zmiluj sa. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen.

Kondák, 6. hlas: Duša moja, duša moja, vstaň! Prečo spíš? * Blíži sa koniec a máš byť prečo znepokojená! * Vzpriam sa teda, nech ťa ušetrí Kristus Boh, ** ktorý je všade a všetko napĺňa.

Pane, zmiluj sa. (40x) V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa. V mene Pánovom požehnaj, otče. K: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Ľ: Amen.

MODLITBA SVÄTÉHO EFRÉMA SÝRSKEHO

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (veľká poklona) Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona) Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona) Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona) Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (12x)

MODLITBA

Bože a Pane mocností, Tvorca celého sveta, pre milosrdenstvo tvojej nenapodobiteľnej veľkodušnosti si zoslal svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby zachránil náš rod. Úctyhodným Krížom si roztrhal dlžobný úpis našich hriechov, a tak si zvíťazil nad kniežatstvami a mocnosťami temnoty. Ty sám, Vládca, milujúci človeka, prijmi aj tieto ďakovné a prosebné modlitby nás hriešnych, osloboď nás od každého zhubného a temného prehrešenia a od všetkých viditeľných i neviditeľných nepriateľov, ktorí sa nám usilujú ublížiť. Prikovaj naše telá k bázni pred tebou a neodkloň naše srdcia k zlým slovám alebo myšlienkam, ale tvojou láskou zraň naše duše. Nech k tebe ustavične vzhliadame a nech nás vedie tvoje svetlo, aby sme pozerali na teba, neprístupné a večné svetlo a vzdávali tak neprestajnú chválu a vďaku tebe, Otcovi, ktorý nemá počiatku, spolu s tvojím jednorodeným Synom i s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

MALÉ PREPUSTENIE

K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. Ľ: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj. K: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen.

9. pôstna hodinka

SPÄŤ NA OBSAH

K: Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen. K: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. Ľ: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše. K: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. K: Pane, zmiluj sa. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen. K: Pane, zmiluj sa. (6x) Ľ: Pane, zmiluj sa. (6x) K: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Ľ: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. K: Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu. Ľ: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu. K: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Potom prednášame všetky žalmy, ale z praktických či pastoračných dôvodov je možné modliť sa v PONDELOK A ŠTVRTOK - ŽALM 83; v UTOROK A PIATOK - ŽALM 84; v STREDU, SOBOTU A NEDEĽU - ŽALM 85.

ŽALM 83

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov; * túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. - Moje srdce i moje telo * vznášajú sa k Bohu živému. - Veď aj vrabec si nájde príbytok * a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá: - tvoje oltáre, Pane zástupov, * môj kráľ a môj Boh. - Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome * a bez prestania ťa velebia. - Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, * keď sa chystá na svätú púť. - Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, * lebo ranný dážď ho odeje požehnaním. - Stúpajú a síl im stále pribúda, * až na Sione uvidia Boha najvyššieho. - Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu, * vypočuj ma, Bože Jakubov. - Bože, náš ochranca, pohliadni * a pozri na tvár svojho pomazaného. - Jeden deň v tvojich nádvoriach * je lepší než iných tisíce. - Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha * ako prebývať v stanoch hriešnikov. - Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; * neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti. - Pane zástupov, * blažený človek, čo sa spolieha na teba.

ŽALM 84

Pane, svojej krajine si preukázal milosť, * Jakuba si zbavil poroby. - Svojmu ľudu si odpustil vinu * a zakryl si všetky jeho hriechy. - Všetok hnev si v sebe potlačil * a zmiernil svoje rozhorčenie. - Obnov nás, Bože, naša spása, * a odvráť od nás svoj hnev. - Vari sa chceš hnevať na nás naveky * a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať? - Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, * aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať? - Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo * a daj nám svoju spásu. - Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; * on ohlási pokoj svojmu ľudu - a svojim svätým * a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. - Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, * a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. - Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, * spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. - Vernosť vyrastie zo zeme, * spravodlivosť zhliadne z neba. - Veď Pán dá požehnanie * a svoje plody vydá naša zem. - Pred ním bude kráčať spravodlivosť * a po stopách jeho krokov spása.

ŽALM 85

Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, * lebo som biedny a chudobný. - Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný; * zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba. - Zmiluj sa, Pane, nado mnou, * veď k tebe volám deň čo deň. - Obveseľ, Pane, svojho sluhu, * veď k tebe dvíham svoju dušu. - Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý * a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú. - Pane, počuj moju modlitbu, * všimni si hlas mojej úpenlivej prosby. - V deň svojho súženia volám k tebe, * lebo ty ma vyslyšíš. - Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, * a nič sa nevyrovná tvojim dielam. - Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe * a budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať. - Lebo si veľký a robíš zázraky, * iba ty si Boh. - Ukáž mi, Pane, svoju cestu * a budem kráčať v tvojej pravde. - Daj, aby moje srdce bolo prosté * a malo bázeň pred tvojím menom. - Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, * a tvoje meno oslavovať naveky; - Veď si bol ku mne veľmi milostivý * a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti. - Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život; * nechceli ťa mať pred očami. - No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, * zhovievavý, veľmi milostivý a verný. - Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou; * daj silu svojmu služobníkovi, zachráň syna svojej služobnice. - Nech som dôkazom tvojej dobroty, * aby moji nenávistníci s hanbou videli, - že ty, Pane, si mi pomohol * a že si ma potešil.

A znova:

Nech som dôkazom tvojej dobroty, * aby moji nenávistníci s hanbou videli, - že ty, Pane, si mi pomohol * a že si ma potešil.

Sláva, i teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x) Pane, zmiluj sa. (3x)

TROPÁR: 6. hlas:

Ty si o deviatej hodine * kvôli nám na tele smrť zakúsil; * umŕtvi zmýšľanie nášho tela * a zachráň nás, Kriste Bože. Verš: K tebe, Pane, nech prenikne moja úpenlivá prosba; * podľa tvojho slova daj mi chápavosť. Ty si o deviatej hodine * kvôli nám na tele smrť zakúsil; * umŕtvi zmýšľanie nášho tela * a zachráň nás, Kriste Bože. Verš: Nech dôjde k tebe moja žiadosť; * vysloboď ma, ako si prisľúbil. Ty si o deviatej hodine * kvôli nám na tele smrť zakúsil; * umŕtvi zmýšľanie nášho tela * a zachráň nás, Kriste Bože.

Sláva: I teraz:

Kvôli nám, Dobrý, si sa narodil z Panny a pretrpel si ukrižovanie, * smrťou si rozvrátil smrť a zjavil si vzkriesenie ako Boh. * Neprehliadni tých, ktorých si stvoril svojou rukou. * Prejav svoju lásku k človeku, Milosrdný, * prijmi Bohorodičku, ktorá ťa porodila a modlí sa za nás, * zachráň, Záchranca náš, skormútený ľud. Pre svoje meno nevydávaj nás na večnosť, * a nezrušuj svoju zmluvu! * A neodnímaj od nás svoje milosrdenstvo * pre Abraháma, svojho miláčika, * pre Izáka, svojho sluhu, * a pre Izraela, svojho svätca.

K: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. K: Pane, zmiluj sa. (3x) Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. K: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Ľ: Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Ľ: Amen.

Kondák, 6. hlas: Duša moja, duša moja, vstaň! Prečo spíš? * Blíži sa koniec a máš byť prečo znepokojená! * Vzpriam sa teda, nech ťa ušetrí Kristus Boh, ** ktorý je všade a všetko napĺňa.

Pane, zmiluj sa. (40x) V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa. V mene Pánovom požehnaj, otče. K: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a tvoja tvár nech žiari nad nami. Ľ: Amen.

MODLITBA SVÄTÉHO EFRÉMA SÝRSKEHO

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. (veľká poklona) Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. (veľká poklona) Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Potom nasleduje dvanásť malých poklôn, pričom pri každej poklone hovoríme:

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (malá poklona) Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. (malá poklona) Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi. (malá poklona)

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. (veľká poklona)

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno. Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého. K: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (12x)

MODLITBA BAZILA VEĽKÉHO

Vládca, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, bol si trpezlivý k našim hriechom a priviedol si nás až k tejto hodine, v ktorej si visel na životodarnom dreve, rozumnému zločincovi si pripravil vstup do raja a smrťou si zničil smrť. Očisť nás, svojich hriešnych a nehodných služobníkov, lebo sme zhrešili, konali neprávosti a nie sme hodní pozdvihnúť svoje oči a vzhliadnuť do nebeských výšin; lebo sme opustili cestu tvojej spravodlivosti a chodili sme podľa vôle svojich sŕdc. Prosíme však tvoju nesmiernu dobrotu: Ušetri nás, Pane, pre svoje veľké milosrdenstvo a zachráň nás pre svoje sväté meno, lebo v márnosti sa pominuli naše dni. Vytrhni nás z rúk protivníka, odpusť nám naše hriechy a umŕtvi naše telesné zmýšľanie, aby sme odložili starého človeka, obliekli si nového a žili pre teba, nášho Vládcu a Dobrodinca, a takto, nasledujúc tvoje prikázania, dosiahli večný pokoj, v ktorom je príbytok tých, čo sa veselia. Lebo ty si naozaj pravá veselosť a radosť tých, ktorí ťa milujú, Kriste, Bože náš, a my ti vzdávame slávu spolu s tvojím Otcom, ktorý nemá počiatku, a s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

MALÉ PREPUSTENIE

K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. Ľ: Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj. K: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen.

Synaxár

SPÄŤ NA OBSAH
Obdobie pred sviatkom Zvestovania presvätej Bohorodičke

Tropár, 4. hlas: Začiatok radosti pre celý svet * dnes pieseň predsviatku ohlasuje. * Prichádza z neba anjel Gabriel, * radostnú zvesť nesie pre Pannu * a takto ju oslovuje: * „Raduj sa, milostiplná, Pán s tebou!“ Kondák, 4. hlas: Pôsobením presvätého Ducha, * spoluvečného a jednopodstatného s Otcom, * podľa anjelovho zvestovania si počala, Bohorodička, * toho, ktorý bol prisľúbený už Adamovi.

Náš prepodobný otec Zachariáš

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh si spomenul“. Zachariáš je pustovník zo skýtskej púšte. Miney spomínajú, že osobitnú pozornosť venoval chudobným a bezdomovcom. Bližšie informácie o jeho živote chýbajú. Zrejme žil vo 4. storočí.

Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie